Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferty pracy z dnia 22.07.2013 i 08.07.2013 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033195
  Oferty pracy z dnia 22.07.2013 i 08.07.2013

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytator
w Wydziale Ewaluacji i Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      ul. Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
      Gdynia
      ul. Legionów 130
      81-472 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji lub kontroli lub wspomagania,
 2. wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach odrębnych.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (jest podjazd). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  2. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  3. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  4. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  5. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  6. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
  7. zdolność analitycznego myślenia,
  8. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość technologii informacyjno - komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 8. kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
 9. kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 10. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

Termin składania dokumentów:
      20-08-2013

Miejsce składania dokumentów:
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 22.07.2013
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 22.07.2013.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytator
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      ul. Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
      Kościerzyna
      Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
      ul. Sikorskiego 1 C
      83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oraz w celu podnoszenia jakości ich pracy poprzez kontrole planowe i doraźne,
 2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki poprzez opiniowanie przekształcania i likwidacji szkół, uzgodnienia oceny pracy dyrektorów, udział w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Pomorskiego Kuratora Oświaty, postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 4. Wykonywanie zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o systemie oświaty.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
  Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami,
  Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Praca przy monitorze ekranowym.
  Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
  Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i:
  2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  3. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  4. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  5. znajomość przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego.

wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problemów z zakresu polityki oświatowej państwa,
 2. znajomość zagadnień ewaluacji i kontroli szkół i placówek,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu MS Office,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
 5. dobra komunikacja interpersonalna,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 9. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 10. kopie świadectw pracy,
 11. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
      20-08-2013

Miejsce składania dokumentów:
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 08.07.2013
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 08.07.2013

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 22.07.2013 i 08.07.2013”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska06.09.2013, 09:20 CESTPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.