Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Uznanie świadectwa decyzją kuratora oświaty Dziś jest 20.04.2021

Data ostatniej aktualizacji 20.04.2021
Liczba odwiedzin 3673223
  Uznanie świadectwa decyzją kuratora oświaty

Podstawa prawna:

 1. Art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447)

 3. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).

W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą, właściwy jest kurator oświaty, ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument wydany granicą.

Uznawaniem dyplomów i stopni naukowych, uzyskanych w zagranicznych szkołach wyższych, zajmują się uczelnie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie świadectwa;

 2. Oryginał albo duplikat świadectwa:
  zalegalizowany przez:

  1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  3. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, EFTA lub OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,
   albo

  4. z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille jeśli świadectwo wydane zostało przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji haskiej. Lista państw stron Konwencji haskiej oraz instytucji uprawnionych do wydawania apostille znajduje się pod adresem:
   http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

  Przez duplikat rozumie się dokument wydany w miejsce utraconego oryginału.
 3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia do wniosku dołącza się:

  1. wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;

  2. wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

  3. informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;

  4. informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień;

  Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 4. Dokumenty, o których mowa w punktach 2-3 składa się wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych
   http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html, lub

  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

  Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.

 5. Kserokopie wyżej wymienionych dokumentów;

 6. Jeśli składający nie jest osobą, na którą wystawiono świadectwo, należy dołączyć upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa według załączonego wzoru.

Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy, osoba odpowiedzialna:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
insp. Joanna Kaczorowska, pok. nr 04 (parter)
ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk
tel. 58 322 29 04
e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl
z dopiskiem w temacie: potwierdzenie wykształcenia

Wniosek

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uznanie świadectwa decyzją kuratora oświaty”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz21.04.2020, 08:27 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz18.09.2019, 12:14 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz08.07.2019, 08:28 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.