Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenia o konkursie > OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich - 2020 r. Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278678
  OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich - 2020 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.),
 3. Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
I. Postanowienia ogólne:
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu ma formę powierzenia.
 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze obejmującym województwo pomorskie, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
 3. W przypadku składania oferty przez oddziały terenowe jednostki organizacyjnej, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, wymaganym dokumentem jest aktualne pełnomocnictwo do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.
 4. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 912 000 zł.
 5. Całkowity koszt pobytu dziecka na kolonii/obozie wynosi 1 200 zł., z czego należy sfinansować koszty pobytu dziecka na kolonii/obozie w tym:
 • wyżywienie - dzienna stawka żywieniowa min. 25 zł.
 • zakwaterowanie,
 • transport,
 • wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego, w tym zatrudnienie pedagoga lub psychologa lub innego specjalisty poza wychowawcami i kierownikiem oraz pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza,
 • koszty realizacji programu kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego, edukacyjnego, profilaktyczno-wychowawczego - kwota przeznaczona na realizację programu nie może być niższa niż 300 zł na uczestnika,
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty doposażenia uczestników kolonii/obozu w odzież, przybory i środki do higieny osobistej w miarę potrzeby itp. oraz np. środki ochronne związane z utrzymaniem reżimu sanitarnego zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
 1. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452) oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. (Oświadczenie – Załącznik nr 5).
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty mają dzieci i młodzież objęte pieczą zastępczą oraz z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
 3. Priorytetowo traktowany będzie program wypoczynku: 1) uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz ustanowienia przez Sejm roku 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci papieża Polaka, 2) promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, 3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu, 4) integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne, 5) promujący postawę prozdrowotną, w tym ukierunkowany na utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej przez udział dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach praktycznych, 6) realizujący profilaktykę uzależnień, 7) organizowany poza terenem województwa pomorskiego.
 1. Wypoczynek musi być zorganizowany w miejscowościach turystycznie atrakcyjnych na terenie kraju; wskazane jest organizowanie wypoczynku poza terenem województwa pomorskiego, w miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. Wyklucza się możliwość zakwaterowania uczestników w namiotach oraz domkach letniskowych.
 2. Udział dzieci w koloniach i obozach jest wolny od obowiązku wnoszenia przez rodziców jakichkolwiek opłat za uczestnictwo.
 3. Naboru uczestników wypoczynku dokona Pomorski Kurator Oświaty w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, z ośrodkami pomocy społecznej i ośrodkami pomocy rodzinie z terenu województwa pomorskiego.
 4. Oferent, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu będzie zobowiązany do podpisania „Umowy o współadministrowaniu danych osobowych” (Załącznik nr 10) wspólnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku i jednostkami pomocy społecznej, o których mowa w pkt. I.10. określającej zasady i zakres odpowiedzialności dotyczący przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE w związku z organizacją wypoczynku.
 5. Pomorski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie w sytuacji zdarzeń i okoliczności, na które organizator konkursu nie miał wpływu i wiedzy w chwili ogłaszania konkursu, w tym m.in. z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego COVID-19.
II. Warunki organizacji wypoczynku: Oferent zobligowany jest do:
 1. Zorganizowania transportu uczestników wypoczynku z miejsc zbiórek na miejsce wypoczynku i z powrotem do miejsc zbiórek. Przesłania do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku terminu, godziny i miejsca zbiórek uczestników oraz terminu, godziny i miejsca powrotu. Każdy autokar przewożący uczestników wypoczynku musi być sprawny i mieć ważne badania techniczne, a kierowca musi posiadać uprawnienia do przewozu osób. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.
 2. Zapewnienia uczestnikom wypoczynku wyżywienia - co najmniej 4 posiłków dziennie : śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji - zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. Ponadto zapewnienia stałego dostępu do napojów, pieczywa i np. dżemu przez cały dzień, w dostępnym dla uczestników miejscu. Zapewnienia suchego prowiantu lub wyżywienia w czasie wycieczek odbywających się w czasie trwania wypoczynku oraz w dniu powrotu do domu a także ciepłego posiłku w dniu przyjazdu uczestników na miejsce wypoczynku.
