Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta pracy z dnia 6.8.2013 Dziś jest 30.11.2020

Data ostatniej aktualizacji 30.11.2020
Liczba odwiedzin 3568267
  Oferta pracy z dnia 6.8.2013

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
główny księgowy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
       Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
       Kuratorium Oświaty w Gdańsku
       ul. Wały Jagiellońskie 24
       80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
       Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie rachunkowości Kuratorium,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym na dany rok,
 5. udzielanie kontrasygnaty umów i zobowiązań finansowych,
 6. opracowywanie układu wykonawczego i zadaniowego budżetu i wprowadzanie danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa,
 7. kierowanie pracą Zespołu Finansowo - Księgowego.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
  Sporadyczna konieczność wyjazdów służbowych, głównie w celach szkoleniowych.

 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
  Stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego, wejście po schodach (brak windy).
  Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe ekonomiczne w zakresie finansów publicznych
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. głównego księgowego, w tym min. 5 lat doświadczenia w jednostce budżetowej na stanowisku kierowniczym związanym z obsługą finansową,
  2. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  3. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  4. znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  5. umiejętność kierowania pracą zespołu, prognozowania, analitycznego myślenia i syntezy oraz argumentowania i planowania wieloletniego.

wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programu komputerowego finansowo - księgowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 4. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
 5. kopie dokumentów i świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym praktykę w księgowości.

Termin składania dokumentów:
       16-09-2013

Miejsce składania dokumentów:
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
       Wały Jagiellońskie 24
       80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 06.08.2013
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 06.08.2013

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 6.8.2013”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska14.11.2013, 09:19 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.