Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Sprzedaż majątku trwałego > Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Skoda Octavia 2008 Dziś jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4319034

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Skoda Octavia 2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 2004) Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego:

I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:

SKARB PAŃSTWA - KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, NIP 5832123974 REGON 006473076, reprezentowanym przez:
1) Panią Małgorzatę Bielang - Pomorskiego Kuratora Oświaty

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Skoda Octavia 1.8 T Tour I 2008 r. o nr rej.GD7696S stanowiący mienie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

1. Dane pojazdu:
• Marka: Skoda
• Model: Octavia
• Typ: Tour 1.8T Classic
• Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
• Rok produkcji: 2008
• Rodzaj nadwozia: hatchback
• Liczba drzwi: 5
• Pojemność silnika: 1781 cm3
• Moc silnika: 110 KW/150 KM
• Rodzaj paliwa: benzyna
• Kolor: srebrny metalik
• Skrzynia biegów: manualna, 5-biegowa
• Data pierwszej rejestracji: 25.07.2008 r.
• Przebieg pojazdu: ok. 366.000 km
• Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju
• Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW.
• Przegląd techniczny ważny do 18.06.2021 r.

2. Wyposażenie:
Klimatyzacja manualna, światła przeciwmgielne tylne, ABS, elektryczne lusterka (podgrzewane), elektryczne szyby z przodu, odtwarzacz CD, centralny zamek, poduszki powietrzne 4 sztuki.

III. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN SAMOCHODU: Oględzin samochodu, będącego przedmiotem sprzedaży, można dokonać w godzinach od 10.00 do 13.00 na ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Anetą Marcinkiewicz - inspektorem Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, tel. 58/32-22-913, tel. kom. 662-231-454.

IV. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza wynosi: 7 700,00 zł

V. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN, I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 770,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Narodowego Banku Polskiego oddział w Gdańsku nr 63 1010 1140 0067 4113 9120 0000 przed terminem składania ofert.
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, który wygra przetarg - zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Formularz oferty powinien zawierać pełne informacje, tj.:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę, NIP/PESEL, telefon kontaktowy oferenta, adres poczty internetowej (jeżeli oferent posiada);
b) oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oświadczenie oferenta o postępowaniu dotyczącym przekazania wadium,
e) miejscowość, datę i podpis oferenta.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Ceny podane w ofercie muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przeciwnym razie Zamawiający zaokrągli cenę zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta wraz z załącznikiem musi, być podpisana przez:
a) osobę fizyczną lub
b) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy kupującego, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty (upoważnienie w załączeniu).
7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis.
8. W toku badania i oceny ofert Sprzedający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Ofertę należy sporządzić w języku i walucie polskiej.
10. Okres związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

VII. TERMIN. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest dostarczenie pisemnej oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w kancelarii Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter) w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) lub za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Oferta podlega odrzuceniu, gdy zostanie złożona po wyznaczonym terminie.
4. Na kopercie należy umieścić zapis o treści:

„Imię, Nazwisko adres lub Nazwa (firmy) i siedziba,
Oferta - „Sprzedaż samochodu Skoda Octavia”
nie otwierać przed 12.03.2021 r. przed godz.12.00”
Adres email:……………………………………………..

VIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej (parter) znajdującej się na parterze budynku Kuratorium Oświaty w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 24.

IX. OCENA OFERT
1. Sprzedawca dokona oceny spełnienia warunków opisanych w pkt VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) nie zostanie złożona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
b) zostanie złożona w niewłaściwym miejscu,
c) zostanie złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,
d) nie zawiera pełnych danych osobowych,
e) oferta jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inną wątpliwość, zaś złożone wyjaśnienie mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.
3. Sprzedawca wybierze ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg kontynuowany jest w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

X. PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU:
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

XI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:
Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Nabywca, który zostanie wyłoniony podczas przetargu jest zobowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Koszty i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Sprzedawca dopuszcza możliwość udzielania informacji za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest pani Aneta Marcinkiewicz inspektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli nr telefonu 58 322 29 13, kom. 662-231- 454, email: zamowienia.publiczne@kuratorium.gda.pl

W załączeniu:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang


Treść wytworzyła: Aneta Marcinkiewicz, 25.02.2021 r.


lp.załącznik:
1Ogłoszenie o sprzedaży samochodu (scan pdf 3599KB).pdf
2Załącznik nr 1 - Formularz oferty (21KB doc).docx
3załącznik nr 2 - Umowa sprzedaży samochodu (24KB doc).docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Skoda Octavia 2008”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska09.03.2021, 15:21 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz25.02.2021, 11:11 CETdodanie ogłoszenia o przetargu

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.