Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Oferty pracy Dziś jest 17.01.2018

Data ostatniej aktualizacji 16.01.2018
Liczba odwiedzin 2723071
  Oferty pracy

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej
wymiar etatu: 1
stanowiska: 1
zastępstwo
ogłoszenie o naborze nr 16568 z dnia 12 października 2017 r.

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Praca na I piętrze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
Brak oznaczeń dla osób niewidomych,
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań:

 1. Wykonywanie zadań związanych ze zleceniem zadań państwowych organizacjom pozarządowym;
 2. Podział dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zadań oświatowych;
 3. Przygotowywanie i rozliczanie umów oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań;
 4. Przygotowywanie wystąpień dotyczących zwiększenia budżetu Wojewody w zakresie dotacji;
 5. Rejestracja wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie pomorskim.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe: 4 miesiące na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 2. Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawa o systemie oświaty; ustawa - Prawo oświatowe; ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Umiejętność analitycznego myślenia;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 18 października 2017 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej - nr ogłoszenia: 16568"

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy (zakres przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawa o systemie oświaty; ustawa - Prawo oświatowe; ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie oraz pocztą email o terminie przeprowadzenia testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej .

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 12.10.2017
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 12.10.2017

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska12.10.2017, 09:15 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska12.10.2017, 09:13 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska04.09.2017, 09:57 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.