Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferty pracy z dnia 30.11.2016 Dziś jest 23.09.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4203150
  Oferty pracy z dnia 30.11.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Praca na parterze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
Brak oznaczeń dla osób niewidomych,
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji przedstawianej w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, sporządzanie decyzji administracyjnych w tym zakresie oraz prowadzenie ich rejestru
 2. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania lub cofania akredytacji dla placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 3. Koordynowanie, monitorowanie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej Kuratorium
 4. Przygotowywanie informacji na stronę internetową Kuratorium dotyczących uznawania świadectw, potwierdzania wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki oraz akredytacji
 5. Przygotowywanie zaświadczeń o przebiegu nauczania w zlikwidowanych szkołach i placówkach oświatowych
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 3. Znajomość przepisów dotyczących postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
 4. Znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o systemie oświaty
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 10 grudnia 2016 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej"

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/ powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 30.11.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 30.11.2016

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej
Wymiar etatu 1/2

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy w budynku) - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów), Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, Brak oznaczeń dla osób niewidomych, Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku

Zakres zadań:

 1. Przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty o której mowa art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
 2. Realizacja zadań w zakresie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 3. Realizacja zadań związanych z dystrybucją rezerwy podręcznikowej oraz podręczników adoptowanych
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. staż pracy: 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 3. Znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
 4. Umiejętność analitycznego myślenia;
 5. Umiejętność pracy w zespole
 6. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971)
 4. Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 10 grudnia 2016 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej - zam. publ."

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/ powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 30.11.2016
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 30.11.2016

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 30.11.2016”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.12.2016, 14:35 CETaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska13.12.2016, 14:21 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.