Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r. Dziś jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4261904
  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Ogłasza postępowanie na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
W przetargu mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, instytucje i stowarzyszenia, które prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem dofinansowania są szkolenia doskonalące dla nauczycieli pracujących na terenie województwa pomorskiego. Kod CPV 80500000-9.
Przewiduje się przeszkolenie 2 395 nauczycieli, w tym co najmniej 40 % pracujących na obszarach wiejskich i miastach do 5 000 mieszkańców. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - każdy temat stanowi część zamówienia.

Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie zaadresowanej: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk
z dopiskiem:
„Wojewódzkie zadania edukacyjne, temat szkolenia/warsztatu............część........zamówienia.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.


Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter), do dnia 2 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, sala konferencyjna (parter) - dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 10.30.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, 10.05.2017
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 10.05.2017


PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1.
Proszę o podanie wartości szacunkowej zaplanowanej w budżecie na realizację zamówienia dotyczącego „Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r.” - usługi społeczne.

Odpowiedź 1.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku (link poniżej) znajduje się Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Kuratorium Oświaty w Gdańsku przewiduje przeprowadzić w 2017 r.
bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=645

Pytanie 2.
Jaki jest procentowy udział zajęć teoretycznych w szkoleniach a jaki w warsztatach. Pytanie w szczególności dotyczy tematu nr 19?

Odpowiedź 1.
Ogólna liczba planowanych godzin warsztatów, szkoleń (poza nr 21) na 1 uczestnika powinna być realizowana poprzez zajęcia teoretyczne -metodami podającymi, które nie powinny stanowić więcej niż:
    a) 20% w przypadku warsztatów,
    b) 30% w przypadku szkoleń
ogólnej liczby wszystkich zajęć.
Jedynie w przypadku Tematu nr 21 (nie tematu 19) należy przyjąć max. 40% zajęć.

Pytanie 3.
Proszę o doprecyzowanie informacji zawartych w SIWZ zał. B: czy liczba godzin podana w zestawieniu jest liczbą godzin do zrealizowania w jeden grupie szkoleniowej czy we wszystkich podanych w zestawieniu w danym temacie? np.: Czy 20 godzin ma trwać szkolenie dla jednej grupy czy dla czterech co daje 4 szkolenia x 5 godzin? Czy podane w zestawieniu godziny są godzinami dydaktycznymi?

Odpowiedź 1.
Liczba godzin podana w zestawieniu jest liczbą godzin do zrealizowania w jednej grupie szkoleniowej. Godziny są godzinami dydaktycznymi.
lp.załącznik:
1SIWZ-ogloszenie.pdf
2Opis zgloszenia karty projektu-zal. A do siwz.pdf
3Plan szkolen-zal. B do siwz.pdf
4Karta zgloszenia projektu wraz z kosztorysem-zal. nr 1 i 1a.doc
5Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow-zal. nr 2.doc
6Oswiadczenie o wykluczeniu-zal. nr 3.doc
7Projekt umowy.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na Przeprowadzenie szkoleń w ramach edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 14:52 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 11:05 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska16.05.2017, 13:24 CESTaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.