Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta pracy z dnia 04.08.2012 Dziś jest 21.10.2020

Data ostatniej aktualizacji 21.10.2020
Liczba odwiedzin 3540960
  Oferta pracy z dnia 04.08.2012

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
      Liczba stanowisk pracy: 1.

Adres urzędu
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      ul. Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
      Słupsk
      Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
      ul. Jana Pawła II 1
      76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oraz w celu podnoszenia jakości ich pracy poprzez kontrole planowe i doraźne,
 2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki poprzez opiniowanie przekształcania i likwidacji szkół, uzgodnienia oceny pracy dyrektorów, udział w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Pomorskiego Kuratora Oświaty, postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 4. Wykonywanie zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o systemie oświaty.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami,
  Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Praca przy monitorze ekranowym.
  Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
  Stanowisko pracy usytuowane jest na V piętrze budynku biurowego, przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (winda i podjazd).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie, mający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
  • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • 2) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. znajomość przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,
 3. znajomość zagadnień ewaluacji i kontroli szkół i placówek,
 4. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu MS Office,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
 6. dobra komunikacja interpersonalna,
 7. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz posiadane kwalifikacje,
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
      11-09-2012

Miejsce składania dokumentów:
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Techniki naboru:
1. Weryfikacja formalna,
2. Analiza merytoryczna aplikacji,
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3100 zł brutto.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 322-29-22


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 04.08.2012
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 04.08.2012

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 04.08.2012”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska19.12.2012, 09:49 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.