Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia do 30 000 euro > Pytania i uwagi dot. świadczenia usług z zakresu telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych - OP.273.04.2020 Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292445
  Pytania i uwagi dot. świadczenia usług z zakresu telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych - OP.273.04.2020

Pytania i uwagi do Zapytania Ofertowego Kuratorium Oświaty w Gdański z dnia 14.04.2020 r na realizację „świadczenia usług z zakresu telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i innych akcesoriów do ich świadczenia”.

Pytanie 1:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że z Wykonawcą wyłonionym w ramach niniejszego postępowania zostanie zawarta jedna umowa wiodąca o udzielenie zamówienia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, a dla poszczególnych kart SIM zostaną zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które będą zawierać co najmniej dane wymienione w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.), z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa główna w sprawie udzielenia zamówienia?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuję, że z wyłonionym w ramach niniejszego postepowania Wykonawcą zostanie podpisana tylko jedna umowa stanowiąca wzór nr 4 do Zapytania Ofertowego, wspólna dla całego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:
Stosownie do treści art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązany jest doręczyć Abonentowi regulamin świadczenia usług. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, regulacji stanowiącej, iż regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy stanowi załącznik do przedmiotowej umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że będzie miał on zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym Umową.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku oferenta.

Pytanie 3:
Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), jak i w § 1 Istotnych postanowień umowy (dalej „IPU”), iż przedmiot umowy dotyczy m.in. dostawy telefonów komórkowych „i innych akcesoriów”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż inne akcesoria, o których mowa powyżej, to standardowe akcesoria do telefonu komórkowego znajdujące się w zestawie dostarczonym przez producenta.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że inne akcesoria to standardowe akcesoria do telefonu komórkowego znajdujące się w zestawie dostarczonym przez producenta.

Pytanie 4:
W § 1 IPU, Zamawiający wskazał, że telefony komórkowe zostaną dostarczone do Zamawiającego w ilościach i o parametrach zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, podczas gdy wzór Formularza Ofertowego stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nie zawiera rubryki/pkt, gdzie Wykonawca miałby oferowany sprzęt określić pod ww. względem. W związku z tym Wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację Formularza Ofertowego w tym zakresie.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Pytanie 5:
W nawiązaniu do pytania powyżej oraz mając na uwadze, że jako jedyne kryterium oceny ofert Zamawiający wskazał cenę, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie przez Zamawiającego czy cena telefonów komórkowych ma być skalkulowana w cenie abonamentu, czy powinna być osobno określona w Ofercie z uwagi na wskazanie w pkt 1 OPZ zastrzeżenie, że Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji po ostatecznym wyborze modelu telefonu, przy założeniu, że maksymalna jego cena nie może przekroczyć 20 zł. Ponadto, czy negocjacje będą dotyczyć ceny telefonu, czy też jego modelu w zakresie zaoferowanej ceny?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający zapłaci jednorazowo kwotę max. 20 zł brutto za 1 telefon.

Pytanie 6:
W § 2 ust. 2 IPU Zamawiający wskazał, że Wykonawca będzie ponosił koszty przeniesienia do swojej sieci numeru telefonicznego podlegającego utrzymaniu. W związku z powyższym wymogiem, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy przenoszone numery na dzień przeniesienia objęte będą zobowiązaniami wobec dotychczasowego dostawcy usług i będzie się to wiązało z zapłatą kar umownych/zwrotem ulg z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tego tytułu (uprawnienia wynikające z art. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne)? Jeśli tak, to na kim będzie spoczywać obowiązek pokrycia kosztów takich kar?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że obecna umowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2020 r., a nowa związana z przedmiotowym badaniem rynku obowiązywać będzie od 1 maja 2020 r.

Pytanie 7:
Czy odniesienie w § 2 ust. 3 IPU nie powinno dotyczyć Załącznika nr 1 do badania, czyli OPZ, a nie jak wskazano w tym postanowieniu Załącznika nr 2 do badania, którym jest Formularz Oferty?

Odpowiedz Zamawiającego:
Tak. Zamawiający poprawi zapis.

Pytanie 8:
Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 2 IPU poprzez dodanie postanowienia, że pakiety transmisji danych przysługujące w ramach abonamentu mogły być wykorzystane w okresie rozliczeniowym, w którym zostają przydzielone, co oznacza, że niewykorzystane dane z pakietów w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na następny okres rozliczeniowy i nie są zwracane Zamawiającemu w jakiejkolwiek formie?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 2 ust. 4 IPU i wskazanie w postanowieniu, czy po wykorzystaniu pakietu transmisji danych wliczonego w cenę abonamentu, dalsza transmisja danych ma być naliczana zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych obowiązującym u Wykonawcy, czy też – bez naliczania dodatkowych kosztów - ma być zmniejszona prędkość transmisji danych do 64 kb/s?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że po wykorzystaniu przysługującej transmisji danych, dalsze korzystnie z Internetu powinno być bezpłatne - ma być zmniejszona prędkość transmisji danych do 64 kb/s. Zapis dotyczy wyłącznie terytorium RP, poza terytorium obowiązywać będą dodatkowe opłaty.

