Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2014-2015 > Oferty pracy z dnia 10.03.2014 i 19.02.2014 Dziś jest 30.05.2023

Data ostatniej aktualizacji 02.03.2023
Liczba odwiedzin 4155746
  Oferty pracy z dnia 10.03.2014 i 19.02.2014

Ogłoszenie nr: 158448

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytator
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Kościerzyna
Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
ul. Sikorskiego 1 C
83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Delegatury poprzez:
 2. Kontrole planowe – w tym gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego
 3. Kontrole doraźne nieujęte w planie nadzoru pedagogicznego – w tym gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach na terenie działania Delegatury, w celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek;
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora oraz innych działań doraźnych w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję przychodzącą.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami,
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy monitorze ekranowym.
Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  2. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  3. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  4. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  5. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  6. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
  7. zdolność analitycznego myślenia,
  8. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
28-03-2014

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 10.03.2014
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 10.03.2014


Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
archiwista (umowa na zastępstwo)

w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

Wymiar etatu 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
ul. ul. Chmielna 74/76

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przejmowanie dokumentacji (aktowej i technicznej) z poszczególnych komórek organizacyjnych
 2. Dokonywanie podziału dokumentacji na kategorie archiwalne
 3. Udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym
 4. Wydzielanie i przygotowywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do ich przekazania do właściwego archiwum państwowego
 5. Przeprowadzanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B)
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. kurs dla archiwistów, min I stopnia
  2. doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej (min. 2 lata)
  3. znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy
  5. samodzielność
  6. komunikatywność
  7. umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel).

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  5. świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż

  Termin składania dokumentów:
  17.03.2014 r.

  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Inne informacje:
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


  Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 19.02.2014
  Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 19.02.2014
  drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 10.03.2014 i 19.02.2014”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska08.04.2014, 12:08 CESTAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska08.04.2014, 12:01 CESTPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.