Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Skargi, wnioski i petycje > Archiwum-Analiza skarg i wniosków > Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 r. Dziś jest 16.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4307223

  Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 r.

ANALIZA
przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków
przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2011 roku

 1. Informacje ogólne

  Analiza została opracowana na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej przez wydziały i delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

  Analiza obejmuje skargi i wnioski składane i rozpatrywane w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

  W 2011 roku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęło łącznie 174 skarg i wniosków, z których 163 załatwiono bezpośrednio (ok. 94%), a 11 przekazano według właściwości odpowiednim organom (ok. 6%). 41 skarg i wniosków nie zawierały imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego wnoszącego skargę, co stanowi ok. 24% ogólnej liczby skarg i wniosków. 50% spraw anonimowych pozostała bez odpowiedzi, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostała część została rozpatrzona, bądź przekazana według właściwości. W 2011 roku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku nie wpłynęła żadna skarga od posła czy senatora.

 2. Tematyka rozpatrywanych skarg i wniosków

  Skargi i wnioski wpływające w 2011 roku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku obejmowały szeroki zakres spraw dotyczących różnorodnych aspektów funkcjonowania szkół oraz metod i spraw wychowawczych. Skargi dotyczyły następujących problemów:

  1. Przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych-4 skargi, tj. 2,30%

  2. Toku nauczania w szkołach-26 skarg, tj. 14,94%

  3. Stypendiów, internatów, żywienia, pomocy materialnej, wypoczynku młodzieży-1 skarga, tj. 0,6%

  4. Spraw wychowawczych-8 skarg, tj. 4,60%

  5. Stosunku pracy zatrudnienia, zwolnień, ocen pracy, konkursów-11 skarg, tj. 6,32%

  6. Stosunków międzyludzkich, atmosfery pracy-9 skarg, tj. 5,17%

  7. Metod wychowawczych-70 skarg, tj. 40,23%

  8. Skarg na działalność kuratoriów-1 skarga, tj. 0,6%

  9. Zarządzania oświatą, sieć, lokalizacja, dowożenie-3 skargi, tj. 1,72%

  10. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe-4 skargi, tj. 2,30%

  11. Przemocy w szkole-10 skarg, tj. 5,70%

  12. Spraw różnych-27 skarg, tj. 15,52%

  Do powyższych grup problemowych zakwalifikowano następujące skargi i wnioski, które dotyczyły:

  1. Przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych:

   • braku udzielenia informacji przez dyrektora przedszkola na temat funkcjonowania i zasad przyjmowania dzieci do przedszkola oraz opłat ponoszonych przez rodziców,

   • rekrutacji do szkół podstawowych.

  2. Toku nauczania w szkołach:

   • niewłaściwego oceniania oraz nie przestrzegania procedur oceniania,

   • braku promocji ucznia do następnej klasy,

   • braku zgłoszenia deklaracji do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przystąpienie do egzaminu zawodowego,

   • braku zgody dyrektora szkoły na przystąpienie do egzaminu poprawkowego,

   • nieprawidłowości w realizacji programu nauczania w gimnazjum,

   • organizacji lekcji religii w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na w/w zajęcia.

  3. Stypendiów, internatów, żywienia, pomocy materialnej, wypoczynku młodzieży:

   • wątpliwości wyboru kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

  4. Spraw wychowawczych:

   • przeniesienia ucznia do równoległej klasy,

   • wypadku, który wydarzył się na dyskotece szkolnej w szkole podstawowej,

   • przeniesienia ucznia do innej szkoły,

   • problemów wychowawczych z uczniem, który nie chce uczęszczać do szkoły, obwiniając szkołę za zaistniałą sytuację,

   • sytuacji ucznia w szkole z zespołem ADHD,

   • używania wulgaryzmów na forum internetowym pomiędzy uczennicami,

   • stanu zdrowia psychicznego ucznia – myśli samobójcze,

   • problemu zmiennego obuwia uczniów.

  5. Stosunku pracy, zatrudnienia, zwolnienia, oceny pracy, konkursów

   • kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

   • bezprawnego rozwiązania umowy o pracę,

   • odwołania od oceny pracy nauczyciela,

   • nieprawidłowości w zatrudnieniu dyrektora szkoły,

   • nieprzedłużenia umowy o pracę,

   • dyscypliny pracy nauczyciela – usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielanie pracownikom zwolnień od pracy,

   • zmiany wymiaru czasu pracy nauczyciela.

  6. Stosunków międzyludzkich, atmosfery w pracy:

   • stosowania mobbingu przez dyrektora szkoły wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

   • znieważenia nauczyciela przez rodzica ucznia szkoły podstawowej.

  7. Metod wychowawczych:

   • braku opieki nad uczniami korzystającymi z szatni,

   • nieprawidłowych działań na pracę dyrektora szkoły oraz nauczycieli,

   • niewłaściwego postępowania nauczycieli i pedagogów szkolnych wobec uczniów,

   • braku opieki nauczycieli ze świetlicy nad uczniami,

   • braku skutecznych działań wychowawczych zapewniających bezpieczeństwo dzieci w gimnazjum,

   • nieuwzględnienia przez nauczyciela zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,

   • niezapewnienia właściwej opieki pedagogicznej i medycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

   • przeniesienia ucznia do innej klasy z powodu nieumiejętnego podejścia pedagogicznego nauczyciela prowadzącego.

  8. Skarg na działalność kuratoriów:

   • wykonywania czynności służbowych przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

  9. Zarządzania oświatą, sieć, lokalizacja, dowożenie:

   • dowozu dzieci do szkoły,

   • nieprawidłowości w zarządzaniu szkołą.

