Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Deklaracja dostępności Dziś jest 07.03.2021

Data ostatniej aktualizacji 04.03.2021
Liczba odwiedzin 3637840
  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2005-01-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
  • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.
Wyłączenia:
  • Niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Kuratorium;
  • Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Kuratorium nie jest uprawnione.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Aneta Barbarowicz oraz p. Małgorzata Kaczorowska, adres poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 322 29 25 lub 58 322 29 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
  1. Do budynku Kuratorium przy Wały Jagiellońskie 24 w Gdańsku prowadzi jedno wejście znajdujące się od ulicy Wały Jagiellońskie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na znaczny ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
  2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku brak windy. Przy wejściu głównym znajduje się ok 10 cm próg, co utrudnia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. W przypadku niemożności dostania się interesanta do Urzędu, istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 322 29 00 i poproszenie pracownika Kuratorium o pomoc w dostaniu się do budynku.
  3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika w kancelarii lub pod numerem telefony 58 322 29 00, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  4. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości około 30 metrów od drzwi wejściowych do budynku – ul. Wały Jagiellońskie znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Deklaracja dostępności”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz28.04.2020, 15:18 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz28.04.2020, 15:17 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz28.04.2020, 15:16 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.