Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Kontrole > Ministerstwo Edukacji Narodowej Dziś jest 18.09.2019

Data ostatniej aktualizacji 16.09.2019
Liczba odwiedzin 3201801
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

I. Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku przez Panią Monikę Tłustowską starszego wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego DKOS - MENiS w dniach od 18 do 22 kwietnia 2005 roku (pismo z dnia 05.08.2005 r. DKOS - 4 - AS - 0706 - 17/05) dotyczącej wdrażania przez kuratora oświaty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osobom którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (DZ. U. z 2004 r. nr 89, poz. 845) obwiązującego od 1 września 2004 r. (wyciąg)

USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KONTROLI

I. Pomorski Kurator Oświaty zaplanował działania związane z przygotowaniem Kuratorium Oświaty do wdrożenia rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../ w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
- powołał zespół do analizy treści rozporządzenia i określenia wynikających z niego zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, zarówno przez kuratora oświaty, jak i dyrektora szkoły i placówki;
- określił przede wszystkim następujące zadania:
 1. opracowanie dokumentu "Organizacja nadzoru pedagogicznego w województwie pomorskim";
 2. opracowanie narzędzi diagnostycznych;
 3. opracowanie planów pracy zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół/placówek;
 4. opracowanie programu wspomagania dyrektorów szkół/placówek.
- opracował harmonogram prac związanych z wdrożeniem rozporządzenia;
- rozpoznał potrzeby i stworzył warunki do realizacji zadań określonych dla kuratora oświaty do trzech priorytetowych zadań Pomorski Kurator Oświaty zaliczył:
 1. opracowanie dokumentu "Organizacja nadzoru pedagogicznego w województwie pomorskim";
 2. zaplanowanie działań wspomagających wizytatorów i dyrektorów we wdrażaniu nowego rozporządzenia;
 3. zaplanowanie działań monitorujących wdrożenia rozporządzenia, kontrolno-oceniających w zakresie przeprowadzania zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek;
- współpracował z dyrektorami m.in. w zakresie: dostosowania standardów oceny jakości pracy oraz wskaźników do typu i rodzaju szkół i placówek, korelacji zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek, tematyki wspomagania (spotkania zespołów samokształceniowych), interpretacji prawa oświatowego, harmonogramu wdrażania zadań.
Podejmowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty działania były planowe, skuteczne, realne, konsultowane przez zainteresowane podmioty, właściwie dokumentowane, potwierdzone opracowaniami, planami, zakresami obowiązków, protokołami ze spotkań i narad. Skuteczność działał podejmowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty potwierdzili ankietowani respondenci.

II. Wpływ wdrażania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad /.../ na zmianę organizacji pracy urzędu kuratora oświaty oraz dyrektorów szkól i placówek.
Pomorski Kurator Oświaty podjął działania na rzecz doskonalenia struktury organizacyjnej adekwatnej do określonych w rozporządzeniu zdań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
Pomorski Kurator Oświaty:
- wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ale nie wynikają one jednak z potrzeb nowego rozporządzenia. Zmiany spowodowały decentralizację zadań nadzoru pedagogicznego oraz usprawnienie zadań w zakresie zbierania danych o informacji oświatowej. Obecna struktura urzędu sprzyja efektywności i sprawności działania urzędu;
- zapewnił prawidłową realizację zadań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji;
- ustalił kompetencje jednostek organizacyjnych, sprecyzował obszary współpracy i odpowiedzialności za wykonywanie wspólnych zadań określonych w rozporządzeniu;
- powołał wizytatora ds. przestrzegania praw ucznia i dziecka i ustalił jego kompetencje;
- dokonał analizy kwalifikacji pracowników pedagogicznych pod kątem realizacji specjalistycznych zadań nadzoru w związku z wdrażaniem rozporządzenia;
- zdiagnozował potrzeby szkoleniowe wizytatorów pod kątem zadań warunkujących skuteczne wdrażanie rozporządzenia;
- przydzielił zadania poszczególnym wizytatorom, wielkości rejonów wizytacyjnych są porównywalne, w bieżącym roku szkolnym - 32 jednostki pedagogiczne;
Wszyscy wizytatorzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

III. Pomorski Kurator Oświaty opracował wojewódzką organizację nadzoru pedagogicznego, w tym określił:
   - cele i zadania nadzoru pedagogicznego,
   - przedmiot nadzoru pedagogicznego,
   - sposoby i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Pomorski Kurator Oświaty - w związku ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w województwie zgodnie z prawem - ustalił spójne z prawem oświatowym cele i zadania nadzoru pedagogicznego.
Są one zgodne z art. 31 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 4 w/w rozporządzenia. Dowodem są zadania, które zostały sformułowane w związku z postawionymi celami - plan pracy nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2004/2005 oraz kompetencje Zespołu ds. Diagnoz i Analiz opisane w "Organizacji Nadzoru pedagogicznego w województwie pomorskim".
Ponadto Pomorski Kurator Oświaty:
- posiada aktualny wykaz nadzorowanych szkół i placówek;
- określił procedury stosowane w Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 1. określił sposoby realizacji zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym: jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,
 2. obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkól i placówek, uwzględniającej ich specyfikę,
 3. współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
 4. współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny a organami prowadzącymi szkoły/placówki,
 5. współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny z nadzorowanymi szkołami, placówkami i nauczycielami,
 6. sprzyjania i wyzwalania samodzielności oraz aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty swojej pracy;
- powołał zespół zadaniowy, który przygotował wojewódzką organizację nadzoru pedagogicznego i tryb jego sprawowania. Organizacja przygotowana została w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującym prawem;
- zatwierdził do realizacji zestawy standardów i wskaźników ich spełniania, opracowane dla poszczególnych typów szkół i placówek, które są podstawą mierzenia jakości nadzorowanych szkół i placówek.

