Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenia o konkursie > IV otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2019 r. Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278675
  IV otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2019 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT (IV)
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu województwa pomorskiego w 2019 r.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),

 3. Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

I. Postanowienia ogólne

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wsparcia. Wymagany wkład finansowy własny wynosi min. 65% kosztów zadania, w tym: środki finansowe własne i/lub pochodzące z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, wkład osobowy (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy).
  W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy wymagane jest zawarcie pisemnego porozumienia z wolontariuszem, zdefiniowanie rodzaju wykonywanych świadczeń, skalkulowanie czasu pracy wolontariusza wraz z określeniem stawki godzinowej, prowadzenie karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania.

 2. Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2019 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 55 440 złotych. W roku 2018 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z województwa pomorskiego wydatkowano kwotę w wysokości 763 027,50 zł., dofinansowaniem objęto 73 formy wypoczynku, w których brało udział 5936 uczniów.

 3. Dofinansowaniem objęte zostaną formy wypoczynku zorganizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

 4. Dotacja może być udzielona na okres max. 14 dni wypoczynku zorganizowanego w okresie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. w wysokości:
  - 10 zł/osobodzień - wypoczynek w miejscu zamieszkania trwający min. 10 dni
  - 15 zł/osobodzień – wypoczynek wyjazdowy trwający min. 7 dni
  W przypadku formy wypoczynku trwającej dłużej niż 14 dni, należy wskazać konkretny termin podlegający dofinansowaniu.
  Sposób wyliczenia wysokości przyznawanej dotacji (C): C=LxDxS
  L – liczba uczestników D – liczba dni S – stawka osobodnia w złotych
  Na każde zadanie Oferent składa oddzielną ofertę. Przez zadanie należy rozumieć wypoczynek organizowany w jednym miejscu i w jednym terminie (bez dzielenia na turnusy), dla tych samych uczestników. W powyższym przypadku Oferent może otrzymać dofinansowanie dla maksymalnie 100 osób.
  Warunki powyższe nie dotyczą Oferentów, którzy planują zorganizować wypoczynek tylko i wyłącznie dla uczestników, o których mowa w art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty i Oferent nie przewiduje pobierania od uczestników odpłatności.

 5. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Oferenta wynosi 18 000 zł (jest to suma dotacji ze wszystkich złożonych ofert przez podmiot posługujący się jednym dokumentem rejestrowym).

 6. Dofinansowanie nie może być udzielone na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody Pomorskiego z innego tytułu.

 7. Priorytetowo traktowany będzie wypoczynek:
  1) umożliwiający udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem dzieci i młodzieży będących sierotami oraz uczniów funkcjonujących z systemie pieczy zastępczej, a ponadto:
  1) uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  2) promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,
  3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,
  4) integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 8. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki i zamieszkała w województwie pomorskim. W przypadku osób niepełnosprawnych dofinansowaniem może być objęta młodzież do 24 roku życia.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

 2. W przypadku składania oferty przez oddziały terenowe, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, wymaganym dokumentem jest aktualne pełnomocnictwo do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W ofercie należy dokładnie określić miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), dokładny termin wypoczynku oraz dokładną liczbę uczestników.

 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty wysyłając na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koperta powinna zawierać opis: Konkurs ofert – wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 3. Do oferty należy dołączyć załączniki (dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby):
  1) aktualny statut
  2) aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3) kopię umowy między oferentami – w przypadku złożenia oferty wspólnej,
  4) w przypadku oferty złożonej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej a wpisany do właściwego rejestru, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu,
  5) Oświadczenie o liczbie uczestników wypoczynku uprawnionych do pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków publicznych zgodnie art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty tj.:
  - dzieci objętych pieczą zastępczą;
  - dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  a/ rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  b/ samotnie wychowywanych, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy;
  - z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkującymi w środowisku ekologicznie zagrożonym.
  6) oświadczenie oferenta o niezaleganiu ZUS i US oraz oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna,
  7) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem jego numeru.

IV. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
  Kryteria formalne:
  1) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
  2) oferta została złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  3) oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona (wypełnienie wymaganych pól, skreślenia oraz opieczętowanie i podpisanie przez uprawnione osoby – wymienione w KRS/innym rejestrze lub posiadające uprawnienia wynikające z pełnomocnictw/innych dokumentów), Uwaga! W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię, nazwisko i pełnioną funkcję w podmiocie składającym ofertę,
  4) oferent jest uprawniony do złożenia oferty, a jednym z celów oferenta jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  5) do oferty dołączono wymagane załączniki,
  6) wysokość dofinansowania nie przekracza 35% całkowitych kosztów zadania a oferent gwarantuje 65% wkład własny, w tym: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wkład osobowy. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Wykaz tych ofert zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją o przyczynie odrzucenia oferty. W przypadku składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta można dołączyć jeden komplet załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (w oddzielnej kopercie).

