Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Deklaracja dostępności Dziś jest 24.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4292449
  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2005-01-25.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Aneta Barbarowicz oraz p. Małgorzata Kaczorowska, adres poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 322 29 25 lub 58 322 29 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Kuratorium przy Wały Jagiellońskie 24 w Gdańsku prowadzi jedno wejście znajdujące się od ulicy Wały Jagiellońskie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na znaczny ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku brak windy. Przy wejściu głównym znajduje się ok 10 cm próg, co utrudnia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. W przypadku niemożności dostania się interesanta do Urzędu, istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 322 29 00 i poproszenie pracownika Kuratorium o pomoc w dostaniu się do budynku.
 3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika w kancelarii lub pod numerem telefony 58 322 29 00, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości około 30 metrów od drzwi wejściowych do budynku – ul. Wały Jagiellońskie znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
Dostępność architektoniczna - Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdyni, ul. Legionów 130
 1. Do budynku Kuratorium przy ul. Legionów 130 w Gdyni prowadzi jedno wejście znajdujące się od ulicy Legionów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku brak windy. Wejście główne stanowi podjazd, osoba na wózku bez problemu dostanie się do środka.
 3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika w sekretariacie lub pod numerem telefonu 58 66 93 444, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Urząd posiada parking ogólnodostępny bezpośrednio przy budynku. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 10 m od wejścia do Urzędu.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność architektoniczna – Delegatura Kościerzyna
 1. Do budynku Delegatury Kuratorium Oświaty przy ulicy Sikorskiego 1C w Kościerzynie prowadzi jedno wejście znajdujące się od ulicy Sikorskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na ruch samochodowy należy zachować szczególną ostrożność - furtka zamknięta, wejście bramą wjazdową.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku brak windy. Przy wejściu głównym znajdują się schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, co utrudnia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Istnieje możliwość wejścia do budynku od strony parkingu – w przedsionku znajduje się podjazd drewniany umożliwiający wjazd na korytarz. W przypadku niemożności dostania się interesanta do Urzędu, istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 694 09 80 i poproszenie pracownika Kuratorium o pomoc w dostaniu się do budynku.
 3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu pod numerem telefonu 58 694 09 80.
 4. Toaleta dla interesantów znajduje się na I piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku posiada miejsca parkingowe dla pracowników i petentów. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego, które przeznaczone jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
Dostępność architektoniczna – Delegatura Tczew
 1. Delegatura w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku znajduje się w budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, umiejscowionym przy ulicy Gdańskiej 17A. Do kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych można dostać się poprzez dwie bramy wjazdowe, znajdujące się przy ulicy Gdańskiej i przy ulicy Jedności Narodu.
 2. Do budynku Internatu prowadzi wejście znajdujące się od strony Alei Solidarności, do którego można dojść lub dojechać drogami wewnętrznymi rozpoczynającymi się przy ulicy Gdańskiej i przy ulicy Jedności Narodu. Wejście jest ogólnodostępne, w godzinach pracy Urzędu, i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd).
 3. Pomieszczenia Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie znajdują się na pierwszym piętrze budynku Internatu i prowadzi do nich klatka schodowa. W budynku brak windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko hol główny Internatu na parterze.
 4. W przypadku niemożności dostania się interesanta do Urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu 58 530 36 10. Toaleta dla interesantów Urzędu znajduje się na pierwszym piętrze, przy pomieszczeniach biurowych. Nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Przy budynku Internatu znajduje się parking ogólnodostępny z jednym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym tuż przy wejściu.
 6. Do budynku Internatu i wszystkich pomieszczeń urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
Dostępność architektoniczna – Delegatura Słupsk
 1. Do budynku Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II 1 prowadzą dwa wejścia, które znajdują się od strony ulicy Jaracza. Wejścia, w godzinach pracy Urzędu, są ogólnodostępne. Urząd Delegatury znajduje się na V piętrze budynku. Istnieje możliwość skorzystania z wind lub klatki schodowej.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są obydwa wejścia. Przy każdym wejściu do budynku istnieją podjazdy. W przypadku niemożności dostania się interesanta do Urzędu, istnieje możliwość telefonicznego skontaktowania się z sekretariatem Delegatury (tel.: 59 842 39 81) i poproszenie pracownika Kuratorium o pomoc w dostaniu się do budynku.
 3. Ponadto w wyjątkowych wypadkach, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu (tel.: 59 842 39 81) i uzgodnieniu terminu wizyty, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 4. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Delegatura nie dysponuje miejscami na ogólnodostępnym parkingu. W bezpośredniej bliskości budynku Urzędu w odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz płatne ogólnodostępne miejsca parkingowe.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Deklaracja dostępności”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz23.09.2021, 09:55 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska06.08.2021, 12:04 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska06.08.2021, 12:03 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.