Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2014-2015 > Oferty z dnia z dnia 13.01.2015 i 30.12.2014 Dziś jest 28.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4205159
  Oferty z dnia z dnia 13.01.2015 i 30.12.2014

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytator
w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Wydziału poprzez:
 2. Ewaluację zewnętrzną przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego;
 3. Kontrole planowe – w tym gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagog.;
 4. Kontrole doraźne nieujęte w planie nadzoru pedagogicznego – w tym gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach na terenie działania Wydziału, w celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek;
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora oraz innych działań doraźnych w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję przychodzącą.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (jest podjazd). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  2. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  3. w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  4. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  5. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  6. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
  7. zdolność analitycznego myślenia,
  8. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne,
 2. doświadczenie w wykonywaniu ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w szkołach i placówkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
23-01-2015

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 13.01.2015
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 13.01.2015

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
inspektor
w Zespole Finansowo-Księgowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sporządzanie planu budżetu w układzie zadaniowym, dekretowanie dokumentów księgowych w układzie zadaniowym, monitorowanie realizacji budżetu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 3. Prowadzenie księgowości analitycznej kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
 4. Sporządzanie wyciągów bankowych, kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych przed oddaniem do księgowania,
 5. Obsługa programu TREZOR - Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, w celu bieżącego przekazywania informacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
Sporadyczna konieczność wyjazdów służbowych, głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
Stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego, wejście po schodach (brak windy),
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości
 2. znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. kopie dokumentów i świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

Termin składania dokumentów:
12-01-2015

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 30.12.2014
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 30.12.2014

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty z dnia z dnia 13.01.2015 i 30.12.2014”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska01.06.2015, 14:16 CESTaktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska01.06.2015, 14:14 CESTPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.