Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2020 - 2021 > Oferta anulowana - z dnia 28.10.2020 Dziś jest 02.10.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4206329
  Oferta anulowana - z dnia 28.10.2020

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24
Ogłoszenie nr 70493 / 28.10.2020
Inspektor w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
wymiar etatu: 1
liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy:
Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Ważne do: 10 listopada 2020 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 1. obsługa kadrowa do organizacji pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim,
 2. prowadzenie rejestru spraw dyscyplinarnych,
 3. protokołowanie posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej,
 4. zawiadamianie przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej o sprawach, które wpłynęły do Komisji oraz zawiadamianie członków Komisji Dyscyplinarnej i uczestników postępowania o posiedzeniu,
 5. udostępnianie osobom uprawnionym akt postępowania dyscyplinarnego w celu zapoznania się z ich treścią,
 6. przygotowywanie informacji celem wprowadzenia do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych,
 7. archiwizowanie dokumentacji spraw dyscyplinarnych.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Staż pracy na stanowisku biurowo-administracyjnym
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie(wymagania dodatkowe)
 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Staż pracy na stanowisku biurowo-administracyjnym w organach administracji publicznej

Co oferujemy:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 1. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 2. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 3. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na III piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Dodatkowe informacje

 1. Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 2. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 3. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 4. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu.

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i.

W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 12 kandydatów ),
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-04

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 10 listopada 2020
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 70493" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58/ 322 29 22

 1. Dokumenty należy złożyć do: 10.11.2020
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty, 28.10.2020
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 28.10.2020

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta anulowana - z dnia 28.10.2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz02.11.2020, 14:24 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.