Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenia o konkursie > Otwarty konkurs ofert (II edycja) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2017 r. Dziś jest 18.03.2018

Data ostatniej aktualizacji 15.03.2018
Liczba odwiedzin 2770572

  Otwarty konkurs ofert (II edycja) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2017 r.

OI.3146.6.2017.HP

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT (II edycja)
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu województwa pomorskiego w 2017 r.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.),

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

 3. Zarządzenia Nr 257/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

I. Postanowienia ogólne

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania, w związku z czym wymagany jest finansowy wkład własny wynoszący min. 65% kosztów zadania, w tym: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wkład osobowy (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy). W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy wymagane jest zawarcie pisemnego porozumienia z wolontariuszem, zdefiniowanie rodzaju wykonywanych świadczeń, skalkulowanie czasu pracy wolontariusza wraz z określeniem stawki godzinowej, prowadzenie karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania.

 2. Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2017 r., w drugiej edycji konkursu, przeznacza się środki finansowe w wysokości 258 150 złotych.
  W roku 2016 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z województwa pomorskiego wydatkowano kwotę w wysokości 793 697,73 zł., dofinansowaniem objęto 68 form wypoczynku, w których brało udział 5723 uczniów.

 3. Dofinansowaniem objęte zostaną formy wypoczynku zorganizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

 4. Dofinansowaniu podlegać mogą formy wypoczynku trwające od 23 czerwca 2017 r. (od godzin popołudniowych) do 31 sierpnia 2017 r. zorganizowane jako:
  1) wypoczynek w miejscu zamieszkania trwający co najmniej 10 dni - max. do kwoty 8zł/osobodzień,
  2) wypoczynek poza miejscem zamieszkania trwający od 10 do 14 dni - max. do kwoty 12zł/osobodzień
  3) wypoczynek dla uczniów wyłącznie ze szkół podstawowych trwający co najmniej od 5 do 14 dni - max. do kwoty 12zł/osobodzień
  Sposób wyliczenia wysokości przyznawanej dotacji (C): C = L x D x S
  L – liczba uczestników D – liczba dni S – stawka osobodnia w złotych

 5. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Oferenta wynosi 250 000 zł (jest to suma dotacji ze wszystkich złożonych ofert przez podmiot posługujący się jednym dokumentem rejestrowym w pierwszej i drugiej edycji konkursu). Na każde zadanie należy złożyć jedną ofertę. Przez jedno zadanie należy rozumieć wypoczynek organizowany w jednej miejscowości, maksymalnie w trzech turnusach, w następujących po sobie terminach. Wyklucza się organizację turnusów, których terminy się pokrywają.

 6. Dofinansowanie nie może być udzielone na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody Pomorskiego z innego tytułu.

 7. Priorytetowo będą traktowane formy wypoczynku, które:
  1) przewidują udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem dzieci i młodzieży będących sierotami oraz uczniów funkcjonujących z systemie pieczy zastępczej,
  2) uwzględniają zainteresowania tematyką historyczną i patriotyczną, z możliwością pobytu w miejscach historycznych w regionie wypoczynku,
  3) promują wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania z zakresu wolontariatu, które zainspirują uczestników do kierowania się tymi wartościami w codziennym życiu,
  4) integrują społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

 8. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki i zamieszkała w województwie pomorskim. W przypadku osób niepełnosprawnych dofinansowaniem może być objęta młodzież do 24 roku życia.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) z terenu województwa pomorskiego organizujące wypoczynek na terenie Polski. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

 2. W przypadku składania oferty przez oddziały terenowe/okręgowe jednostki (wpisane do właściwego rejestru), które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, wymaganym dokumentem jest aktualne pełnomocnictwo do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W ofercie w szczególności należy dokładnie określić miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), dokładny czas trwania wypoczynku (każdego turnusu) oraz dokładną liczbę uczestników (w każdym turnusie).

 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub za pośrednictwem poczty wysyłając na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koperta powinna zawierać opis: Konkurs ofert – wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 3. Do oferty należy dołączyć załączniki (dokumenty poświadczone przez uprawnione osoby):
  1) wyciąg ze statutu potwierdzający, że organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jest zadaniem statutowym oferenta,
  2) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3) kopię umowy między Oferentami – w przypadku złożenia oferty wspólnej,
  4) w przypadku oferty złożonej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej a wpisany do właściwego rejestru, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu,
  5) Zobowiązanie Oferenta do zorganizowania wypoczynku na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Wykaz tych ofert zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją o przyczynie odrzucenia oferty. W przypadku składania więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta można dołączyć jeden komplet załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (w oddzielnej kopercie).

IV. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferty w pierwszym etapie podlegają ocenie formalnej wg. poniższych kryteriów:
  1) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
  2) oferta została złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  3) oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona (wypełnienie wymaganych pól oraz opieczętowanie i podpisanie przez uprawnione osoby – wymienione w KRS/innym rejestrze lub posiadające uprawnienia wynikające z pełnomocnictw/innych dokumentów), (w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię, nazwisko i pełnioną funkcję w podmiocie składającym ofertę),
  4) Oferent jest uprawniony do złożenia oferty,
  5) jednym z celów Oferenta jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  6) do oferty dołączono wymagane załączniki,
  7) wysokość dofinansowania nie przekracza 35% całkowitych kosztów zadania a oferent gwarantuje 65% wkład własny, w tym: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wkład osobowy,
  8) koszty obsługi zadania nie są wyższe niż 10% całkowitych kosztów zadania,
  9) oferta dotyczy wypoczynku organizowanego w jednej miejscowości, maksymalnie w trzech turnusach w następujących po sobie terminach, których terminy się nie pokrywają,
  10) w ofercie określono miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), czas trwania wypoczynku (każdego turnusu) oraz dokładną liczbę uczestników (w każdym turnusie),
  11) kalkulacja kosztów zadania nie zawiera błędów rachunkowych a koszty są kwalifikowane.

