Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferta pracy z dnia 30.01.2017 Dziś jest 21.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280356
  Oferta pracy z dnia 30.01.2017

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
radca prawny
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
wymiar etatu: 1/4
stanowiska: 1
ogłoszenie o naborze nr 7952

Miejsce wykonywania pracy:
Słupsk
Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na V piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (jest podjazd i winda).
Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Zakres zadań:

 1. wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych Kuratorowi Oświaty i pracownikom Kuratorium Oświaty w celu zapewnienia właściwego stosowania prawa,
 2. opiniowanie spraw ze skarg kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sprawowanie zastępstwa procesowego przed WSA,
 3. sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz sprawowanie zastępstwa procesowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 4. opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych przez Kuratora Oświaty w celu ich zgodności z prawem,
 5. opiniowanie projektów aktów normatywnych Kuratora Oświaty w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
 6. informowanie pracowników Kuratorium Oświaty o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organu,
 7. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i innymi organami.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo
 2. doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku radcy prawnego
 3. wpis na listę radców prawnych;
 4. umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 5. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów;
 6. umiejętność obsługi programu komputerowego LEX / LEGALIS;
 7. pogłębiona znajomość ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych
 10. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe: 5 lat w organach administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 07 lutego 2017 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Delegatura w Słupsku”

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy (zakres ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego).

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie oraz pocztą email o terminie przeprowadzenia testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 30.01.2017
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 30.01.2017

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 30.01.2017”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska27.02.2017, 10:08 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.