Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > KONKURSY PRZEDMIOTOWE - 2018 > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 Dziś jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278943
  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

POMORSKI KURATOR OŚWIATY Ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) oraz zarządzeniem nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej ustawą Pzp. prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.).

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, prowadzące działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu i spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności wynikające z art.22 ust.1 oraz z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku szkolnym 2018/19 konkursu przedmiotowego z biologii dla uczniów od klas IV szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Kod CPV 80410000-1
Konkurs należy zakończyć do 30 marca 2019 r. wraz z odwołaniami.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:


Konkurs przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z biologii w roku szkolnym 2018/2019.


należy złożyć w jednym egzemplarzu do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz.14.00 w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej (parter) Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24.

UWAGA: W kosztach nie należy uwzględniać zakupu upominków dla laureatów (laureat otrzymuje wyłącznie stosowne zaświadczenie).

Załączniki do pobrania
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Parametry które należy przyjąć przy sporządzaniu oferty na konkurs przedmiotowy w roku szkolnym 2018/2019 - Załącznik nr A
3. Zarządzenie nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Zarządzenie nr 38/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty zmieniające Zarządzenie 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty - Załącznik nr B
4. Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Zarządzenie nr 37/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty zmieniające Zarządzenia nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty - Załącznik nr C
5. Formularz Oferty - załącznik nr 1
6. Formularz cenowy - Załącznik nr 1a
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3
9. Oświadczenie dotyczące podanych informacji - Załącznik nr 4
10. Wykaz usług - Załącznik nr 5
11. Wykaz osób - Załącznik nr 6
12. Projekt umowy - Załącznik nr 7

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących postępowań o zamówienia publiczne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1. Administratorem przesyłanych danych jest: Pomorski Kurator Oświaty 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24, e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawą przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celach innych niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez 10 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 13.06.2018
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 13.06.2018



lp.załącznik:
1SIWZ KONKURSY 2018.pdf
2Załącznik A.docx
3Załącznik B.pdf
4Załącznik C.pdf
5Załącznik nr 1.docx
6Załącznik nr 1a.docx
7Załącznik nr 2.docx
8Załącznik nr 3.docx
9Załącznik nr 4.docx
10Załącznik nr 5.docx
11Załącznik nr 6.docx
12Projekt umowy - ZA-- 7 DO SIWZ 1-do sprawdzenia.docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/19”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska13.06.2018, 12:26 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska13.06.2018, 11:41 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska13.06.2018, 10:27 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.