 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  Lp.KryteriumPunktacja
  1)wartość programu, realność jego wykonania oraz uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.70-30
  3)kadra niezbędna do realizacji zadania, w tym wolontariusze0-30
  4)posiadane zasoby lokalowe oraz rzeczowe umożliwiające realizację zadania0-20
  5)posiadane zasoby finansowe, w tym prawidłowość sporządzenia kalkulacji, zasadność zaplanowanych wydatków, planowany udział finansowych środków własnych lub środków z innych źródeł0-20
  6)wywiązanie się z umowy realizacji wypoczynku w latach poprzednich (z ostatniej realizowanej umowy). Za nieterminowe złożenie sprawozdania i rozliczenie dotacji oraz zwrot całości lub części środków z otrzymanej dotacji w roku 2016, oferent otrzymuje punkty ujemnemax. minus 20
   łącznie100

 3. Dofinansowanie zostanie przyznane Oferentom na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert, kolejno według uzyskanej liczby punktów przyznanych przez Komisję, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście ofert decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty.

 4. W przypadku uwolnienia środków finansowych wynikającego z rezygnacji Oferenta z całości lub części przyznanej dotacji zadania, które otrzymało dofinansowanie, lub odmowy podpisania umowy, o której mowa w pkt. V.2., propozycję podpisania umowy otrzymuje kolejny z listy podmiot, którego oferta została oceniona pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, a zadanie nie zostało dofinansowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych.

 5. W przypadku Oferenta, którego dotyczyć będzie ograniczenie, o którym mowa w pkt. I.5. środki finansowe przyznawane będą kolejno według uzyskanych punktów, aż do wyczerpania maksymalnych środków przeznaczonych dla jednego podmiotu.

 6. Rozpatrywanie ofert nastąpi do 21 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do 21 dni po zakończeniu prac Komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

V. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

 1. Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie będą zobowiązane do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 2. Pomorski Kurator Oświaty może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy Oferent zgłosi znaczące zmiany merytoryczne lub finansowe z zakresu realizacji zadania w stosunku do przedstawionego w ofercie.
  Za znaczące zmiany należy uznać zmiany danych w zakresie kryteriów podlegających ocenie wymienionych w pkt. IV.2., w szczególności:
  1) Zmiana miejsca wypoczynku, jeśli ta modyfikacja jest związana z obniżeniem wartości programu wypoczynku, jego atrakcyjności i obniżeniem możliwości realizacji zakładanych wcześniej celów zadania publicznego,
  2) Zmiana miejsca wypoczynku, jeśli ta modyfikacja jest związana z obniżeniem jakości bazy noclegowej i warunków pobytu uczestników, w tym jakości wyżywienia i warunków spożywania posiłków,
  3) Zmniejszenie liczby kadry wypoczynku, w tym liczby wolontariuszy, jeśli jednocześnie nie ulega zmianie liczba uczestników.
  4) Zmiana procentowego udziału kwoty dotacji, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania i wkładu osobowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania. W przypadku nieotrzymania środków finansowych z innych źródeł publicznych lub pozostałych środków finansowych wyklucza się możliwość pokrywania kosztów ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

 3. Termin realizacji zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku a kończy nie później niż 14 dni po jego zakończeniu. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do wykorzystania środków finansowych w tym okresie.

 4. Środki finansowe zadania nie mogą być wykorzystane na zobowiązania powstałe poza terminem realizacji zadania publicznego.

 5. Kosztami kwalifikowalnymi do wsparcia realizacji zadania, w tym również środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji mogą być tylko i wyłącznie:
  1) wyżywienie uczestników wypoczynku,
  2) zakwaterowanie uczestników wypoczynku,
  3) transport uczestników wypoczynku,
  4) realizację programu wypoczynku (koszty związane z organizowaniem wycieczek, imprez sportowych, terenowych, świetlicowych, konkursów, koszty dot. biletów wstępu),
  5) koszty obsługi zadania do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania,
  6) wynagrodzenie kadry wypoczynku.

 6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wersji papierowej (załącznik nr 2 do oferty), według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300), wraz z zestawieniem faktur przesłanym drogą elektroniczną (załącznik nr 3 do oferty), należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 7. Kuratorium Oświaty w Gdańsku ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

Informacji o konkursie ofert udziela: Hanna Piotrowska tel. 58 322 29 31, Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 w Gdańsku. (pok. 11)

Gdańsk, 17 maja 2017 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Monika Kończyk          


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk, 17.05.2017
Treść wytworzyła inspektor Hanna Piotrowska, 17.05.2017lp.załącznik:
1zal. nr 1_oferta.docx
2zal. nr 2 _ sprawozdanie.docx
3zal. nr 3 _ zestawienie faktur.xls

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Otwarty konkurs ofert (II edycja) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2017 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 15:43 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 15:39 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska17.05.2017, 15:38 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.