Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Dziś jest 16.10.2018

Data ostatniej aktualizacji 12.10.2018
Liczba odwiedzin 2939603
  Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i ww. rozporządzeniem.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

  1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,,
  4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ewa.halas@kuratorium.gda.pl następujących dokumentów (bez podpisów i pieczątek):
• wniosków o przyznanie stypendium MEN (Załącznik nr 1 - powinny zawierać tylko osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym; wniosków nie podpisuje dyrektor szkoły);
• listy kandydatów w porządku alfabetycznym wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 2, w programie EXCEL).

W terminie do 10 lipca 2018 r. prosimy o przesłanie tradycyjną pocztą oryginałów ww. dokumentów na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium MEN” oraz:

podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego kandydata (Załącznik nr 3);
• potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów, które są wymienione we wniosku (tylko pocztą tradycyjną).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione. Wyjątek stanowi dokumentacja uzupełniająca do złożonych w terminie wniosków zawierających informacje o kandydatach biorących udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po 10 lipca 2018 r.

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje w Kuratorium Oświaty w Gdańsku starszy wizytator Ewa Hałas z Delegatury w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1; e-mail: ewa.halas@kuratorium.gda.pl; tel. 59/822 21 11 lub 59/842 39 81 (sekretariat).lp.załącznik:
1Załącznik 1 - MEN - wniosek.doc
2Załącznik 2 MEN - lista kandydatów - tabela.xls
3Załącznik 3 MEN - oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska06.06.2018, 09:27 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska06.06.2018, 09:21 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska27.07.2016, 08:52 CESTdodanie nowej sprawy

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.