Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Terminy załatwienia sprawy przez Kuratorium Oświaty Dziś jest 04.02.2023

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4104838
  Terminy załatwienia sprawy przez Kuratorium Oświaty

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia oraz stopniem pilności. Istotnym warunkiem niezwłocznego załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Kuratorium załatwia sprawę niezwłocznie jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy nastąpi w terminie późniejszym, interesant jest informowany przez pracownika Kuratorium, który jednocześnie określa termin w jakim nastąpi to rozstrzygnięcie.
Zasadą jest, że sprawy w Kuratorium Oświaty są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, wówczas gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych w pierwszej lub drugiej instancji, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Kuratorium Oświaty (postanowienia, opinie, wyjaśnienia, interpretacje stanowiska z zakresu prawa oświatowego).

W przypadku sprawy wyjątkowo skomplikowanej, termin rozpatrzenia sprawy co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Kuratorium.

Podane terminy mogą być w uzasadnionych wypadkach przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy spóźnienie wynika z winy zainteresowanego (np. nie złożył on dokumentów, których powinien dostarczyć w celu niezwłocznego załatwienia sprawy) lub z przyczyn niezależnych od Kuratorium, utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu.
W takich przypadkach pracownik Kuratorium, który załatwia sprawę zawiadamia zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna: art. 12, 35 i 36 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Terminy załatwienia sprawy przez Kuratorium Oświaty”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska25.01.2005, 15:17 CETaktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska25.01.2005, 10:44 CETdodano tekst

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.