IV. Pomorski Kurator Oświaty opracował roczny i pięcioletni plan mierzenia jakości pracy nadzorowanych szkół i placówek zgodnie z obowiązującym prawem.
Pomorski Kurator Oświaty opracował procedury dotyczące zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek, w tym:
- kontroli realizacji wymagań określonych w przepisach prawa: opracowano wskaźniki spełniania standardów dla poszczególnych typów szkół i placówek, określono szczegółowe procedury mierzenia całościowego i problemowego, określono zasady zlecania badań i opracowywania ekspertyz służących diagnozowaniu szczególnych problemów szkół i placówek wynikających z potrzeb określonych przez nadzór pedagogiczny, doboru metod i technik mierzenia jakości oraz sposobu tworzenia narzędzi,
- diagnozowania i oceniania stopnia spełniania standardów oceny jakości pracy szkół i placówek: opracowano wskaźniki spełniania standardów dla poszczególnych typów szkół i placówek,
- monitorowania działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki we wszystkich zakresach,
- prowadzenia hospitacji,
- dokonywania ewaluacji.
Pomorski Kurator Oświaty opracował plan mierzenia jakości pracy szkół i placówek zgodnie z obowiązkiem określonym w rozporządzeniu. Przy doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych podczas mierzenia jakości pracy szkół i placówek Kurator Oświaty uwzględnił:
   - skuteczność gromadzenia odpowiednich informacji,
   - trafność narzędzi w odniesieniu do metody badawczej,
   - trafność narzędzi w odniesieniu do typu szkoły/placówki,
   - różnorodność form gromadzenia informacji,
   - rzetelność otrzymanych informacji.
Pomorski Kurator Oświaty:
- podjął działania w sprawie odstąpienia od mierzenia jakości pracy szkoły i placówki w przypadku posiadania przez nie dokumentów potwierdzających wdrożony system zarządzania jakością i zapewniania jakości;
- rozpoznał certyfikaty, które posiadają szkoły i placówki. Są to: certyfikaty ISO i Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji.

V. Pomorski Kurator Oświaty zaplanował i realizuje zadania wspomagające pracowników kuratorium oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek w związku z wdrażaniem rozporządzenia.
Pomorski Kurator Oświaty:
- ustalił strukturę informacji oraz raportu z zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły/placówki;
- realizuje zadania dotyczące wdrażania nowego rozporządzenia w szkołach/placówkach;
- dokonał wstępnego rozpoznania dotyczącego działań części zbadanych szkół i placówek w zakresie wprowadzania zmian w organizacji nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem - wszystkie szkoły i placówki, w których dokonano rozpoznania podjęły działania związane z wdrażaniem zadań wynikających j/w;
- ustalił zakres informacji niezbędny do wypełnienia przez niego funkcji kontrolno-oceniającej;
Ponadto:
 • ustala kierunki doskonalenia nauczycieli, w tym granty np. w zakresie budowania wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy, programowania pracy na rzecz osiągania wysokiej jakości pracy (PCJE);
 • stwarza warunki do podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa oświatowego w szkole/placówce (np. szkolenia w zespołach samokształceniowych);
 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych;
 • nadaje uprawnienia szkoły publicznej nadzorując utrzymanie wymaganej jakości kształcenia i wychowania;
 • projektuje inne zadania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkół/placówek;
 • ocenia pracę dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek.


VI. Pomorski Kurator Oświaty prowadzi ewaluację realizowanych zadań wspomagających.
Pomorski Kurator Oświaty w rocznym planie nadzoru pedagogicznego na rok 2004/2005
- przewidział:
 • kontrolę w szkołach i placówkach województwa pomorskiego dotyczącą, wdrażania zmian wynikających z rozporządzenia j/w (I-V 2005 r.);
 • ewaluacje wdrażania w KO w Gdańsku rozporządzenia (V 2005 r.);
 • opracowanie informacji wojewódzkiej "Ocena stanu wdrażania w szkołach i placówkach województwa pomorskiego zmian wynikających z rozporządzenia MENiS w sprawie /.../"
- wstępnie rozpoznał efekty wspomagania dyrektorów w zakresie wprowadzania zmian w organizacji nadzoru pedagogicznego wynikających z nowego rozporządzenia;
- nadał działaniom wspomagającym charakter rozwiązań systemowych;
- ustalił zakres informacji niezbędnych do wypełniania przez niego funkcji wspomagającej;
- zaplanował i prowadził ewaluację realizowanych działań wspomagających dotyczących wdrażania w szkołach i placówkach nowego rozporządzenia.
Ewaluacja działań wspomagających służy przede wszystkim doskonaleniu jakości sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Diagnoza dotycząca wdrażania w szkołach i placówkach rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru /.../ pozwala określić rzeczywiste trudności związane z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły i placówki.
Jednocześnie, w wyniku ewaluacji wizytatorzy, dyrektorzy Wydziałów, Delegatur mają możliwość programowania dalszych działań wspomagających dyrektorów szkół i placówek.

