Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferta pracy z dnia 29.02.2016 Dziś jest 21.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280375
  Oferta pracy z dnia 29.02.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
radca prawny

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdynia
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych Kuratorowi Oświaty i pracownikom Kuratorium Oświaty w celu zapewnienia właściwego stosowania prawa,
 2. opiniowanie spraw ze skarg kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sprawowanie zastępstwa procesowego przed WSA,
 3. sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz sprawowanie zastępstwa procesowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 4. opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych przez Kuratora Oświaty w celu ich zgodności z prawem,
 5. opiniowanie projektów aktów normatywnych Kuratora Oświaty w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
 6. informowanie pracowników Kuratorium Oświaty o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organu,
 7. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i innymi organami.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa.
Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze (jest podjazd).
Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. wpis na listę radców prawnych;
  2. umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  3. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
  4. umiejętność obsługi programu komputerowego LEX / LEGALIS;
  5. umiejętność obsługi pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 5 lat stażu pracy w administracji publicznej,
 2. pogłębiona znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Termin składania dokumentów:
08-03-2016

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku”

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie sprawdzianu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Techniki i metody naboru:

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 2. analiza merytoryczna złożonych ofert
 3. test wiedzy
 4. rozmowa kwalifikacyjna
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 322 29 22.

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 29.02.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 29.02.2016

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 29.02.2016”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska09.03.2016, 08:17 CETprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.