Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2018 Dziś jest 10.12.2018

Data ostatniej aktualizacji 07.12.2018
Liczba odwiedzin 2976116
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2018 r.
1. 02.01.2018 r. W sprawie sprawozdania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. 12.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
3. 23.01.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery i odznaczenia państwowe.
4. 23.01.2018 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2017/2018.
5. 26.01.2018 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkól dla dorosłych w województwie pomorskim.
6. 30.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
7. 31.01.2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim. Treść zarządzenia
8. 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9. 06.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
10. 14.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
11. 15.02.2018 r. Zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
12. 20.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2018.
13. 22.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
14. 22.02.2018 r. W sprawie: procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego
15. 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 23.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka przetwarzania danych oraz wykonywania oceny skutków ich przetwarzania.
17. 27.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
18. 02.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
19. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
20. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
21. 06.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
22. 20.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
23. 19.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego.
24. 26.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22956 oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22953.
25. 13.04.2018 r. W sprawie ustalenia zasad i kompetencji Pani Małgorzacie Bielang Pomorskiemu Wicekuratorowi Oświaty
26. 18.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 24010.
27. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego 2018 r.
28. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na powierzenie:
1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
2. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.
29. 26.04.2018 r. W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
30. 26.04.2018 r. W sprawie Ramowego Regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
31. 30.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia: 25460 (umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej).
32. 10.05.2018 r. W sprawie powołania Jury Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”.
33. 16.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
34. 16.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne nas realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r.
35. 22.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym (1etat) nr ogłoszenia: 26893 (umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej).
36. 22.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia: 26535 oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 26529.
37. 08.06.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
38. 08.06.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
39. 08.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
40. 14.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2018 r.
41. 21.06.2018 r. W sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2018 dla nauczycieli województwa pomorskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
42. 21.06.2018 r. Zmieniające Zrządzenie Nr 66/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
43. 28.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (2 etaty) nr ogłoszenia: 28100.
44. 05.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2018 r.
45. 25.07.2018 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
46. 24.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 29857 oraz stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 29740.
47. 24.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 30002.
48. 30.07.2018 r. W sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 45/2018 Pomorskiego Kuratora Oświatry z 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
49. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (3/4 etatu – nr ogłoszenia: 30668).
50. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko: wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (2 etaty – nr ogłoszenia: 30580), wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni 1 etat: nr ogłoszenia: 30790, wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni ¾ etatu – nr ogłoszenia: 30581.
51. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko: wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat – nr ogłoszenia: 30663).
52. 31.08.2018 r. W sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.
53. 03.09.2018 r. W sprawie ustalenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
54. 14.09.2018 r. W sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
55. 03.09.2018 r. Zmieniające Zrządzenie Nr 66/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatorów realizacji zadań w określonych obszarach.
56. 03.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty.
57. 21.09.2018 r. W sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych.
59. 14.09.2018 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
60. 13.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku – 1 etat, miejsce pracy: Słupsk (nr ogłoszenia: 31890).
61. 13.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat, miejsce pracy: Gdańsk), nr ogłoszenia: 32785 – umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
62. 28.09.2018 r. W sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019.
63. 02.10.2018 r. W sprawie wprowadzenia procedury dokonania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
64. 08.10.2018 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
66. 16.10.2018 r. W sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
67. 22.10.2018 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
68. 29.10.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat - nr ogłoszenia: 35089).
69. 30.10.2018 r. W sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego w celach służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
70. 02.11.2018 r. W sprawie utworzenia zespołów wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego.
71. 06.11.2018 r. W sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2018/2019.
72. 06.11.2018 r. W sprawie określenia zadań Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
73. 07.11.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (2 etaty- nr ogłoszenia: 35350).
74. 15.11.2018 r. W sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku.
75. 03.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (1etat) – nr ref. Op.210.1.2018 oraz stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (2 etaty) – nr ref. OP.210.2.2018.
76. 03.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1etat – nr ogłoszenia: 36548) oraz stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (1 etat – nr ogłoszenia: 36058).
77. 28.11.2018 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Contantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”.

04.12.2018
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2018”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz04.12.2018, 12:40 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz04.12.2018, 11:29 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz15.11.2018, 08:34 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.