Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2020 - 2021 > Oferta anulowana - z dnia 06.01.2021 Dziś jest 22.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280588
  Oferta anulowana - z dnia 06.01.2021

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24
Ogłoszenie nr 72889 / 06.01.2021
Inspektor
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
wymiar etatu: 1
liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy:
Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24

Ważne do: 21 stycznia 2021 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 1. Prowadzi dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 2. Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych
 3. Opracowuje plan urlopów wypoczynkowych i czuwa nad jego wykonaniem
 4. Prowadzi ewidencję czasu pracy (urlopy, zwolnienia, praca w godzinach nadliczbowych)
 5. Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 6. Koordynuje prace z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy
 7. Koordynuje programy rozwoju zawodowego pracowników Kuratorium
 8. Sporządza plany szkoleń z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej dla nowo zatrudnionych pracowników
 9. Realizuje uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe itp.)
 10. Prowadzi sprawy socjalne pracowników Kuratorium Oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 11. Opracowuje sprawozdania dotyczące zatrudnienia i ruchu kadrowego
 12. Wykonuje inne prace zlecone przez Kuratorów i Dyrektora Wydziału

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Staż pracy co najmniej 5 lat na stanowisku o takim samym lub podobnym zakresie zadań
 3. Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i administracji publicznej oraz przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów wykonawczych
 4. Umiejętność posługiwania się programem komputerowym kadrowym
 5. Samodzielność
 6. Komunikatywność
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 8. Korzystanie z pełni praw publicznych
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie(wymagania dodatkowe)
 1. Wykształcenie: wyższe (pożądane na kierunku administracja, prawo, ekonomia)
 2. Staż pracy w sektorze finansów publicznych na stanowisku o takim samym lub podobnym zakresie zadań
 3. Szkolenie z zakresu administracji lub w pracy biurowej

Dostępność

 1. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 2. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 3. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Dodatkowe informacje

 1. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 2. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 3. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

  Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie kolejnego etapu naboru w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu.

  Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22, 322 29 23

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 2. analiza merytoryczna ofert
 3. rozmowa kwalifikacyjna
 4. może zostać przeprowadzony również test wiedzy i umiejętności kadrowych

  Pracę możesz rozpocząć od: 2021-04-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 21 stycznia 2021
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72889" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - 72889"

 1. Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2021
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty, 06.01.2021
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 06.01.2021

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta anulowana - z dnia 06.01.2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz08.01.2021, 07:30 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.