Pytanie 10:
W związku z treścią § 3 ust. 2 IPU oraz § 4 ust. 2 IPU Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, kiedy własność telefonów ma zostać przeniesiona na rzecz Zamawiającego, czy po zakończeniu trwania umowy, czy też po dostawie sprzętu i wystawieniu faktury VAT zgodnie z § 4 ust. 2 IPU?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że z chwilą dostarczenia telefonów komórkowych oraz podpisania dokumentu dostawy sprzęt staje się własnością Zamawiającego.

Pytanie 11:
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 4 ust. 1 zd. 2 IPU poprzez jednoznaczne wskazanie, że kwota podstawowa może zostać zwiększona o maksymalnie 10 % w przypadku realizacji zwiększonego zamówienia określonego w § 7 ust. 1 lit. a IPU. Obecna treść ww. postanowienia budzi wątpliwości interpretacyjne.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zmianie ulega zapis § 4 ust. 1 zd. 2 i przyjmuje brzmienie „Zamawiający zastrzega sobie prawo na sfinansowanie całego zamówienia tj. zamówienia podstawowego wraz z zamówieniami wynikającymi ze zwiększenia zamówienia, o kwotę wynikającą z sumy wskazań procentowych w § 7 ust. 1 lit. a.

Pytanie 12:
Wykonawca wnosi o modyfikację § 4 ust. 3 IPU w ten sposób, aby wynagrodzenie za abonament było naliczane i płatne z góry, a wynagrodzenie za usługi, które nie zostały wliczone w cenę abonamentu, było płatne z dołu.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta.

Pytanie 13:
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 4 ust. 4 IPU i pkt 1 ppkt 3 lit. g) w ten sposób, aby Wykonawca nie był zobowiązany do przesyłania niezabezpieczonej właściwie przed ujawnieniem osobom trzecim bilingu na skrzynkę pocztową lub w wersji papierowej. Dlatego też Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 4 ust. 4 IPU postanowienia umożliwiającego udostępniania Zamawiającemu wykazu wykonanych usług za pomocą właściwie zabezpieczonej aplikacji służącej do generowania wykazu wykonanych usług. Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, choć jedynie w art. 93 ust. 5 odnoszą się do technicznego sposobu dostarczenia abonamentowi wykazu wykonanych usług, to jednak wprost stanowią, że wykaz taki powinien być dostarczony „w formie uniemożliwiającej osobom trzecim bezpośredni dostęp do informacji w nich zawartych”.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że faktury Vat za świadczenia usług mogą zostać dostarczone w formie papierowej lub online (np. PDF) na adres poczty internetowej kuratorium@kuratorium.gda.pl zaś bilingi mogą zostać udostępnione Zamawiającemu przez dedykowaną aplikację Operatora służącej do generowania wykazu wykonanych usług.

Pytanie 14:
W § 4 ust. 6 IPU Zamawiający wskazał, że za datę zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Wykonawca, mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło jego rachunek bankowy.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:
W pkt 1 ppkt 4 OPZ Zamawiający wskazał maksymalną cenę jaką może być zaoferowana za aparaty telefoniczne – 20 zł. Z uwagi, iż wskazane ceny są cenami poniżej wartości detalicznej telefonów o opisanych parametrach, ich koszt będzie podlegał kalkulacji w ramach abonamentu. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie rzeczywista wartość aparatów telefonicznych, np. w przypadku rozwiązania umowy przed upływem czasu oznaczonego, np. z uwagi na zaistnienie okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2 IPU?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że cena zakupu telefonu nie powinna przekroczyć 20 zł. brutto (patrz odpowiedź na pytanie 5 i 10).

Pytanie 16:
Wykonawca wnosi o numeratywne wskazanie przez Zamawiającego przyczyn uznanych za naruszenie warunków umowy, które będą uprawniały Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 2 lit. a oraz lit. c (ostatnia przesłanka „nienależyte wykonywanie umowy”) IPU do rozwiązania Umowy. Obecna treści ww. postanowień jest zbyt szeroka i stwarza ryzyko nadinterpretacyjne, podczas gdy nie każde naruszenie postanowień umowy będzie miało charakter istotny i skutkować powinno możliwością jej rozwiązania przez Zamawiającego.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że za „nienależyte wykonywanie umowy” należy rozumieć nierealizowanie postanowień zawartych w IPU.

