Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2014-2015 > Oferta pracy z dnia 18.05.2015 Dziś jest 01.06.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4156937
  Oferta pracy z dnia 18.05.2015

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych, w celu zapewnienia działania zgodnego z prawem oraz przygotowania sprawozdań, informacji i analiz z realizacji zadania;
 2. Rejestracja i kontrola placówek wypoczynku;
 3. Wspomaganie w zakresie realizacji zadań dotyczących programów operacyjnych i rządowych, które Kurator Oświaty wykonuje w imieniu Wojewody, w szczególności finansowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz olimpiad, konkursów turniejów i innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół i placówek na terenie województwa;
 4. W ramach prowadzonych kontroli gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Informowanie Kuratora Oświaty o ujawnionych nieprawidłowościach, wnioskach, uwagach oraz wydanych zaleceniach;
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków, udzielanie odpowiedzi na korespondencję oraz podejmowanie innych działań w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z realizacją zadań na stanowisku pracy.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu. Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nieprzystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. o co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2. znajomość problematyki organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz finansowania zadań oświatowych;
  3. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
  4. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów;
  5. zdolność analitycznego myślenia;
  6. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne;
 2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje;
 4. kopie świadectw pracy;
 5. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 18.05.2015
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 18.05.2015

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 18.05.2015”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska17.07.2015, 13:20 CESTprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.