 3. Zakwaterowania uczestników w miejscach spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. Wyklucza się zakwaterowanie uczestników w namiotach oraz domkach letniskowych.
 4. Zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. Zapewnienia infrastruktury obiektu umożliwiającej zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Codziennego sprzątania pomieszczeń, z których korzystają uczestnicy, w tym ich pokoi. Zakwaterowania uczestników w obiektach ogrodzonych i oświetlonych wyposażonych w tapczany lub łóżka z materacem (z wyłączeniem łóżek piętrowych) dla każdego uczestnika, poduszkę i kołdrę wraz z bielizną pościelową (poszwa, poszewka i prześcieradło), dodatkowy koc dla każdego uczestnika, szafy ubraniowe, wieszaki w ilości odpowiadającej liczbie uczestników.
 6. Zapewnienia uczestnikom świetlicy/sali umożliwiającej spędzanie czasu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz boiska sportowego wraz ze sprzętem do gier sportowych i towarzyskich.
 7. Zapewnienia stołówki znajdującej się na terenie obiektu oraz wyposażonej w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł, z obowiązkowo wywieszonym jadłospisem na dany dzień.
 8. Zatrudnienia pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.
 9. Zapewnienia kadry wypoczynku podczas pobytu w miejscu wypoczynku, posiadającej kwalifikacje określone w przepisach prawa, w tym wychowawców i kierownika wypoczynku, w liczbie zgodnej z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, a także pedagoga lub psychologa lub innego specjalisty oraz pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.
 10. Zapewnienia kierownika i wychowawców wypoczynku oraz pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza podczas transportu zorganizowanego uczestników wypoczynku z miejsc zbiórek na miejsce wypoczynku i z powrotem do miejsc zbiórek.
 11. Wykupienia ubezpieczenia uczestników wypoczynku na czas przejazdów i pobytu w miejscu wypoczynku.
 12. Zorganizowania atrakcyjnego programu wypoczynku uwzględniającego realizację priorytetów wymienionych w pkt. I.7 ogłoszenia.
 13. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, przy czym łazienki i toalety muszą znajdować się w budynku, w którym zakwaterowani są uczestnicy.
Uwaga! Oferta powinna zawierać opis spełnienia warunków organizacji wypoczynku określonych w pkt. II ogłoszenia. Niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

III. Warunki realizacji zadania:
 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz zawierać załączniki tj.:
1) kopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby, 2) aktualny odpis z rejestru lub kopia wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby, 3) wykaz zawierający: rodzaj i charakter obiektu/ów, w których odbywać się będzie wypoczynek, adres obiektu, rodzaje pokoi, usytuowanie toalet, boiska, świetlicy, stołówki oraz terminy turnusów wraz z liczą ich uczestników (Załącznik nr 2). 4) wykaz kadry z informacją o kwalifikacjach wychowawców i kierownika wypoczynku, a także innej kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia oraz pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza (Załącznik nr 3). 5) program wypoczynku, 6) oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US oraz oświadczenie, że wobec Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna (w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia należy przedłożyć oryginały zaświadczeń z ZUS i US), 7) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego z podaniem jego numeru, 8) oświadczenie, że podmiot dokona weryfikacji osób, przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na okoliczność zamieszczenia ich danych w rejestrze z dostępem ograniczonym, o sprawcach przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 152) i żadna z osób nie figuruje we wskazanym rejestrze (Załącznik nr 4).
 1. Wypoczynek organizowany jest dla 760 uczestników w wieku od 8 do 16 lat – mieszkańców województwa pomorskiego. Powierzenie zadania nastąpi w sześciu częściach:
1) Część 1 – 131 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • bytowskiego – 61 uczestników,
 • gdańskiego – 27 uczestników,
 • słupskiego – 43 uczestników.
2) Część 2 – 120 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • człuchowskiego – 62 uczestników,
 • lęborskiego – 58 uczestników.
3) Część 3 – 128 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • starogardzkiego – 34 uczestników,
 • nowodworskiego – 77 uczestników,
 • kartuskiego – 17 uczestników.