Pytanie 17:
Wykonawca wnosi o modyfikację § 6 ust. 2 lit. b) IPU ze względu na jego sprzeczność z postanowieniami art. 83 ustawy Prawo Upadłościowe (Dz.U.2019.0.498 t.j).

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wykreśli z treści § 6 ust. 2 lit. b) IPU wykreśli „ogłoszenia upadłości lub”.

Pytanie 18:
Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, z uwagi na rozbieżności w tym zakresie istniejące pomiędzy treścią pkt I ppkt 4 OPZ a § 7 ust. 1 lit. a IPU, jaka kwota zostanie przeznaczona na zwiększony zakres zamówienia tj. czy 10 % ceny brutto złożonej oferty, czy też 10 % wynagrodzenia podstawowego?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że traktuje tożsamo zapis „zamówienie podstawowe” i „kwota brutto złożonej oferty”.

Pytanie 19:
Czy zwiększenie zamówienia o usługę telefonii komórkowej dotyczy usługi wraz ze sprzętem? Jeśli tak, czy Zamawiający przewiduje maksymalny czas, do którego będzie mógł skorzystać z prawa do zwiększenia zamówienia w tym zakresie - w sytuacji gdyby kalkulacja sprzętu miała być ujęta w cenie abonamentu za usługę?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zwiększenie zamówienia może nastąpić w trakcie trwania umowy.

Pytanie 20:
W związku z pkt I ppkt 1.2 oraz 1.3 lit. a) OPZ Wykonawca zwraca uwagę, iż obecnie obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324), które dopuszcza przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych pomiędzy godziną 0:00 a godziną 06:00 (§ 10 ust. 13 rozporządzenia). Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów tak, aby przeniesienie nastąpiło w czasie 6 godzin zgodnie z treścią aktualnego rozporządzenia.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pkt I ppkt 2.1 OPZ i wskazanie, czy bezprzewodowa transmisja danych z dostępem do Internetu na poziomie 50 GB oraz odpowiednio „bez limitu” ma dotyczyć każdej karty SIM w ramach konta Zamawiającego w systemie bilingowym Wykonawcy, czy też odpowiednio 68 kart SIM i 4 kart SIM? Czy jest to limit miesięczny, czy też przyznawany na inny okres?

Odpowiedz Zamawiającego:
Po wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający wskaże 4 numery karty sim, które powinny posiadać dostęp do Internetu „bez limitu” oraz 68 numerów z dostępem do Internetu na poziomie 50 GB.

Pytanie 22:
W związku z aktualną sytuacją wyjątkową (stan zagrożenia epidemicznego), skutkującą ograniczeniami komunikacyjnymi oraz ograniczeniami w kontaktach bezpośrednich, w tym osób reprezentujących strony umów, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o udzieleniu zamówienia w innych formach niż forma pisemna, np. z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy z wykorzystaniem kwalifikowalnych podpisów elektronicznych. Umowy mogą zostać przesłane przez operatora pocztowego.

Pytanie 23:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:
W treści postanowień § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający wskazał - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, oraz w okresie gwarancji udzielonej na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta telefonu komórkowego. Czy Zamawiający potwierdzi, że z uwagi na udzieloną gwarancję (gwarancję producenta), odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady sprzętu jest wyłączona?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wnosi o odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres obowiązywania umowy.

Pytanie 25:
Zgodnie z treścią § 4 ust.3 Umowy - Płatności dokonywane będą za bieżące zobowiązania Zamawiającego z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych, w okresie miesięcznym z dołu, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca zwraca się o rozważenie dodania zapisu, wskazującego, że płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww. sposób?

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:
Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Umowy - Prawa i obowiązki Stron określone w umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że powyższy zakaz nie obejmuje wymagalnych wierzytelności pieniężnych.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu pkt 4 „a” Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie możliwości dokupienia 5 numerów i 5 telefonów w cenie oferty? Prosimy o ograniczenie zapisu do możliwości zakupu samych kart (numerów) po cenie oferty natomiast zakup telefonów odbędzie się po cenach rynkowych wynegocjowanych indywidualnie.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Autor dokumentu z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 22.04.2020lp.załącznik:
1Załącznik Nr 2 - poprawiony Formularz oferty - 2020 OP.273.04.2020 (doc 59KB).doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pytania i uwagi dot. świadczenia usług z zakresu telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych - OP.273.04.2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz22.04.2020, 12:26 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz22.04.2020, 12:23 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz22.04.2020, 12:21 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.