Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferta pracy z dnia 19.04.2016 Dziś jest 21.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280372
  Oferta pracy z dnia 19.04.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164),
 2. Prowadzenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro,
 3. Tworzenie rocznych planów zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wraz z szacunkiem,
 4. Koordynowanie polityki szkoleniowej pracowników Kuratorium,
 5. Przygotowywanie umów dla pracowników Kuratorium w zakresie powierzonego mienia,
 6. Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i nietrwałych z wyłączeniem infrastruktury informatycznej.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 1. praca na parterze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
 2. narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 4. bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
 5. pomieszczenie higieniczno – sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 6. brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 7. brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  1. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego

wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 3. znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych;
 4. umiejętność analitycznego myślenia;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej".

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2016 r.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 19.04.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 19.04.2016

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 19.04.2016”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska10.05.2016, 09:08 CESTprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.