Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > Badanie rynku na świadczenie usługi związanej z realizacją ochrony danych osobowych, w tym zadań inspektora ochrony danych - OP.273.01.2020.AWO Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292427
  Badanie rynku na świadczenie usługi związanej z realizacją ochrony danych osobowych, w tym zadań inspektora ochrony danych - OP.273.01.2020.AWO

OP.273.01.2020.AWO

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do badania rynku na świadczenie usługi związanej z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji świadczone w 2020 r. na rzecz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

1. Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wykazanie, która dyspozycja jest wiążąca: cytuję - ustęp 3 .Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawą przetwarzania jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. Podstawą może być także zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, która dobrowolnie podała te dane. Co de facto jest podstawą w prezentowanym przypadku?

Odpowiedź Zamawiającego:
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania o udzielenie zamówienia – postępowania wszczynanego w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do składania ofert albo zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki –wynegocjowania postanowień takiej umowy.

2. Pytanie Wykonawcy:
Definicja odbiorcy w RODO jest radykalnie różna od przedstawionej w Państwa piśmie, proszę o wyjaśnienie, jaki był powód zastosowania takiej wersji zapisów w klauzuli: Punkt 4. Klauzuli: Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
Art. 4 pkt 9 RODO wskazuje na:
„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 4.5.2016 L 119/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL osobowe w ramach konkretnego postępowania z godnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Odpowiedź Zamawiającego:
Podstawą takiego zapisu jest wskazanie podmiotów, którym na podstawie przepisów prawa, czyli w tym przypadku ustawy Pzp będą udostępniane dane. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Kurator Oświaty zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej NauczycieliAutor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 26.02.2020Kuratorium Oświaty w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi związanej z realizacją ochrony danych osobowych, w tym zadań inspektora ochrony danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania o udzielenie zmówienia o wartości netto poniżej 30 tys. euro (art. 4 ust. 8 Ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy


z up. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Iwona Tanewska
Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli


Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących postępowań o zamówienia publiczne

Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 19.02.2020lp.załącznik:
1Pismo przewodnie OP.273.01.2020.AWO -pdf scan 523KB.pdf
2Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - pdf scan 2720KB.pdf
3Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - 33KB.docx
4Załącznik nr 2 - Formularz oferty - pdf scan - 331KB.pdf
5Załącznik nr 2 - Formularz oferty - 39KB.doc
6Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego - pdf scan 566KB.pdf
7Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego - 56KB.doc
8Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy - pdf scan 354 KB.pdf
9Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy 53 KB.doc
10OP.273.01.2020.AWO - pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego - pds scan 871 KB.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Badanie rynku na świadczenie usługi związanej z realizacją ochrony danych osobowych, w tym zadań inspektora ochrony danych - OP.273.01.2020.AWO”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz26.02.2020, 08:50 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz26.02.2020, 08:49 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz26.02.2020, 08:48 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.