Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020 > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 Dziś jest 21.09.2020

Data ostatniej aktualizacji 17.09.2020
Liczba odwiedzin 3510721
  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) oraz zarządzeniem nr 40/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp. prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.)

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, prowadzące działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu i spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności wynikające z art. 22 ust.1 oraz z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych:
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z:
1. języka polskiego,
2. języka angielskiego,
3. języka niemieckiego,
4. historii,
5. biologii,
6. geografii,
7. matematyki,
8. fizyki,
9. chemii,
10. informatyki.

Kod CPV 80410000-1
Wszystkie konkursy - wraz z odwołaniami - należy zakończyć do 31 marca 2021 r. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - każdy konkurs stanowi odrębną część zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
Województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
Konkurs z ..................................
Nie otwierać przed godziną 12.30 w dniu 25 czerwca 2020 r.

należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24 lub dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk, do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 25 czerwca 2020 r. o godz.12.30 w sali konferencyjnej (parter) Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24.
UWAGA: W kosztach nie należy uwzględniać zakupu upominków dla laureatów (laureat otrzymuje wyłącznie stosowne zaświadczenie).

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Załączniki do pobrania
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2. Parametry które należy przyjąć przy sporządzaniu oferty na konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021 - Załącznik nr A
3. Zarządzenie nr 40/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty - Załącznik nr B
4. Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 41/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty - Załącznik nr C
5. Formularz Oferty - Załącznik nr 1
6. Formularz cenowy - Załącznik nr 1a
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3
9. Oświadczenie dotyczące podanych informacji - Załącznik nr 4
10. Wykaz usług - Załącznik nr 5
11. Wykaz osób - Załącznik nr 6
12. Projekt umowy - Załącznik nr 7
13. Oświadczenie o spełnianiu wymogów RODO – Załącznik nr 8.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty
Treść wytworzyła z-ca dyr OP Iwona Tanewska, 18.06.2020lp.załącznik:
1Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (351KB pdf).pdf
2Załącznik A (33 KB docx).docx
3Załącznik B (681KB scan pdf).pdf
4Załącznik C (3683KB scan pdf).pdf
5Załącznik nr 1 (35KB docx).docx
6Załącznik nr 1a (36KB docx).docx
7Załącznik nr 2 (34KB docx).docx
8Załącznik nr 3 (33KB docx).docx
9Załącznik nr 4 (34KB docx).docx
10Załącznik nr 5 (35 KB docx).docx
11Załącznik nr 6 (36KB docx).docx
12Projekt umowy - Załącznik nr 7 (34KB docx).docx
13Oświadczenie o spełnianiu wymogów RODO – Załącznik nr 8 (19 KB docx).docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz19.06.2020, 12:35 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz18.06.2020, 15:14 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.