OCENA REALIZACJI ZADAŃ. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ KONTROLI.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych można sformułować wnioski i dokonać oceny realizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty zadań związanych z wdrażaniem rozporządzenia.
 1. Pomorski Kurator Oświaty zaplanował działania związane z wdrożeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../ w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty oraz dyrektora szkoły i placówki.
  Działania podejmowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty były skuteczne i realnie zaplanowane oraz właściwie dokumentowane. Są potwierdzone opracowaniami, planami, zakresami obowiązków wizytatorów oraz protokołami ze spotkań i narad.
  Ankietowani podczas kontroli respondenci wyrażają opinię, że opracowany i przyjęty dokument sprzyja skuteczności sprawowania nadzoru pedagogicznego w województwie pomorskim.
 2. Wdrażanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../ nie wpłynęło na zmianę w organizacji pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz nadzorowanych szkół i placówek.
  Regulamin organizacyjny Kuratorium Oświaty w sposób czytelny opisuje kompetencje jednostek organizacyjnych, precyzuje obszary współpracy i odpowiedzialności za wykonywanie wspólnych zadań określonych w rozporządzeniu.
  Zapisy regulaminu pozwalają na stwierdzenie, że kompetencje i uprawnienia nadane jednostkom organizacyjnym Kuratorium Oświaty dają możliwości realizacji wszystkich zadań Kuratora Oświaty w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego określonych w rozporządzeniu.
  Dokonana przez Kuratora Oświaty analiza kwalifikacji pracowników pedagogicznych pod kątem realizacji specjalistycznych zadań nadzoru uwzględnia te kwalifikacje w formułowaniu zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
  Pomorski Kurator Oświaty powierzył obowiązki koordynatora nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach odpowiednio przygotowanemu wizytatorowi. Zostały określone uprawnienia koordynata oraz zasady współdziałania z innymi wizytatorami realizującymi zadania nadzoru pedagogicznego.
 3. Pomorski Kurator Oświaty opracował wojewódzką organizację nadzoru pedagogicznego. Prawidłowo określił kryteria oceny jakości pracy szkół i placówek.
  Systematycznie organizowane narady szkoleniowe i indywidualne konsultacje dla wizytatorów i dyrektorów szkół i placówek wskazują na ciągłe doskonalenie w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 4. Pomorski Kurator Oświaty opracował roczny i pięcioletni plan mierzenia jakości pracy nadzorowanych szkół i placówek zgodnie z obowiązującym prawem.
  Przyjął właściwe ustalenia w sprawie stosowanych technik i narzędzi badawczych, a wskazane obszary diagnozy są zgodne z obszarami wskazanymi w standardach i priorytetach.
  Przyjął też ustalenia w sprawie odstąpienia od mierzenia jakości pracy szkoły i placówki w przypadku posiadania przez nie dokumentów potwierdzających wdrożony system zarządzania jakością i zapewniania jakości.
  Uwzględnione przez Kuratora Oświaty, w planie nadzoru pedagogicznego monitorowanie tworzenia i wdrażania programów rozwoju szkół i placówek będzie wykorzystywane. To działanie Kuratora Oświaty jest w pełni uzasadnione i odpowiada na potrzeby dyrektorów szkół i placówek.
  Ustalona przez Kuratora Oświaty struktura informacji oraz raportu z zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i placówki pozwala na czytelne i wyczerpujące opisanie wyników zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek.
  Pomorski Kurator Oświaty ustalił zakres informacji niezbędny do wypełniania przez niego funkcji kontrolno-oceniającej i stworzył warunki do skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 5. Kurator Oświaty zaplanował i realizuje zadania wspomagające pracowników Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek w związku z wdrażaniem rozporządzenia. Opracowany przez Kuratora Oświaty system wspomagania jest realny i adekwatny do przeprowadzonej diagnozy.
 6. Pomorski Kurator Oświaty prowadzi ewaluację realizowanych działań wspomagających. Działania monitorujące i ewaluacyjne są zgodne z procedurami opisanymi w wojewódzkiej organizacji nadzoru pedagogicznego. Wyodrębnienie i ustalenie przez Kuratora Oświaty zakresu gromadzonych informacji niezbędnych do wypełniania przez nich funkcji wspomagającej, pozwala skutecznie wykorzystywać te informacje do planowania działań wspomagających szkoły i placówki w osiąganiu najwyższej jakości.II. Kontrola sprawowanego nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty nad przygotowaniem szkół ponadgimnazjalnych, których absolwenci mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, do przeprowadzenia wiosennej sesji tego egzaminu w roku szkolnym 2004/2005, przeprowadzona w dniach 5.10-8.10.2004 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Pani Danuta Błagowieszczańska, główny wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej.
Kontrola objęła:
 1. usytuowanie egzaminu maturalnego w planie pracy kuratora oświaty na rok szkolny 2004/2005;
 2. harmonogram zadań kuratora oświaty (w tym zrealizowanych) związanych z przygotowaniem kuratorium i szkół do przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
 3. działania informacyjno – instruktażowe i kontrolne kuratora oświaty oraz ich skuteczność w przygotowaniu pracowników nadzoru pedagogicznego i szkół do powszechnego wprowadzenia egzaminu maturalnego; wykorzystanie spostrzeżeń pokontrolnych;
 4. nadzór kuratora oświaty nad:
  • realizacją zadań statutowych szkół skierowanych na właściwe przygotowanie absolwentów do egzaminu maturalnego,
  • zapoznaniem rad pedagogicznych, uczniów i ich rodziców z regulaminem egzaminu maturalnego oraz udostępnieniem im odnośnych przepisów
   i ich interpretacji, a także Informatorów maturalnych,
  • prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań określonych odnośnym prawem;
 5. praktyczne spożytkowanie wniosków z napływającymi do kuratorium uwag, pytań, opinii dotyczących przygotowań do egzaminu maturalnego;
 6. współdziałanie kuratora oświaty z dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły oraz właściwą okręgową komisją egzaminacyjną, w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia sesji wiosennej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2004/2005, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 listopada 2004 r. pismo DKOS–1–DB–0706–2/04.

