Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Dziś jest 18.03.2018

Data ostatniej aktualizacji 15.03.2018
Liczba odwiedzin 2770598
  Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90 i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

W terminie do 11 lipca 2016 r. szkoły przekazują na adres: Kuratorium Oświaty, Wydział Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium MEN” oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: tomasz.kakol@kuratorium.gda.pl następujące dokumenty:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium (Załącznik Nr 1), które powinny zawierać tylko osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym. Wniosków nie podpisuje dyrektor szkoły;
 2. Listę kandydatów w porządku alfabetycznym wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 2 w programie EXCEL).
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów, które są wymienione we wniosku (proszę je przesłać tylko tradycyjną pocztą);
  Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierających informacje o kandydatach biorących udział w olimpiadach / konkursach / zawodach sportowych, których finał odbywa się po 10 lipca 2016 r.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130 w Gdyni koordynuje starszy wizytator Tomasz Kąkol, e-mail tomasz.kakol@kuratorium.gda.pl, tel. 58 669 34 32.lp.załącznik:
1Wniosek zalacznik Nr 1 MEN.doc
2Zalacznik Nr 2_stypendia MEN_ wzor tabeli.xls
3Oswiadczenie ochrona danych MEN.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska27.07.2016, 08:52 CESTdodanie nowej sprawy

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.