Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Oferty pracy Dziś jest 20.04.2021

Data ostatniej aktualizacji 20.04.2021
Liczba odwiedzin 3673210
  Oferty pracy

Inspektor w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Wymiar etatu 1

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

Zadania na stanowisku inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli:

 1. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego nauczycielom mianowanym ubiegającym się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Udzielanie informacji telefonicznej dotyczącej wymagań, procedur.
 2. Sporządzanie postanowień Pomorskiego Kuratora Oświaty o powołaniu komisji kwalifikacyjnych w celu zapewnienia funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych zgodnie z prawem.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń, Nagród Ministra Edukacji i Nauki, Nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz nadania tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim - prowadzenie rejestru, udzielanie informacji w zakresie prawidłowego wypełniania druków, obsługa pracy Komisji Opiniującej.
 4. Przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w celu wręczenia ich nauczycielom.
 5. Przygotowywanie powiadomień o dacie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, dyrektorów szkół i placówek oraz związków zawodowych (zgodnie z harmonogramem prac komisji) w celu prawidłowego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Prowadzenie rejestru zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz przygotowanie dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komisji.
 7. Gromadzenie informacji z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, orderów, odznaczeń, Nagród Ministra Edukacji i Nauki, Nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty, tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w celach sprawozdawczych i monitorowania awansu zawodowego nauczycieli.
 8. Archiwizowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, orderami i odznaczeniami, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrodami Pomorskiego Kuratora Oświaty, tytułem honorowego profesora oświaty w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie: średnie
 2. umiejętność skutecznego planowania czasu pracy, dbałość o szczegóły,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów,
 4. umiejętność korzystania z przepisów prawnych,
 5. znajomość przepisów z zakresu uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przyznawania orderów i odznaczeń, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty, nadawania tytułu honorowego profesora oświaty
 6. znajomość Karty Nauczyciela
 7. znajomość użytkowych programów komputerowych (Word, Excel)
 8. posiadanie obywatelstwa polskiego
 9. korzystanie z pełni praw publicznych
 10. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Mile widziane
 1. wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 2. doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy biurowej

Dokumenty niezbędne

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Techniki i metody naboru:

1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez Kandydata w kwestionariuszu.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Informacje dodatkowe
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Oferty można złożyć w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - 76835"na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty należy złożyć do: 22.04.2021, decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty Kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang, 12.04.2021
Treść wytworzyła inspektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Sylwia Kirdejko, 12.04.2021

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu 1

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

Zadania na stanowisku inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym:

 1. realizuje zadania rachunkowości budżetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w tym dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdza zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, angażuje środki budżetowe, sporządza wyciągi bankowe
 2. prowadzi księgowość analityczną kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza sprawozdania statystyczne w zakresie środków trwałych, rozlicza inwentaryzację środków trwałych
 3. prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną w zakresie dochodów, planu i ZFŚS oraz sporządza sprawozdania budżetowe
 4. prowadzi ewidencję zaangażowania środków na wydatki budżetowe
 5. sporządza plany budżetu w układzie zadaniowym, dekretuje dokumenty księgowe w układzie zadaniowym, monitoruje realizację budżetu oraz sporządza sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Mile widziane
 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne (finanse, rachunkowość, bankowość, zarządzanie)
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 3. Znajomość programu komputerowego księgowego

Dokumenty niezbędne

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /doświadczenia zawodowego
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Techniki i metody naboru:

1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. test wiedzy
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez Kandydata w kwestionariuszu.

Warunki pracy
Pracę możesz zacząć od 01.04.2021 r.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu.

Informacje dodatkowe
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Oferty można złożyć w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta na stanowisko inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym - 74796" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2021, decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty Kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty, 22.02.2021
Treść wytworzyła inspektor Justyna May, 22.02.2021

Inspektor do spraw administrowania siecią w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Wymiar etatu 1

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

Zadania na stanowisku inspektora do spraw administrowania siecią w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli:

 1. Wykonuje zadania polegające na wsparciu technicznym i merytorycznym pracowników w celu rozwiązywania problemów z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku (np.. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, program finansowo-księgowy, kadrowy i płacowy, oprogramowanie biurowe, itd.)
 2. Wykonuje obowiązki Administratora Systemu Informatycznego polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zarządza uprawnieniami dostępu do systemu informatycznego, prowadzi szkolenia w zakresie instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz obsługi sprzętu komputerowego
 3. Administruje i zapewnia obsługę poczty elektronicznej(Exchange, EPUAP) oraz strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 4. Wykonuje zadania z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji systemów serwerowych Microsoft
 5. Wykonuje zadania polegające na wsparciu technicznym i merytorycznym pracowników w celu rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym wykorzystywanym przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 6. Wykonuje zadania serwisowe sprzętu komputerowego dokonując przeglądów, napraw, aktualizacji oprogramowania oraz zakupów sprzętu komputerowego i sieciowego w celu zapewnienia maksymalnej wydajności, bezawaryjności, kompatybilności oraz bezpieczeństwa
 7. Archiwizuje informacje elektroniczne zgodnie z przepisami dotyczące bieżącej działalności Kuratorium w celu zabezpieczenia ich przed utratą
 8. Zapewnia wsparcie techniczne podczas organizowanych szkoleń, udziela instruktażu i przygotowuje prezentacje w celu prawidłowej realizacji zadań Kuratorium

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administrowaniu serwerami poczty elektronicznej oraz sieci komputerowej
 3. Ukończony kurs lub szkolenie w zakresie informatycznym
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych
 6. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Mile widziane
 1. Wykształcenie: wyższe informatyczne
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 letnie w pracy w administracji publicznej
 3. Doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi
 4. Umiejętność administrowania systemem informatycznym lub konfiguracji urządzeń sieci LAN

Dokumenty niezbędne

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Techniki i metody naboru:

1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
2. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób wskazany przez Kandydata w kwestionariuszu.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

Informacje dodatkowe
Oferty można złożyć w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli - 74245" na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Dokumenty należy złożyć do: 19.02.2021, decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty Kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Kurator Oświaty, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24, (58) 322-29-00
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kuratorium.gda.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
4. Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych kandydatów innym podmiotom.
5. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
6. Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
8. Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
9. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Autor dokumentu Pomorski Wicekurator Oświaty, 09.02.2021
Treść wytworzyła inspektor Justyna May, 09.02.2021

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz13.04.2021, 12:55 CESTaktualizacja - dodanie numeru tel
Aneta Barbarowicz12.04.2021, 09:54 CESTdodanie oferty
Aneta Barbarowicz22.02.2021, 12:27 CETdodanie oferty pracy

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.