Problem egzaminu maturalnego, w tym nadzór nad przygotowaniem, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwentów, do egzaminu maturalnego wpisany jest w plan nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2004/2005 i umieszczony w priorytetach. Ustalony jest plan, harmonogram współpracy Kuratorium Oświaty z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku oraz z nadzorowanymi szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie przygotowań do przeprowadzenia egzaminu. W Kuratorium Oświaty jest opracowany plan wspomagania dyrektorów szkół w organizacji egzaminów maturalnych. Nadzorowane szkoły wyposażone są na „5” w przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz w Informatory maturalne od 2005 roku, w sześciostopniowej skali ocen. Egzamin maturalny jest tematem narad kierownictwa kuratorium w roku szkolnym 2004/2005. Zaplanowano kontrole w szkołach w zakresie w/w problematyki. W Kuratorium Oświaty wyznaczono pracownika, bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzór nad właściwym przygotowaniem szkół do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. W planie pracy kuratorium uwzględniono narady szkoleniowe dla pracowników kuratorium, nadzorujących szkoły ponadgimnazjalne, dotyczące problematyki egzaminu maturalnego. Kuratorium Oświaty organizuje narady szkoleniowe dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania w aspekcie właściwego przygotowania absolwentów do egzaminu maturalnego. Kurator Oświaty prowadził rozpoznanie stanu przygotowań szkół do egzaminu maturalnego.

Ogólna ocena stanu przygotowań szkół do egzaminu maturalnego: Skontrolowane szkoły dobrze są przygotowane do przeprowadzenia i organizacji egzaminu maturalnego. Rady pedagogiczne zapoznane zostały z regulaminem egzaminu maturalnego i odnośnymi przepisami. Dyrektorzy i/lub nauczyciele przedmiotu/wychowawcy poinformowali uczniów i ich rodziców o standardach egzaminacyjnych, formie i strukturze oraz procedurach egzaminu maturalnego. W szkołach znajdują się informatory od 2005 roku. Dla uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia i konsultacje. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego w zakresie egzaminu maturalnego. Wszystkie szkoły wyraziły wolę przystąpienia do próbnego egzaminu maturalnego.
Współpraca Kuratora Oświaty z Okręgową Komisja Egzaminacyjną w Gdańsku.
Współpraca z OKE w Gdańsku jest dobra, od kwietnia 2004 roku uległa zdecydowanej poprawie. Bezpośrednia współpraca wizytatorów Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego z ekspertami Wydziału Matur OKE jest bardzo ścisła i bardzo dobra. Działania OKE i KO uzupełniają się i wspierają pracę obu instytucji, dotyczącą realizacji zadań związanych z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego oraz nadzoru
w wymienionym powyżej zakresie. OKE pełni rolę informacyjno – wyjaśniającą, KO – informacyjno – konsultacyjną. Obie instytucje są w pełni zaangażowane
w przekazywanie szkołom i wszystkim zainteresowanym, aktualnych, rzetelnych, spójnych informacji. KO wspiera OKE w wykonywaniu jej zadań wynikających z art. 9 c ust. 2, pkt 1-8 ustawy o systemie oświaty.

Wnioski, propozycje, uwagi dotyczące współpracy KO z OKE:
 • wystąpić z wnioskiem do OKE w Gdańsku o zintesyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia ilości egzaminatorów, uprawnionych do egzaminowania w zakresie języka polskiego i języków obcych,
 • wzmóc działania w zakresie wspomagania nowo powołanych dyrektorów szkół oraz dyrektorów, którzy nie mają doświadczenia w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów,
 • szczególnej uwadze należy poświęcić prawidłowe zaplanowanie przez szkoły, równoległego w czasie, przeprowadzenia egzaminu maturalnego i realizacji zajęć dydaktycznych w klasach niższych.