  Kryteria merytoryczne:
  Lp.KryteriumPunktacja
  1)Udział w wypoczynku dzieci objętych pieczą zastępczą; dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
  a/ rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
  b/ samotnie wychowywanych, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy;
  - z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkującymi w środowisku ekologicznie zagrożonym, o których mowa w art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty
  0-5
  2)Program wypoczynku i sposób jego realizacji, w tym atrakcyjność, różnorodność i realność wykonania W ofercie należy wskazać miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), czas trwania wypoczynku (każdego turnusu) oraz dokładną liczbę uczestników (w każdym turnusie). 0-20
  3)Uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.70-15
  4)Kwalifikacje kadry niezbędnej do realizacji zadania, w tym wolontariuszy.0-20
  5)Posiadane zasoby lokalowe oraz rzeczowe umożliwiające realizację zadania0-20
  6)Zasadność planowanych kosztów w stosunku do planowanych działań i założonych celów, poprawność i czytelność sporządzenia kalkulacji kosztów zadania, w tym: kwalifikowalność kosztów, posiadanie zróżnicowanych zasobów finansowych na realizację zadania.0-20
  7)Wywiązanie się z umowy realizacji wypoczynku w latach poprzednich (z ostatniej realizowanej umowy). Za nieterminowe złożenie sprawozdania i rozliczenie dotacji oraz zwrot całości lub części środków z otrzymanej dotacji w roku 2018, oferent otrzymuje punkty ujemne. max. minus 30
  łącznie100

 2. Dofinansowanie zostanie przyznane oferentom na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert, kolejno według uzyskanej liczby punktów przyznanych przez Komisję, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście ofert decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty. Oferty, które uzyskają mniej niż 40 punktów nie zostaną rekomendowane do wsparcia realizacji zadania.

 3. W przypadku uwolnienia środków finansowych wynikającego z rezygnacji Oferenta z całości lub części przyznanej dotacji zadania, które otrzymało dofinansowanie, lub odmowy podpisania umowy, o której mowa w pkt. V.2., propozycję podpisania umowy otrzymuje kolejny z listy oferent, którego oferta została oceniona pozytywnie (uzyskała co najmniej 40 punktów) a zadanie nie zostało dofinansowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych.

 4. W przypadku oferenta, którego dotyczyć będzie ograniczenie, o którym mowa w pkt. I.5. środki finansowe przyznawane będą kolejno według uzyskanych punktów, aż do wyczerpania maksymalnych środków przeznaczonych dla jednego podmiotu.

 5. Opiniowanie ofert nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do 15 dni po zakończeniu prac Komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

V. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

 1. Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie będą zobowiązane do zawarcia umowy (stanowiącej dokumentację konkursową) o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 2. W przypadku wprowadzenia zmian w kosztorysie realizacji zadania, w szczególności zmniejszenia liczby uczestników, procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania nie może być wyższy niż przedstawiony w ofercie.

 3. Pomorski Kurator Oświaty może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy oferent zgłosi znaczące zmiany merytoryczne, w tym finansowe z zakresu realizacji zadania w stosunku do ocenionej oferty.
  Za znaczące zmiany należy uznać zmiany danych w zakresie kryteriów podlegających ocenie wymienionych w pkt. IV, w szczególności zmianę miejsca wypoczynku, jeśli ta modyfikacja jest związana z obniżeniem wartości programu wypoczynku, jego atrakcyjności i możliwości realizacji zakładanych wcześniej celów zadania publicznego lub z obniżeniem jakości bazy noclegowej i warunków pobytu uczestników, w tym jakości wyżywienia i warunków spożywania posiłków.

 4. Termin realizacji zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia dotowanego wypoczynku a kończy nie później niż 14 dni licząc od dnia zakończenia dotowanego wypoczynku. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do wykorzystania środków finansowych w tym okresie. Środki finansowe zadania nie mogą być wykorzystane na zobowiązania powstałe poza terminem realizacji zadania publicznego.

 5. Środki pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na:
  1) wyżywienie uczestników wypoczynku,
  2) zakwaterowanie uczestników wypoczynku,
  3) transport uczestników wypoczynku,
  4) realizację programu wypoczynku (koszty związane z organizowaniem wycieczek, imprez sportowych, terenowych, świetlicowych, konkursów, koszty dot. biletów wstępu),
  5) wynagrodzenie kadry wypoczynku.

 6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wersji papierowej (załącznik nr 2), według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r., należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie faktur (załącznik nr 3), które dodatkowo należy przesłać do Kuratorium Oświaty drogą elektroniczną. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 7. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, organizacja otrzyma punkty ujemne ubiegając się o dotację w kolejnym roku. Jeżeli sprawozdanie zostanie złożone po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – oferent nie będzie mógł ubiegać się o wsparcie realizacji zadania publicznego w konkursie ofert w 2020 r.

 8. Kuratorium Oświaty w Gdańsku ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

 9. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Pomorski Kurator Oświaty, adres: ul. Wały Jagiellońskie 24; 80 – 853 Gdańsk. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku: iod@kuratorium.gda.pl.
  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/

  Informacji o konkursie ofert udziela: Hanna Piotrowska,
  e- mail: hanna.piotrowska@kuratorium.gda.pl


  Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 05.07.2019
  Treść wytworzyła st. inspektor Hanna Piotrowska, 05.07.2019

  Załączniki:
  1 Formularz oferty realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1.doc
  2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 2 .doc
  3 Zestawienie faktur w pliku Excel – załącznik nr 3.xls
  4 wzór oferty ze wskazówkami.doc
  5 wzór umowy o realizację zadania publicznego.doc


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „IV otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2019 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz05.07.2019, 15:22 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.