Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2010-2007 > Oferty pracy z dnia 14.03.2008 Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261887
  Oferty pracy z dnia 14.03.2008

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kościerzyna

Główne obowiązki:

 1. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i ich rejestrowanie,
 2. Ustalanie składu komisji kwalifikacyjnych i powiadamianie ekspertów o terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, sporządzanie harmonogramów prac komisji,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
 4. Rejestrowanie zaświadczeń i decyzji w sprawie awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 5. Przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 6. Przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 7. Udzielanie odpowiedzi i przygotowywanie pism z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
 8. Archiwizacja dokumentów gromadzonych w Delegaturze KO w Kościerzynie.

Wykształcenie:wyższe.

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
 2. znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 3. znajomość rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 4. znajomość przepisów ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 5. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office-Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego,
 2. znajomość przepisów rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopie świadectw pracy,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy-druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Dokumenty należy przesyłać do:
14.03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

 1. Przyjmowanie korespondencji i przedkładanie jej do dekretacji dyrektorowi Delegatury,
 2. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej,
 3. Organizowanie kontaktów dyrektora i wizytatorów z interesantami,
 4. Prowadzi dokumentację związaną z dyscypliną pracy:
  1. książki wyjść,
  2. listy obecności,
  3. urlopów wypoczynkowych,
  4. sprawozdawczości w tym zakresie.
 5. Przechowywanie pieczątek służbowych.
 6. Prowadzenie dokumentacji według bezdziennikowego systemu kancelaryjnego, zgodnie z instrukcją Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 7. Prowadzenie rejestru skarg i zażaleń oraz dokumentacji w tym zakresie,
 8. Prowadzenie rejestru wniosków w sprawie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół,
 9. Prowadzenie rejestru szkół i placówek,
 10. Prowadzenie statystyki dotyczącej szkół, uczniów i innej, która jest niezbędna w planowaniu polityki oświatowej,
 11. Wykonywanie innych czynności służbowych wyznaczonych przez dyrektora.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej półroczny staż w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office-Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego,
 2. znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 3. znajomość przepisów ustawy-Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopie świadectw pracy,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy-druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Dokumenty należy przesyłać do:
14.03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. Obsługa Wydziału w zakresie prac kancelaryjnych, w szczególności:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji, dokonywanie podziału wpływów na poszczególne Wydziały i Delegatury,
  2. dostarczanie dokumentacji Wydziałowi, współdziałanie z pracownikami Kuratorium w jej załatwianiu,
  3. prowadzenie rejestru pism przychodzących do Wydziału,
  4. przygotowanie poczty do wysyłki,
  5. prowadzenie punktu obsługi interesantów,
 2. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Kuratorium,
 3. prowadzenie rejestru skierowań pracowników Kuratorium na szkolenia,
 4. powiadamianie nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, organy prowadzące szkoły, placówki, związki zawodowe i ekspertów o terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnych,
 5. archiwizowanie dokumentacji i przekazywanie akt spraw Wydziału ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego.

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:

 1. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office-Word, Excel).

Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego,
 2. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopie świadectw pracy,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy-druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 3. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
Dokumenty należy przesyłać do:
14.03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kościerzyna

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i przedszkoli,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i przedszkoli,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i przedszkoli.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/przedszkolu.
Dokumenty należy przesyłać do:
14. 03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora Wydziału Kształcenia Przedszkolnego, Podstawowego i Gimnazjalnego
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wejherowo, Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami i szkołami,
 2. badanie wybranych obszarów pracy przedszkoli i szkół,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy przedszkoli i szkół,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli i szkół.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przedszkolu/szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
14. 03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze w Tczewie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Starogard Gdański

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy szkół i placówek oświatowych,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy szkół i placówek oświatowych,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,
 2. umiejętność obsługi komputera,
 3. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
14. 03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi,
 2. badanie wybranych obszarów pracy przedszkoli i szkół,
 3. opracowywanie form i procedur kontroli pracy przedszkoli i szkół,
 4. wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli i szkół.

Wykształcenie: wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 2. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość prawa oświatowego i zagadnień związanych z nadzorem pedagogicznym,
 2. znajomość problemów funkcjonowania i organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.),
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole.
Dokumenty należy przesyłać do:
14. 03.2008 r.

na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 058 30 77 385.

Treść wytworzyła inspektor Emilia Pawłowska, 03.03.2008

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 14.03.2008”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska01.04.2008, 15:36 CESTDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.