Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2018 - 2019 > Oferty pracy z dn. 30.03.2018 Dziś jest 21.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280347
  Oferty pracy z dn. 30.03.2018

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Zespole Finansowo-Księgowym
wymiar etatu: 1
stanowiska: 1
Umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
ogłoszenie o naborze nr 24824 z dnia 30 marca 2018 r.

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Praca na II piętrze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
Brak oznaczeń dla osób niewidomych,
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań:

 1. Sporządzanie planu budżetu w układzie zadaniowym , dekretowanie dokumentów księgowych w układzie zadaniowym, monitorowanie realizacji budżetu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 3. Prowadzenie księgowości analitycznej kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
 5. Sporządzanie wyciągów bankowych, kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych przed oddaniem do księgowania,
 6. Obsługa programu TREZOR - Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, w celu bieżącego przekazywania informacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych; rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Umiejętność analitycznego myślenia;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność obsługi komputera (program TREZOR, Word, Excel, Internet).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 04 kwietnia 2018 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym - nr ogłoszenia: 24824 "

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie oraz pocztą email o terminie przeprowadzenia testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej .

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty- dr Monika Kończyk, 30.03.2018
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 30.03.2018


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dn. 30.03.2018”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska12.04.2018, 08:16 CESTaktulizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.