Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta pracy z dnia 16.02.2012 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033166
  Oferta pracy z dnia 16.02.2012

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
zastępca głównego księgowego


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 1. Liczba stanowisk pracy: 1.

Adres urzędu
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      ul. Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 1. Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie rachunkowości Kuratorium,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym na dany rok,
 5. udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych,
 6. opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu i wprowadzanie danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa,
 7. kierowanie pracą Zespołu Finansowo – Księgowego.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
Sporadyczna konieczność wyjazdów służbowych, głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
Stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego, wejście po schodach (brak windy),
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 1. wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania i planowania wieloletniego.

wymagania dodatkowe :

 1. znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 4. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. kopie dokumentów i świadectw pracy (lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym praktykę w księgowości) potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Termin składania dokumentów:
16-03-2012

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty-Elzbieta Wasilenko, 16.02.2012
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 16.02.2012

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 16.02.2012”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska16.04.2012, 10:41 CESTprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.