Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2020 - 2021 > Oferty pracy z dnia 8.01, 20.01.2021 Dziś jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4318949
  Oferty pracy z dnia 8.01, 20.01.2021

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu 1

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

Zadania na stanowisku inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym:

 1. Sporządzanie planu budżetu w układzie zadaniowym, dekretowanie dokumentów księgowych w układzie zadaniowym, monitorowanie realizacji budżetu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, angażowanie środków budżetowych
 3. Prowadzenie księgowości analitycznej kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie środków trwałych. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych
 4. Sporządzanie wyciągów bankowych, kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych przed oddaniem do księgowania
 5. Prowadzenie ewidencji zaangażowania środków na wydatki budżetowe
 6. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie dochodów, planu i ZFŚS oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych
 7. Rozliczanie podróży służbowych pracowników Urzędu

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne (finanse, rachunkowość, bankowość, zarządzanie)
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 3. Znajomość programu komputerowego księgowego

Dokumenty niezbędne

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /doświadczenia zawodowego
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Techniki i metody naboru:

1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. test wiedzy
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez Kandydata w kwestionariuszu.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Informacje dodatkowe
Oferty można złożyć w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta na stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym - 73363" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2021, decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty Kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty, 20.01.2021
Treść wytworzyła inspektor Justyna May, 20.01.2021

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24
Ogłoszenie nr 72974 / 08.01.2021
Inspektor
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
wymiar etatu: 1
liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy:
Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24

Ważne do: 21 stycznia 2021 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 1. Prowadzi dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 2. Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych
 3. Opracowuje plan urlopów wypoczynkowych i czuwa nad jego wykonaniem
 4. Prowadzi ewidencję czasu pracy (urlopy, zwolnienia, praca w godzinach nadliczbowych)
 5. Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 6. Koordynuje prace z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy
 7. Koordynuje programy rozwoju zawodowego pracowników Kuratorium
 8. Sporządza plany szkoleń z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej dla nowo zatrudnionych pracowników
 9. Realizuje uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe itp.)
 10. Prowadzi sprawy socjalne pracowników Kuratorium Oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 11. Opracowuje sprawozdania dotyczące zatrudnienia i ruchu kadrowego
 12. Wykonuje inne prace zlecone przez Kuratorów i Dyrektora Wydziału

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie kadr
 3. Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i administracji publicznej oraz przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów wykonawczych
 4. Umiejętność posługiwania się programem komputerowym kadrowym
 5. Samodzielność
 6. Komunikatywność
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 8. Korzystanie z pełni praw publicznych
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie(wymagania dodatkowe)
 1. Wykształcenie: wyższe (pożądane na kierunku administracja, prawo, ekonomia)
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie kadr
 3. Szkolenie z zakresu administracji lub w pracy biurowej

Dostępność

 1. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Dodatkowe informacje

 1. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 2. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 3. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

  Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie kolejnego etapu naboru w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu.

  Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22, 322 29 23

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 2. analiza merytoryczna ofert
 3. rozmowa kwalifikacyjna
 4. może zostać przeprowadzony również test wiedzy i umiejętnosci kadrowych

  Pracę możesz rozpocząć od: 2021-04-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 21 stycznia 2021
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72974" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

 1. Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2021
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych - Administratorem Państwa danych osobowych jest Kurator Oświaty w Gdańsku z siedziba w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, tel. 58 322 29 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl.

Inspektor ochrony danych - We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@kuratorium.gda.pl

Cel przetwarzania - Celem przetwarzania jest rekrutacja na stanowisko.

Podstawa przetwarzania - Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z:

 1. Ustawą z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 2. Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej,
 3. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.


Podstawą przetwarzania może być także zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z art. 221a oraz 221b RODO.

Okres przechowywania danych - Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych - Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą administratorowi usługi. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób - Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). W przypadku wyrażenia zgody prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres administratora oraz prawo do żądania usunięcia danych.

Informacja o wymogu podania danych - Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i kandydat do pracy jest zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania tych danych może być brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty,08.01.2021
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 08.01.2021

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dnia 8.01, 20.01.2021”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz09.02.2021, 13:28 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.