Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2020 Dziś jest 10.07.2020

Data ostatniej aktualizacji 10.07.2020
Liczba odwiedzin 3439771
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2020

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2020 r.
1. 23.01.2020 r. W sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) przez niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przez niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych.
2. 29.01.2020 r. W sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
3. 31.01.2020 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.
4. 31.01.2020 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń.
5. 04.02.2020 r. W sprawie powołania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania etapu - okręgowego (wojewódzkiego) XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na obszarze województwa pomorskiego.
6. 10.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępny, w siedzibie Urzędu wolne stanowiska wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (3 etaty – nr ogłoszenia:59160).
7. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
8. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
9. 11.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
10. 12.02.2020 r. W sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzania III etapu – wojewódzkiego XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na obszarze województwa pomorskiego.
11. 13.02.2020 r. W sprawie używania w Kuratorium Oświaty w Gdańsku odbiorników radiowych.
12. 13.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania, którego wartość jednostkowa przekracza 1.200 zł lecz nie przekracza kwoty 24.000 zł.
13. 18.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 60041.
14. 20.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanej z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostokowa przekracza 1.200 zł lecz nie przekracza kwoty 24.000 zł.
15. 24.02.2020 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 78/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych. Wprowadza się zmiany w składzie Komisji Konkursowej III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
16. 24.02.2020 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania wniosków kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2020.
17. 21.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.
18. 21.02.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania w związku z naborem na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego.
19. 25.02.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
20. 02.03.2020 r. W sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
21. 02.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
22. 02.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
23. 06.03.2020 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
24. 09.03.2020 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM:615678.
25. 15.03.2020 r. W sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
26. 13.03.2020 r. W sprawie powołania zespołu odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania od wyniku III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
27. 16.03.2020 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
28. 20.03.2020 r. W sprawie powołania Komisji ds. przekazania dokumentacji finansowo-księgowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
29. 08.04.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 62662.
30. 24.04.2020 r. Zmieniające Zarządzenie nr 80/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
31. 11.05.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 62351.
32. 22.05.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko wizytatora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 62968.
33. 25.05.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (etaty) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 61840.
34. 28.05.2020 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego do ponownego ustalenia oceny dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach.
35. 01.06.2020 r. W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.
36. 08.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 63360.
37. 12.06.2020 r. W sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
38. 16.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej
39. 16.06.2020 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania z wnioskami o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty.
40. 18.06.2020 r. W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
41. 18.06.2020 r. W sprawie Ramowego Regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
42. 23.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu stanowiska wizytatorów w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (2 etaty, nr ogłoszeń BIP KPRM: 63726, 63731).
43. 23.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
44. 24.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
45. 24.06.2020 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru lokalu użytkowego, położonego w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 24, wynajmowanego do dnia 30 czerwca 2020. przez „BIMIT-MITA” Jerzy Bielonko.
46. 01.07.2020 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Przechlewie.

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 02.07.2020 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2020”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz02.07.2020, 11:57 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz29.06.2020, 13:11 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz16.06.2020, 10:57 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.