WNIOSEK
Przyjęte przez Pomorskiego Kuratora oświaty formy wspomagania dyrektorów szkół, formy sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz kontroli stanu przygotowania szkół do egzaminu maturalnego w roku 2005 są skuteczne, gwarantujące sprawne przeprowadzenie egzaminu i właściwe merytorycznie przygotowanie uczniów do tego egzaminu.


III. Kontrola wykonywania zadań w zakresie oświaty przeprowadzona w dniach 28.09-1.10.2004 r., dotycząca w szczególności:

1. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad:
 • szkołami ponadgimnazjalnymi prowadzącymi kształcenie zawodowe,
 • działalnością państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne,
 • placówkami kształcenia ustawicznego prowadzącymi działalność oświatową w formach pozaszkolnych,
 • państwowymi komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzającymi egzaminy na tytuły kwalifikacyjne;


2. współdziałania i wspomagania podmiotów przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3. opiniowania i wydawania decyzji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Pani Marzena Młodziejewska, naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Pani Jolanta Kornalewska, radca ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Pani Bożena Glinka, główny wizytator w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Pani Anna Foksowicz, główny specjalista w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 stycznia 2005 r. pismo DKZU - 5081- 06/04/MM

Ocena realizacji zadań. Wnioski wynikające z ustaleń kontroli.
Ad.1.
Nadzór pedagogiczny Pomorskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe przebiega w sposób planowy, zgodnie z terminami określonymi w planach nadzoru i zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Racjonalność przygotowanych planów, daje możliwości opracowywania materiałów analitycznych i informacji zbiorczych, niezbędnych dla efektywnej realizacji nadzoru oraz wspomagania dyrektorów szkół w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Efektem tego jest wykorzystywanie w nadzorze wyników mierzenia jakości pracy szkół i placówek.
Kurator Oświaty efektywnie współdziała i wspomaga podmioty prowadzące kształcenie zawodowe i przeprowadzające egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wizytatorzy w swoich rejonach wizytacyjnych odbyli szereg spotkań z członkami rad pedagogicznych, dotyczących warunków i zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz jego promocji. Efektywna praca Pomorskiego Kuratorium Oświaty w obszarach podlegających czynnościom kontrolnym jest efektem m.in. przygotowanych szczegółowych procedur obejmujących działania nadzoru pedagogicznego, tj. planowania i mierzenia jakości pracy szkół, wspomagania szkół i placówek w określaniu ich jakościowego rozwoju, udostępniania szkołom i placówkom informacji o zmianach w przepisach prawa oświatowego, wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkól i placówek w spełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy oraz procedury wydawania opinii Kuratora Oświaty.

Ad.2.1.
Problematyka egzaminów eksternistycznych została uwzględniona w planie pracy Kuratorium. Zadania związane z powoływaniem PKE, w tym kształtowaniem ich sieci w województwie realizowane są prawidłowo. Kurator Oświaty stworzył warunki do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, powołując komisje w celu zaspokojenia potrzeb osób pragnących podnieść tą drogą swoje wykształcenie. Kuratorium wykazało starania o zapewnienie dobrej jakości informatorów dla kandydatów, którzy zamierzają kończyć szkołę w drodze egzaminów eksternistycznych (szkolenia z zakresu opracowywania, a następnie zasięgnięcie opinii specjalistów przed zatwierdzeniem). Gromadzona w Kuratorium dokumentacja (harmonogramy egzaminów oraz sprawozdania) spełnia swoją rolę, gdyż jest wykorzystywana do kontroli oraz do doskonalenia pracy PKE. Kuratorium Oświaty we właściwy sposób rozpoznało potrzebę wypracowania wspólnej dla województwa dokumentacji, dotyczącej egzaminów eksternistycznych i wcielenie jej w użycie. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych, ich dokumentowaniem oraz pracą PKE jest prawidłowy i prowadzony z pełnym rozeznaniem oczekiwań drugiej strony. Komisje otrzymują wsparcie ze strony Kuratorium Oświaty poprzez udział w szkoleniach oraz organizowanie współpracy przewodniczących na rzecz wypracowywania wspólnych rozwiązań. Kontrolowane działania PKE są zgodne z prawem, za wyjątkiem zaszłości polegającej na przeprowadzaniu egzaminów z przygotowania zawodowego w sytuacji, gdy zdanie tego egzaminu nie jest warunkiem ukończenia szkoły od roku 2001. Zatem uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły w drodze egzaminów eksternistycznych musi następować z wyłączeniem egzaminu z przygotowania zawodowego. Aktualnie przeprowadzanie egzaminu z przygotowania zawodowego należy do kompetencji komisji, której przewodniczącego powołuje nie kurator, a organ prowadzący szkołę, w której ta komisja działa. Dostrzeżono nieprawidłowości w pracy PKE przy CKU w Kościerzynie, które są wyjątkowo rażące.

