Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2015 Dziś jest 24.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4259435
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2015 r.
1. 12.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 165232 (miejsce pracy: Gdynia)
2. 19.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostkowa przekracza równość w złotych kwotę 300 euro
3. 26.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia 165927 (miejsce pracy: Gdynia)
4. 27.01.2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016
Treść zarządzenia
5. 27.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
6. 05.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 44/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
7. 05.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
8. 05.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
9. 10.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016
10. 10.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Straszynie
11. 13.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia 165629 (miejsce pracy: Gdańsk)
12. 10.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia 165629 (miejsce pracy: Gdańsk)
13. 13.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
14. 18.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
15. 18.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
Treść zarządzenia
16. 24.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
17. 24.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
18. 24.02.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
19. 11.03.2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty
20. 18.03.2015 r. zmieniające zarządzenie 43/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2014 w sprawie powołania Wojewódzki Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora konkursów
21. 23.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego wyłonienia delagacji młodzieży na "Europejskie Wysłuchanie Młodzieży" w Parlamencie Europejskim
22. 01.04.2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu "Szkoła zawodowa - mój wybór" dla uczniów gimnazjum i szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach
23. 29.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie: wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie wspierania wykonania zadań
24. 29.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów
25. 29.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów
26. 18.05.2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016
Treść zarządzenia
27. 22.05.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
28. 29.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu i Koordynatorów ds. Wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
29. 29.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat) nr ogłoszenia 169679 (miejsce pracy: Gdańsk)
30. 09.06.2015 r. w sprawie ustalenia w 2015 roku dni wolnych za święta przypadające w innych dniach niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
31. 10.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty
32. 10.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli z terenu województwa pomorskiego
33. 22.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
34. 17.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację części pomieszczeń parteru na potrzeby administracyjno -biurowe Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz obsługi klientów przy ul. Wały Jagiellońskie 24
35. 24.07.2015 r. w sprawie: Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016
Treść zarządzenia
36. 17.08.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2015
Treść zarządzenia
37. 18.08.2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
Treść zarządzenia
38. 18.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
Treść zarządzenia
39. 28.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016
Treść zarządzenia
40. 28.08.2015 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa dla Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
41. 31.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2015/2016
42. 01.09.2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
43. 12.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
44. 27.10.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
45. 27.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia 173786 (miejsce pracy: Gdynia)
46. 02.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych w ramach realizacji zdanie pt. "Adaptacja parteru" dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
47. 07.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (2 etaty) nr ogłoszenia 175384 (miejsce pracy: Gdynia)
48. 21.12.2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
49. 31.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2016 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji
Treść zarządzenia

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 27.01.2015


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2015”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska07.01.2016, 09:51 CETdodanie nowego zarządzenia
Małgorzata Kaczorowska04.01.2016, 12:30 CETdodanie nowych zarządzeń
Małgorzata Kaczorowska04.01.2016, 12:26 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.