Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > Pytania dot. postępowania na realizację świadczenia usług z zakresu telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu stacjonarnego, znak sprawy: OP.273.05.2020.AWO Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292458
  Pytania dot. postępowania na realizację świadczenia usług z zakresu telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu stacjonarnego, znak sprawy: OP.273.05.2020.AWO

Pytanie 1
Dot. Załącznik nr 4- Istotne postanowienia umowy ( IPU) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że część komparycyjna może zawierać dane wskazane w art. 374 § Ksh.

Pytanie 2
Dot. postanowień § 3 Czas trwania umowy, ust.1. Termin realizacji umowy: od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. ; ust. 2. W dniu zakończenia umowy (30 kwietnia 2020 r.) Wykonawca przestanie świadczyć usługi (…). W zakresie daty w ust. 2 wskazano omyłkowo - 30 kwietnia 2020 , zamiast 2022 r. Wykonawca zwraca się o korektę ww. zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający koryguje § 3 ust. 2 wpisując „termin zakończenia umowy na 30 kwietnia 2022 r.”

Pytanie 3
Zgodnie z treścią § 4 ust.3 IPU - Zamawiający regulować będzie należności wynikające z umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zwraca się o rozważenie dodania, zapisu, wskazującego, że płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w związku z powyższym y Zamawiają dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww sposób?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Zgodnie z treścią § 8 ust. 4 IPU - Prawa i obowiązki Stron określone w umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że powyższy zakaz nie obejmuje wymagalnych wierzytelności pieniężnych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.


Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 22.04.2020lp.załącznik:
1Załącznik nr 3 - Szczegółowy spis numerów telefonicznych internetu OP.27....xls

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pytania dot. postępowania na realizację świadczenia usług z zakresu telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu stacjonarnego, znak sprawy: OP.273.05.2020.AWO”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz22.04.2020, 11:49 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.