Ad.2.2.
Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Kurator Oświaty zmierza do właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami kształcenia ustawicznego, prowadzącymi działalność oświatową w formach pozaszkolnych . Uzasadnione byłoby wprowadzenie konkretnych zadań w planach pracy (Kuratorium, jednostki organizacyjne, indywidualne plany pracy wizytatorów) na kolejne lata ze wskazaniem obszarów podlegających badaniu przy pomocy określonych narzędzi, co pozwoliłoby na systematyczne jego realizowanie, planowanie i doskonalenie.
W trakcie prowadzonych kontroli należy zwrócić uwagę wszystkim organom i osobom prowadzącym placówki kształcenia ustawicznego realizującym formy pozaszkolne, że do czasu wydania nowych przepisów mają obowiązek stosowania się do przepisów rozporządzenia MENiS i MPiPS z dnia 12.10.2003 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, a co za tym idzie prowadzenia właściwej dokumentacji, a przede wszystkim ustawy o systemie oświaty – art. 82 i 84.
Konieczne jest uwzględnienie w sprawowanym nadzorze działalności oświatowej w formach pozaszkolnych prowadzonej przez publiczne placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Celowe byłoby także podjęcie współpracy z JST prowadzącymi ewidencje placówek niepublicznych w celu przestrzegania przepisów ustawy o systemie oświaty. Zasadne jest także ujednolicenie zakresu informacji pozyskiwanych do bazy danych o placówkach.

Ad.2.3.
Pomimo systematycznego nadzoru sprawowanego przez wizytatora nad PKE uzasadnione byłoby po raz kolejny przeszkolenie przewodniczących, odnośnie zarówno organizacji egzaminów, jak i prowadzonej dokumentacji, w tym:
 • zadań przewodniczącego,
 • kwalifikacji osób powołanych w skład zespołów egzaminacyjnych,
 • wykazu zwodów, w których mogą być przyznane tytuły kwalifikacyjne ze względu na zmiany w typach szkół, w których może być realizowane kształcenie w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • ustalania zakresu egzaminu przy ubieganiu się o tytuł mistrza.


WNIOSKI: W związku z powyższym proponuje się:
 1. wzmocnić współpracę Kuratora Oświaty z pracodawcami w kontekście podpisanych porozumień;
 2. zwrócić szczególną uwagę na to, aby dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, jak najszerzej i skuteczniej promowali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, stosując różne formy promocji;
 3. dokonać kontroli problemowej wszystkich PKE, prowadzących egzaminy eksternistyczne z zakresu szkól kształcących w zawodach, w celu wyeliminowania lub zapobieżenia ewentualnym nieprawidłowościom, polegającym na bezpodstawnym włączaniu egzaminów z przygotowania zawodowego lub nauki zawodu do listy obowiązkowych egzaminów eksternistycznych;
 4. zintesyfikować nadzór nad działalnością PKE w zakresie dopuszczania i zwalniania kandydatów z egzaminów eksternistycznych oraz nad dokumentowaniem pracy Komisji, a przede wszystkim nad wypełnianiem protokołów egzaminów eksternistycznych;
 5. zapisać w planie pracy Kuratorium Oświaty zadanie, które zapewni efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi placówkami, prowadzącymi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, wskazując obszary, które powinny zostać objęte badaniem;
 6. uszczegółowić zadania nadzoru w zakresie wymienionym w pkt. 6 w planach pracy poszczególnych wizytatorów;>
 7. przeprowadzić szkolenie przewodniczących PKE, przeprowadzających egzamin na tytuły kwalifikacyjne w zawodzie, w celu wskazania m.in. nieprawidłowości występujących w wypełnianiu prowadzonej dokumentacji, zadań przewodniczącego i kwalifikacji członków komisji.IV. Kontrola realizacji zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w Gdańsku, nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoru
(Dz. U. nr 12, poz. 67 z 1997 r. z późn. zm.)
przeprowadzona w dniach 11.08-13.08.2004 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Pani Ewa Zalewska-Steć, główny specjalista w Biurze ds. Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 90/P/VIII/2004 z dnia 29.07.2004 r.
Kontrola prowadzona przez Biuro ds. Młodzieży w MENiS w zakresie:
Realizacji zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, dotyczących w szczególności:
 1. diagnozowania warunków do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa,
 2. stworzenia warunków do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami wypoczynku,
 3. przestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych ustaleń w sprawach przyznawania dotacji i środków finansowych na organizację wypoczynku.
Pismo z dnia 1 września 2004 r. podpisane przez p. J.E. Zalewską – Steć

Ustalenia kontroli.

1.      Zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży zostały powierzone do realizacji Wydziałowi Opieki, Profilaktyki Społecznej i Kształcenia Specjalnego, zgodnie z regulaminem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Oddział pełni rolę koordynatora  na terenie województwa pomorskiego. W województwie powołano cztery delegatury, w których wyznaczono wizytatorów do prowadzenia spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Delegatury działają  według wspólnie ustalonych procedur.

