Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2014-2015 > Oferty pracy z dnia 19.02.2014, 12.02.2014 i 10.02.2014 Dziś jest 02.06.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4156974
  Oferty pracy z dnia 19.02.2014, 12.02.2014 i 10.02.2014

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
archiwista (umowa na zastępstwo)

w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

Wymiar etatu 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
ul. ul. Chmielna 74/76

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przejmowanie dokumentacji (aktowej i technicznej) z poszczególnych komórek organizacyjnych
 2. Dokonywanie podziału dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym
 4. Wydzielanie i przygotowywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do ich przekazania do właściwego archiwum państwowego
 5. Przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B)
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. kurs dla archiwistów, min I stopnia
  2. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej (min. 2 lata)
  3. znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy
  5. samodzielność
  6. komunikatywność
  7. umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel).

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  5. świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż

  Termin składania dokumentów:
  17.03.2014 r.

  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Inne informacje:
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


  Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 19.02.2014
  Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 19.02.2014

  Pomorski Kurator Oświaty
  poszukuje kandydatów na stanowisko
  wizytator
  w Wydziale Rozwoju Edukacji

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu
  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Miejsce wykonywania pracy:
  Gdynia
  Wydział Rozwoju Edukacji w Gdyni
  ul. Legionów 130
  81-472 Gdynia

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oraz w celu podnoszenia jakości ich pracy poprzez ewaluacje oraz kontrole planowe i doraźne,
  2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki poprzez opiniowanie przekształcania i likwidacji szkół, uzgodnienia oceny pracy dyrektorów, udział w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Pomorskiego Kuratora Oświaty, postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  4. Wykonywanie zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o systemie oświaty.

  Warunki pracy

  1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

   Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
   Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
   Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami,
   Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

  2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

   Praca przy monitorze ekranowym.
   Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
   Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy).
  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  1. wykształcenie: wyższe magisterskie
  2. pozostałe wymagania niezbędne:
   1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
   2. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
   3. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
   4. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
   5. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
   6. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
   7. zdolność analitycznego myślenia,
   8. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

  wymagania dodatkowe:

  1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Inne dokumenty i oświadczenia:

  1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
  4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
  5. kopie świadectw pracy,
  6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

  Termin składania dokumentów:
  24-02-2014

  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Inne informacje:
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


  Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 12.02.2014
  Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 12.02.2014


  Pomorski Kurator Oświaty
  poszukuje kandydatów na stanowisko
  wizytator
  w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu
  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Miejsce wykonywania pracy:
  Kościerzyna
  Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
  ul. Sikorskiego 1 C
  83-400 Kościerzyna

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oraz w celu podnoszenia jakości ich pracy poprzez ewaluacje oraz kontrole planowe i doraźne,
  2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki poprzez opiniowanie przekształcania i likwidacji szkół, uzgodnienia oceny pracy dyrektorów, udział w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
  3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Pomorskiego Kuratora Oświaty, postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
  4. Wykonywanie zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o systemie oświaty.

  Warunki pracy

  1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

   Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
   Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
   Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami,
   Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

  2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

   Praca przy monitorze ekranowym.
   Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
   Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).
  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  1. wykształcenie: wyższe magisterskie
  2. pozostałe wymagania niezbędne:
   1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
   2. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
   3. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
   4. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
   5. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
   6. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
   7. zdolność analitycznego myślenia,
   8. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

  wymagania dodatkowe:

  1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Inne dokumenty i oświadczenia:

  1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
  4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
  5. kopie świadectw pracy,
  6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

  Termin składania dokumentów:
  24-02-2014

  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Inne informacje:
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


  Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 10.02.2014
  Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 10.02.2014
  drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 19.02.2014, 12.02.2014 i 10.02.2014”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska10.03.2014, 15:27 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.