Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferty pracy z dnia 25.01.2016 i 14.01.2016 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033136
  Oferty pracy z dnia 25.01.2016 i 14.01.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
wizytator
w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Wydziału poprzez:
 2. Ewaluację zewnętrzną przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego;
 3. Kontrole planowe – w tym gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego;
 4. Kontrole doraźne nieujęte w planie nadzoru pedagogicznego – w tym gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach na terenie działania Wydziału, w celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek;
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora oraz innych działań doraźnych w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję przychodzącą.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (jest podjazd). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. nauczyciele, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  2. ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  4. co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
  5. nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  6. wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
  7. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
  8. umiejętności organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów,
  9. zdolność analitycznego myślenia,
  10. łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnych i umiejętności redakcyjne,
 2. doświadczenie w wykonywaniu ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w szkołach i placówkach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat/kandydatka pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
25-01-2016

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 14.01.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 14.01.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Kościerzyna
ul. Sikorskiego 1C
83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących, w tym obsługa poczty elektronicznej;
 2. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu i dekretacji Dyrektora Delegatury;
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału pracowników nadzoru pedagogicznego w kontrolach planowych i ewaluacjach;
 4. Prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora Delegatury;
 5. Archiwizowanie i przekazywanie do archiwum akta spraw Delegatury;
 6. Udzielanie wstępnych informacji interesantom z zakresu działania Delegatury.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym.
Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną
 3. pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Ms Office – Word, Excel).

wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym,
 2. znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 3. znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia w administracji publicznej, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
14-01-2016

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 09.01.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 09.01.2016

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 25.01.2016 i 14.01.2016”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska29.02.2016, 08:36 CETPrzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.