2.      Zasady przyznawania środków finansowych na wypoczynek dzieci i młodzieży opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie były podane do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Kuratorium umieszczano informacje dotyczące podejmowanych działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

3.      W Kuratorium Oświaty opracowano plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego
nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Nadzorem objęte zostały również kursy instruktażowe organizowane dla kierowników placówek wypoczynku dzieci
i młodzieży oraz kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4.      W Kuratorium Oświaty przygotowany został harmonogram wizytacji placówek wypoczynku na terenie województwa pomorskiego, uwzględniający również wizytacje prowadzone przez wizytatorów z Delegatur Kuratorium.

 

Ocena realizacji zadań i zgodności działania Kuratora Oświaty w Gdańsku z przepisami prawa.

WNIOSKI:

           Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w Kuratorium Oświaty w Gdańsku nadzór pedagogiczny nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzony jest w sposób prawidłowy:

 • zapewnione zostały przez Kuratora Oświaty odpowiednie warunki do organizacji wypoczynku,
 • dokumentacja w zakresie podejmowanych działań związanych
  z wypoczynkiem dzieci i młodzieży prowadzona jest systematycznie
  i poprawnie pod względem merytorycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzegane są ustalenia w sprawach związanych z przyznawaniem środków finansowych na organizację wypoczynku, w tym dla dzieci byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych,
 • stworzone zostały warunki do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami wypoczynku,
 • podejmowane działania są zgodne z planami pracy,
 • przygotowane narzędzia posiadają dużą wartość diagnostyczną sprawowanego nadzoru.
V. Kontrola dotycząca jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzona w dniach 24.05-28.05.2004 r. w zakresie:
 • uwzględnienia przez szkoły stopnia wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych dla podnoszenia jakości ich pracy,
 • realizacji przez szkoły zajęć edukacyjnych – podstawy przedsiębiorczości oraz modułu – wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym,
 • efektywności nadzoru pedagogicznego nad poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie prawidłowości funkcjonowania zespołów orzekających.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Pani Krystyna Zagajewska, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 48/P/S/V/2004 z dnia 15.05.2004 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 czerwca 2004 r. pismo DKOS-4 as-073-21/04.

Podsumowanie kontroli, wnioski, uwagi:
 1. Wyniki rozpoznania dokonanego podczas kontroli wykazują systemowy charakter działań Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Potwierdzają to liczne dokumenty, które omawiają wojewódzką strategię oświatową. Na uwagę zasługuje zaktualizowane „porozumienie” pomiędzy OKE
  a Pomorskim Kuratorem Oświaty.
 2. Wśród priorytetów nadzoru pedagogicznego KO w Gdańsku, zgodnie z zaleceniami była realizacja zajęć edukacyjnych – podstawy przedsiębiorczości oraz modułu – wychowanie
  do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. PKO inspiruje szkoły do podejmowania działań innowacyjnych w/w zakresie. PKO w planie nadzoru pedagogicznego jako priorytet uwzględnił podnoszenia jakości systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 3. PKO podejmuje systematyczne działania kontrolne, które mają wpływ na jakość pracy w zakresie prawidłowości działania zespołów orzekających.
VI. Kontrola przeprowadzona w dniach 15.03-18.03.2004 r. w zakresie:
 1. realizacji zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty nad poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w odniesieniu do zadań poradni, dotyczących zasadności wydawania opinii uczniom z dysleksją rozwojową, przystępującym do sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych,
 2. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty nad wykorzystaniem przez szkoły wyników egzaminów zewnętrznych dla podnoszenia jakości ich pracy,
 3. nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty w zakresie realizacji przez szkoły zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości oraz modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczy,
 4. efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty ad poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w zakresie prawidłowości funkcjonowania Zespołów Orzekających.


Osoby przeprowadzające kontrolę:

Pani Krystyna Zagajewska, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 20/2004 z dnia 26.02.2004 r.

Pani Elżbieta Koźniewska, konsultant CMPPP, na podstawie upoważnienia Nr 22/2004 z dnia 26.02.2004 r.

Pan Romuald Ponczek, główny wizytator Wydziału Profilaktyki Społecznej Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 21/2004 z dnia 26.02.2004 r.

Pani Zenona Rawicka, główny wizytator Wydziału Kształcenia Specjalnego Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 23/2004 z dnia 26.02.2004 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 listopada 2004 r. pismo DKOS – 4 – AS – 0706 – 50/04.

WNIOSKI:

Ad. 1.

W poradniach prawidłowo realizowana jest procedura diagnostyczna w zakresie stosowanych technik badawczych, czasu wykonywania badań, wnioskowania diagnostycznego. Procedury badawcze dotyczące diagnozy dysleksji rozwojowej stosowane przez psychologów i pedagogów są dostosowane do wieku dziecka. Należy kontynuować doskonalenie zawodowe pracowników poradni w zakresie umiejętności indywidualizacji diagnozy i terapii dziecka, u którego występują trudności w nauce. Zatrudnienie w Kuratorium Oświaty dobrze przygotowanych pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy ciągle doskonalą swoją wiedzę na różnych kursach, studiach podyplomowych itd. stanowi podstawę właściwej pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych podejmują i kontynuują działania, które maja na celu:

 • prowadzenie profilaktycznych i terapeutycznych form pracy poradni,
 • opracowanie i wdrożenia programów badań przesiewowych w klasach „O” w zakresie diagnozowania dzieci z ryzyka dysleksji,
 • rozwijanie współpracy z pedagogami szkolnymi,
 • psychoedukację rodziców, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli,
 • opracowanie wewnętrznych regulaminów uwzględniających m.in. terminy zgłoszeń do poradni na badania,
 • wdrożenie procedur, które skracają czas oczekiwania na wizytę w poradni.

