Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferty pracy z dnia 13.07.2011 i 09.07.2011 Dziś jest 23.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4203201
  Oferty pracy z dnia 13.07.2011 i 09.07.2011

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora
w Wydziale Ewaluacji i Kontroli
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia


Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie korespondencji, w tym obsługa poczty elektronicznej
 2. Pisanie i redagowanie pism
 3. Rejestrowanie pism zgodnie z rzeczowym wykazem akt
 4. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wydziału
 5. Nadzór nad porządkiem i wyposażeniem sekretariatu Wydziału oraz jego obsługa
 6. Obsługa kancelaryjno-administracyjna Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wicekuratora oraz Dyrektora Wydziału Ewaluacji i Kontroli

Wykształcenie:średnie.

Wymagania konieczne:

 1. Co najmniej półroczny staż w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną
 2. Umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office - Word, Excel)

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 2. Znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 3. Znajomość przepisów ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 6. Życiorys i list motywacyjny

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. Kopie świadectw pracy
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 13 lipca 2006 r.)
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy przesyłać do:
13.07.2011 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.
Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty-Elzbieta Wasilenko, 07.07.2011
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 07.07.2011

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kościerzyna


Główne obowiązki:

 1. analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 2. wspomaganie pracy szkół i placówek poprzez:
  • zapewnianie dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych,
  • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie określonym przepisami prawa oświatowego,
 3. wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie:wyższe magisterskie.

Wymagania konieczne:

 1. w przypadku nauczyciela:
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,
 3. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 4. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 5. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 6. w przypadku nauczyciela akademickiego:
 7. nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość problemów z zakresu polityki oświatowej państwa
 2. znajomość zagadnień ewaluacji szkół i placówek
 3. umiejętność obsługi komputera,
 4. komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy - druk (Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 971).
 2. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 3. poświadczone kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. poświadczone kopie świadectw pracy,
 5. aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w szkole/przedszkolu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy przesyłać do:
09.07.2011 r.

pod adresem:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.
Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty-Elzbieta Wasilenko, 29.06.2011
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 29.06.2011

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 13.07.2011 i 09.07.2011”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska26.07.2011, 11:48 CESTPrzeniesione do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.