Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18 Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278668
  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

POMORSKI KURATOR OŚWIATY Ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz.125 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 35/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, prowadzące działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu i spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności wynikające z art.22 ust.1 oraz z art.24 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych:
I. dla uczniów od IV klasy szkół podstawowych z :
1. języka angielskiego.

II. dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z :
2. języka polskiego,
3. języka niemieckiego,
4. matematyki,
Kod CPV 80410000-1
Wszystkie konkursy należy zakończyć do 30 marca 2018 r. wraz z odwołaniami. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - każdy konkurs stanowi odrębną część zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:Konkursy przedmiotowe dla uczniów ......................................
w roku szkolnym 2017/2018. Konkurs z ..................................


należy złożyć w jednym egzemplarzu do dnia 3 lipca 2017 r. do godz.12.30 w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego dnia 3 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24.

Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, 23.06.2017
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 23.06.2017lp.załącznik:
1Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2.pdf
2Parametry które należy przyjąć przy sporządzaniu oferty na konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 20172018 - Załącznik nr A.pdf
3Zarządzenie nr 35.2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty - Załącznik nr B.pdf
4Ramowy regulamin woj. konkursów przedmiotowych dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów woj. pomorskiego w roku szkolnych 20172018 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 37.2017 PKO - Załącznik nr C.doc.pdf
5Formularz Oferty - załącznik nr 1.docx
6Formularz cenowy - Załącznik nr 1a.docx
7Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2.docx
8Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3.docx
9Oświadczenie dotyczące podanych informacji - Załącznik nr 4.docx
10Wykaz usług - Załącznik nr 5.docx
11Wykaz osób - Załącznik nr 6.docx
12Projekt umowy - ZA-- 7 DO SIWZ 1-do sprawdzenia (1).docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/18”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska05.07.2017, 12:49 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska23.06.2017, 15:24 CESTaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.