Ad.2.

Pomorski Kurator Oświaty wykorzystał do doskonalenia sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 • wnioski z ewaluacji planu pracy Kuratorium Oświaty na rok szkolny 2002/2003,
 • wnioski z realizacji diagnoz problemowych prowadzonych w Kuratorium Oświaty przez MENiS,
 • diagnozę potrzeb i oczekiwań identyfikowanych w środowisku dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych,
 • wnioski z bieżącego nadzoru pedagogicznego,
 • wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego.

Kurator Oświaty zaktualizował „Porozumienie” pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną a Pomorskim Kuratorem Oświaty, które określa sposób, w jaki Komisja wspomaga Kuratora Oświaty w doskonaleniu procesów zapewniania jakości pracy szkół i placówek.

Ad.3.

Pomorski Kurator Oświaty inspiruje szkoły do podejmowania działań innowacyjnych
w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Pomorski Kurator Oświaty w planie nadzoru pedagogicznego jako priorytet uwzględnił podnoszenie jakości systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli przez:

 • prowadzenie przez placówki doskonalenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli,
 • granty.
Oferta wspomagania nauczycieli została przygotowana po rozpoznaniu na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego (badanie ankietowe).

Ad.4.

Pomorski Kurator Oświaty systematycznie ocenia stan i warunki działalności diagnostycznej poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie pracy Zespołów Orzekających. Prowadzone mierzenia jakości pracy w zaplanowanych obszarach potwierdza prawidłowe funkcjonowanie Zespołów Orzekających. Pomorski Kurator Oświaty podejmuje systematyczne działania kontrolne, które mają wpływ na jakość pracy w zakresie prawidłowości działania Zespołów Orzekających. Kontrole odbywają się bezpośrednio na terenie poradni oraz przez analizowanie dostarczanych, losowo wybranych, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania. Zalecenia i wskazania wydawane przez wizytatorów są realizowane przez dyrektorów poradni.


VII. Kontrola w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przeprowadzona w dniu 27.11.2003 r.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Pan Jan Chojnacki, starszy specjalista w Departamencie Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na podstawie upoważnienia Nr 252/2003 z dnia 25.11.2003 r.

Sprawozdanie z kontroli z dnia 29 stycznia 2004 r. pismo DPZN-WAZ-1110/K-1/JC/04

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli:
 1. Podczas kontroli działalności Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli dokonano przeglądu dwóch sfer działalności kuratorium:
  • pierwszej dotyczącej nadawania przez Kuratora Oświaty stopni nauczycieli dyplomowanych w drodze decyzji administracyjnej,
  • drugiej dotyczącej sprawowania przez Kuratora Oświaty nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego przez dyrektorów szkół oraz organy prowadzące szkoły.

 2. Dokumentacja dotycząca postępowań kwalifikacyjnych, nadawania stopni awansu zawodowego przez Kuratora, ewidencjonowania skarg na pracę komisji oraz odwołań od decyzji Kuratora prowadzona jest w sposób prawidłowy z zachowaniem należytej staranności.
 3. Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz procedura nadawania przez PKO stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego są zgodne
  z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przepisami rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Dokumentacja dotycząca postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego (protokoły, arkusze analiz, zawiadomienia, oświadczenia członków komisji) nie budzi zastrzeżeń.
 5. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego przez dyrektorów szkół oraz organy prowadzące sprawowany jest w ramach kontroli i wizytacji szkół prowadzonych przez wizytatorów Kuratorium.
  Dobrze oceniono współpracę z organami prowadzącymi szkoły.
 6. Na podkreślenie zasługuje stałe monitorowanie postępowań prowadzonych przez dyrektorów szkół i organy prowadzące oraz opracowanie narzędzi służących monitorowaniu w postaci arkuszy nadzoru pedagogicznego nad awansem zawodowym nauczycieli.
 7. Kuratorium prowadzi systematycznie narady szkoleniowe dla przewodniczących komisji, których celem jest zapoznanie z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz dokumentacją związaną z postępowaniami.
 8. Wskazane jest, aby w przyszłości powiadamiać na piśmie członków komisji o dacie i miejscu posiedzenia komisji.
 9. Wskazane jest powoływanie większej liczby ekspertów przeszkolonych w ramach programu ekspert do pracy w komisjach kwalifikacyjnych.
 10. Na szczególne podkreślenie zasługuje objęcie systemu awansu zawodowego w Pomorskim Kuratorium Oświaty certyfikatem jakości ISO – 9001.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ministerstwo Edukacji Narodowej”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska23.01.2009, 11:31 CETAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska30.08.2005, 09:07 CESTAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska30.08.2005, 09:03 CESTAktualizacja treści

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.