4) Część 4 – 132 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • kwidzyńskiego – 37 uczestników,
 • sztumskiego – 57 uczestników,
 • wejherowskiego – 38 uczestników.
5) Część 5 – 127 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • chojnickiego – 53 uczestników,
 • malborskiego – 74 uczestników.
6) Część 6 – 122 uczestników Uczestnicy zamieszkali na ternie powiatów:
 • kościerskiego – 41 uczestników,
 • puckiego – 40 uczestników,
 • tczewskiego – 41 uczestników.
Na każdą część należy złożyć oddzielną ofertę. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
 1. Termin realizacji zadania określa się w terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r., z tym, że rozpoczęcie pierwszego turnusu może nastąpić nie wcześniej niż 26 czerwca 2020 r., w godzinach popołudniowych a zakończenie ostatniego turnusu musi nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r, przy czym turnus trwa 12 dni.
IV. Kryteria przyznawania dotacji:
 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, ocena formalna ofert polegać będzie na sprawdzeniu:
1) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu na wymaganym formularzu, 2) czy formularz jest prawidłowo i kompletnie wypełniony (wypełnienie wymaganych pól, dokonanie skreśleń, zaznaczenie właściwych opcji, opieczętowanie i podpisanie przez uprawnione osoby wymienione w KRS/innym rejestrze lub posiadające uprawnienia wynikające z np. pełnomocnictwa. W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię, nazwisko i pełnioną funkcję w podmiocie składającym ofertę), 3) czy Oferent jest uprawniony do złożenia oferty, 4) czy jednym z celów Oferenta jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 5) czy do oferty dołączono wymagane załączniki, 6) czy kalkulacja kosztów zadania nie zawiera błędów rachunkowych, 7) czy sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w roku 2019 w ramach umowy zawartej z Pomorskim Kuratorem Oświaty, zostało złożone przez Oferenta po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – jeśli zadanie publiczne było realizowane przez Oferenta.
 1. Kryteria oceny merytorycznej (max. 154 pkt.):
1) doświadczenie Oferenta w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – max. 10 pkt., 2) kwalifikacje kadry wypoczynku, (w tym pedagoga lub psychologa lub innego specjalisty) oraz jej doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym w realizacji podobnych zadań – max. 30 pkt., 3) proponowany program wypoczynku (max. 90 pkt): a. obowiązkowe zajęcia profilaktyczne (zajęcia profilaktyczne ze wskazaniem kadry, formy przeprowadzenia zajęć, liczby godzin) - max. 10 pkt., b. atrakcyjność i różnorodność programu, dobór form i metod - max. 20 pkt. c. realność wykonania - max. 10 pkt., d. rezultaty realizacji zadania publicznego - max. 10 pkt., e. proponowane miejsca i opis bazy wypoczynku - max. 15 pkt., f. dodatkowo punktowany wypoczynek organizowany poza teren województwa pomorskiego - 15 pkt., g. rozłożenie kosztów na poszczególne pozycje w kalkulacji (np. program, obsługa administracyjna itd.) - max. 10 pkt., 4) uwzględnienie w ofercie realizacji priorytetów wymienionych w pkt. I.7. ogłoszenia (2 pkt. za każdy priorytet) - max. 14 pkt., 5) udokumentowana deklaracja współpracy z instytucjami z terenu odbywania się wypoczynku np. oświadczenia/deklaracje instytucji, które mogą wesprzeć kadrę wypoczynku w trudnych sytuacjach - 10 pkt. 6) analiza i ocena dotychczasowej realizacji zleconych zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (do minus 30 pkt.).
 1. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona komisja powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w oparciu o dokumenty i informacje zawarte w złożonych ofertach, w protokołach kontroli i w sprawozdaniach danego Oferenta, stosując powyższe kryteria oceny. Zadanie publiczne zostanie powierzone Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne, zawierające uchybienia formalne, niezawierające informacji dotyczących spełnienia warunków organizacji wypoczynku określonych w pkt. II ogłoszenia oraz złożone po upływie terminu składania ofert będą odrzucane bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.
V. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem usługi pocztowej na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koperta powinna zawierać opis: Konkurs ofert – powierzenie – część ……… - dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
 3. Opiniowanie ofert nastąpi do 10 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do 5 dni po zakończeniu prac komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
VI. Termin i warunki realizacji zadań publicznych
 1. Oferent, który zostanie wyłoniony będzie zobowiązany do zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) wg Załącznika nr 6 do ogłoszenia.
 2. Przed podpisaniem umowy Oferenci mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (Załącznik nr 7) zawierające: 1) dane osób uprawnionych do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego, 2) nazwę i numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.
 1. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie podpisanej umowy, po zarejestrowaniu wypoczynków w bazie wypoczynku.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości poszczególnych pozycji kosztów pod warunkiem, że dokonanie przesunięcia nie spowoduje obniżenia kwoty przeznaczonej na program na jednego uczestnika poniżej 300 zł. Przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wymaga pisemnego uzasadnienia oraz zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty i odbywa się w formie aneksu do umowy.
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie (Załącznik nr 8), o której mowa w pkt. VI.1. należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Do sprawozdania należy dołączyć: 1) podpisane przez Zleceniobiorcę zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego w wersji papierowej wraz z kopiami faktur (Załącznik nr 9). Dodatkowo zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Gdańsku drogą elektroniczną, 2) listę uczestników biorących udział w wypoczynku zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, gmina, miejsce i termin pobytu.
Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 1. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, organizacja otrzyma punkty ujemne, ubiegając się o dotację w kolejnym roku. Jeżeli sprawozdanie zostanie złożone po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – oferent nie będzie mógł ubiegać się o dotację w konkursach ofert w 2021 r.
 2. Pomorski Kurator Oświaty ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 3. Zleceniodawca ma prawo żądać przedstawienia faktur i innej dokumentacji zarówno w czasie trwania wypoczynku, jak i do 5 lat po jego zakończeniu.
 4. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Pomorski Kurator Oświaty, adres: ul. Wały Jagiellońskie 24; 80 – 853 Gdańsk. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku: iod@kuratorium.gda.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/ .
VII. Organizacja wypoczynku w 2019 r. W 2019 r. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach przeznaczono 900 000 zł. Z wypoczynku skorzystało 750 uczestników. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Wzór „Oferta realizacji zadania publicznego” - Załącznik nr 1 - doc 115KB
 2. Wykaz zawierający informacje o miejscach i obiektach wypoczynku - Załącznik nr 2 - docx 23KB
 3. Wykaz kadry przewidzianej do zatrudnienia podczas wypoczynku - Załącznik nr 3 - docx 15KB
 4. Oświadczenie o dokonaniu weryfikacji osób mających kontakt z uczestnikami wypoczynku - Załącznik nr 4 - doc 27KB
 5. Oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży - Załącznik nr 5 - doc 27KB
 6. Wzór „Umowa o realizację zadania publicznego” - Załącznik nr 6 - doc 85KB
 7. Oświadczenie o przyjęciu dotacji przez Wnioskodawcę - Załącznik nr 7 - doc 31KB
 8. Wzór „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 8 - doc 100KB
 9. Zestawienie dokumentów księgowych w wersji papierowej wraz z kopiami faktur - Załącznik nr 9, - xls 36KB
 10. Wzór „Umowa o współadministrowaniu danych osobowych” - Załącznik nr 10. - docx 20KB
  Pomorski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie w sytuacji zdarzeń i okoliczności, na które organizator konkursu nie miał wpływu i wiedzy w chwili ogłaszania konkursu, w tym m.in. z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego COVID-19.
Informacji o konkursie ofert udziela: Joanna Kaczorowska, tel. 58 322 29 31,
e- mail: joanna.kaczorowska@kuratorium.gda.pl

Gdańsk, 29.05.2020 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang, 29.05.2020 r.
Treść wytworzyła z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Iwona Tanewska, 29.05.2020 r.lp.załącznik:
1Wytyczne GIS, MZ, MEN.docx

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w formie powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich - 2020 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz01.06.2020, 08:31 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz29.05.2020, 16:29 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz29.05.2020, 15:44 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.