Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta pracy z dnia 22.01.2012 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033245
  Oferta pracy z dnia 22.01.2012

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytator
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie
Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
ul. Gdańska 2a
83-110 Tczew


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących stanu oświaty, w tym opracowanie informacji o stanie edukacji w województwie,
 3. udzielanie pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  • wyjazdy służbowe związane z realizowanymi obowiązkami,
  • reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego, wejście po schodach (brak windy),
  • urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) w przypadku nauczyciela:
  • co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  • 2) w przypadku nauczyciela akademickiego:
  • co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa oświatowego i administracyjnego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,
 2. znajomość zagadnień ewaluacji i kontroli szkół i placówek,
 3. posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 4. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu MS Office,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
 6. zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejetności,
 4. kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy, w tym staż pedagogiczny,
 5. akt nadania stopnia awansu zawodowego.

Termin składania dokumentów:
22-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty-Elzbieta Wasilenko, 12.01.2012
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 12.01.2012

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 22.01.2012”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska22.02.2012, 13:18 CETprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.