Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenia o konkursie > Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów Dziś jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4318908
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),

 3. Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu ma formę powierzenia.

 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, mające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna.

 3. W przypadku składania oferty przez oddziały terenowe jednostki organizacyjnej, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, wymaganym dokumentem jest aktualne pełnomocnictwo do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

 4. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 900 000 zł.

 5. Całkowity koszt pobytu dziecka na kolonii/obozie wynosi 1 200 zł., z czego należy sfinansować koszty pobytu dziecka na kolonii/obozie w tym:

  • wyżywienie,

  • zakwaterowanie,

  • transport,

  • wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego,

  • koszty realizacji programu kulturalno – oświatowego, sportowo – rekreacyjnego, turystycznego, edukacyjnego,

  • koszty ubezpieczenia,

  • doposażenie uczestników kolonii/obozu w odzież, przybory i środki do higieny osobistej w miarę potrzeby itp.

 6. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

 7. Priorytetowo traktowany będzie program wypoczynku:
  1) uwzględniający działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  2) promujący pobyt w miejscach związanych ze znanymi postaciami kultury i historii naszego kraju,
  3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu,
  4) integrujący społecznie dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 8. Wypoczynek musi być organizowany w miejscowościach turystycznie atrakcyjnych na terenie kraju. Wyklucza się możliwość zakwaterowania uczestników w namiotach.

 9. Udział dzieci w koloniach i obozach jest wolny od obowiązku wnoszenia przez rodziców jakichkolwiek opłat za uczestnictwo.

 10. Naboru uczestników kolonii dokona Pomorski Kurator Oświaty w porozumieniu z jednostkami samorządów terytorialnych, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej i dyrektorami szkół z województwa pomorskiego.

II. Warunki realizacji zadania:

 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz zawierać załączniki tj.:
  1) aktualny statut,
  2) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3) wykaz zawierający: rodzaj i charakter obiektu/ów, w których odbywać się będzie wypoczynek, adres obiektu, czas trwania (terminy turnusów), liczba uczestników w turnusie,
  4) wykaz kadry z informacją o kwalifikacjach wychowawców i kierownika wypoczynku, a także o kwalifikacjach innej kadry wypoczynku przewidzianej do zatrudnienia,
  5) program wypoczynku,
  6) oświadczenie oferenta o niezaleganiu ZUS i US oraz oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna. (w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia należy przedłożyć oryginały zaświadczeń z ZUS i US),
  7) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem jego numeru.

 2. Oferent musi zorganizować wypoczynek dla 750 dzieci. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

 3. Termin realizacji zadania określa się w terminie od 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r., z tym, że rozpoczęcie pierwszego turnusu może nastąpić nie wcześniej niż 22 czerwca 2019 r., w godzinach popołudniowych a zakończenie ostatniego turnusu musi nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r. przy czym turnus trwa 12 dni.

III. Kryteria przyznawania dotacji:

 1. Oferty w pierwszym etapie podlegają ocenie formalnej wg. poniższych kryteriów:
  1) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu na wymaganym formularzu,
  2) formularz jest prawidłowo i kompletnie wypełniony (wypełnienie wymaganych pól, dokonanie skreśleń, zaznaczenie właściwych opcji, opieczętowanie i podpisanie przez uprawnione osoby wymienione w KRS/innym rejestrze lub posiadające uprawnienia wynikające z np. pełnomocnictwa. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię, nazwisko i pełnioną funkcję w podmiocie składającym ofertę),
  3) Oferent jest uprawniony do złożenia oferty,
  4) jednym z celów Oferenta jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  5) do oferty dołączono wymagane załączniki,
  6) kalkulacja kosztów zadania nie zawiera błędów rachunkowych.

 2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 35 pkt):
  1) doświadczenie oferenta w organizacji wypoczynku dla dzieci pochodzących ze środowisk niezamożnych (od 0 do 5 pkt),
  2) kwalifikacje kadry wypoczynku oraz jej doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym w realizacji podobnych zadań (od 0 do 10 pkt),
  3) proponowany program wypoczynku, w tym atrakcyjność, różnorodność, dobór form i metod oraz realność wykonania, proponowane miejsca i opis bazy wypoczynku, kwalifikowalność kosztów oraz uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt I.7. (od 0 do 15 pkt),
  4) potwierdzona współpraca z instytucjami, które mogą wesprzeć kadrę wypoczynku w trudnych sytuacjach (od 0 do 5 pkt),
  5) analiza i ocena dotychczasowej realizacji zleconych zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (od 0 do minus 5 pkt.).

 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona komisja powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w złożonych ofertach, w protokołach kontroli i w sprawozdaniach danego oferenta, stosując powyższe kryteria oceny. Zadanie publiczne zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne, zawierające uchybienia formalne, złożone po upływie terminu składania ofert będą odrzucane bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

IV. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W ofercie w szczególności należy dokładnie określić miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), dokładny czas trwania wypoczynku (każdego turnusu) oraz dokładną liczbę uczestników (w każdym turnusie).

 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub za pośrednictwem poczty wysyłając pod adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koperta powinna zawierać opis: Konkurs ofert – powierzenie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - mniejsze szanse.

 3. Opiniowanie ofert nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do 15 dni po zakończeniu prac komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

V. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

 1. Oferent, który zostanie wyłoniony będzie zobowiązany do zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z  2018 r. poz. 2057).

 2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie (załącznik nr 2), o której mowa w pkt. V.1. należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie faktur (załącznik nr 3), które dodatkowo należy przesłać do Kuratorium Oświaty drogą elektroniczną. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 3. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, organizacja otrzyma punkty ujemne ubiegając się o dotację w kolejnym roku. Jeżeli sprawozdanie zostanie złożone po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – oferent nie będzie mógł ubiegać się o wsparcie realizacji zadania publicznego w konkursie ofert w 2020 r.

 4. Kuratorium Oświaty w Gdańsku ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

 5. Kuratorium Oświaty w Gdańsku ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

 6. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Pomorski Kurator Oświaty, adres: ul. Wały Jagiellońskie 24; 80 – 853 Gdańsk. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku: iod@kuratorium.gda.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/

VI. Organizacja wypoczynku w 2018 r. W 2018 r. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych, mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów przeznaczono 388 500 zł. Z wypoczynku skorzystało 370 uczestników.

Informacji o konkursie ofert udziela: Hanna Piotrowska,
e- mail: hanna.piotrowska@kuratorium.gda.pl

Gdańsk, 03 kwietnia 2019 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
dr Monika Kończyk


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 03.04.2019
Treść wytworzyła inspektor Hanna Piotrowska, 03.04.2019lp.załącznik:
1Formularz oferty realizacji zadania publicznego-załącznik nr 1.doc
2Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego-załącznik nr 2.doc
3Zestawienie faktur-załącznik nr 3.xls
4wzór oferty ze wskazówkami.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz26.04.2019, 10:37 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska03.04.2019, 14:43 CESTaktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska03.04.2019, 10:44 CESTaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.