  10. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe:

   • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach ponadprogramowych,

   • marnowania dóbr materialnych i finansów szkoły,

   • wyegzekwowania od organu dotującego wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół oraz podjęcia uchwały w sprawie zasad i sposobu udzielania dotacji.

  11. Przemocy w szkole:

   • pobicia ucznia przez nauczyciela,

   • stosowania nacisków psychicznych i fizycznych przez wychowawcę,

   • bicia dzieci przez ucznia szkoły.

  12. Spraw różnych:

   • nieprawidłowości w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

   • braku właściwych procedur przy przesłuchiwaniu uczniów w sprawie zaginięcia dziennika lekcyjnego,

   • rozwiązania trzeciego semestru w policealnej szkole,

   • włączenia się uczniów w akcję propagandową,

   • niewydania przez dyrektora szkoły zaświadczenia potrzeb,

   • uwag w związku z odbywaniem się rady pedagogicznej w czasie godzin lekcyjnych,

   • złych warunków lokalowych w szkole podstawowej,

   • braku właściwej opieki na basenie,

   • braku miejsc dla dzieci przebywających w świetlicy,

   • problemu brudnych toalet szkolnych,

   • organizacji imprez szkolnych w szkole podstawowej,

   • sprzedaży książek przez nauczycieli,

   • niewłaściwych działań dyrektora wydziału edukacji w urzędzie miejskim,

   • niewłaściwych działań starosty w związku z likwidacją uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,

   • spożywania alkoholu na terenie szkoły oraz w godzinach pracy przez nauczyciela i woźnego.

  Tabela nr 1 przedstawia zestawienie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2011 r.

 3. Przyczyny składania skarg i wniosków oraz sposoby ich załatwiania

  Spośród 163 skarg i wniosków rozpatrzonych w 2011 roku załatwionych we własnym zakresie przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku 38% uznano za zasadne, 24,5% za bezzasadne, a 37,5% załatwiono w inny sposób m.in. przekazano według właściwości, przekazano sprawę do komisji dyscyplinarnej, zostawiono bez rozpatrzenia (w przypadku anonimów lub pisma skierowanego "do wiadomości" Kuratorium Oświaty).
  Za główne przyczyny składania skarg w 2011 roku uznano:

  • nieznajomość przepisów prawa oświatowego ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ich niewłaściwa interpretacja przez osoby składające skargi,

  • brak dyscypliny ze strony pracowników szkoły,

  • brak skutecznej informacji o zakresie kompetencji dyrektorów szkół i placówek oraz kuratorium,

  • niekompetentne i nienależyte wykonywanie zadań wobec uczniów i ich rodziców przez nauczycieli i dyrektorów szkół,

  • nieskuteczne zapobieganie konfliktom zarówno w społeczności uczniowskiej, jak i też pracowników oświaty.

  Skargi i wnioski wpływające do Kuratorium Oświaty w Gdańsku były wnikliwie rozpatrywane i analizowane, przeprowadzano kontrole doraźne, wydawano zalecenia pokontrolne, a zainteresowanym udzielono szczegółowych wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi. W sprawach, które nie należały do kompetencji Kuratorium Oświaty wskazywano instytucje właściwe do rozwiązania sprawy.

 4. Terminowość udzielania odpowiedzi

  W 2011 roku w Kuratorium Oświaty w Gdańsku załatwiono po upływie przewidzianego terminu 20 skarg, co stanowi ok. 11% w stosunku do ogólnej liczby skarg i wniosków. Nie dotrzymano terminu z konieczności wnikliwego zbadania sprawy oraz z uwagi na wielowątkowy charakter skargi.

 5. Podsumowanie i wnioski

  Na podstawie powyższego sprawozdania ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków 2011 roku przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku sformułowano następujące wnioski mające na celu zmniejszenie liczby skarg kierowanych do jednostki:

  • jasne i skuteczne informowanie uczniów i ich rodziców o przepisach regulujących funkcjonowanie szkół i placówek,

  • zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków przebywania na terenie szkoły,

  • ścisła współpraca z placówkami użyteczności publicznej i organem prowadzącym szkołę,

  • przeprowadzanie szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół i rad rodziców w zakresie realizowanych obowiązków, kompetencji i praw skarżących podmiotów, określenie zakresów obowiązków i kompetencji pracowników szkoły oraz przestrzeganie przez nich dyscypliny BHP w miejscu pracy.

Tabela nr 1. Informacje o sposobie załatwiania skarg i wniosków:

Lp.WyszczególnienieZałatwiono w okresie sprawozdawczymSposób załatwienia
(z rub. 5)
Ogółemw tymuznano za zasadne1uznano za bezzasadneinny2
przekazano według właściwościzałatwiono we własnym zakresie
1.2.3.4.5.6.7.8.
1Przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych404310
2Tok nauczania w szkołach2602611132
3Stypendia, internaty, żywienie, pomoc materialna, wypoczynek młodzieży101001
4Sprawy wychowawcze808512
5Stosunek pracy zatrudnienia, zwolnienia, ocena pracy, konkursy11110343
6Stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy909108
7Metody wychowawcze70268241133
8Skargi na działalność kuratoriów101010
9Zarządzanie oświatą, sieć, lokalizacja, dowożenie321001
10Nieprawidłowości i nadużycia finansowe413003
11Sprawy różne274231175
12Przemoc w szkole1019423
 Ogółem17411163624061


12 sprawy przekazano do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim,
28 spraw w toku.

Opracowanie:
Alicja Maciejewska
starszy inspektor
Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska06.12.2013, 10:52 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska06.12.2013, 10:40 CETDodanie nowej podstrony

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.