Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Otwarte konkursy ofert > Ogłoszenia o konkursie > POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorski Dziś jest 15.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4278690
  POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorski

POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2020 r.

Informujemy, iż zadania/wypoczynki, które w dniu podpisywania umowy na realizację zadania publicznego byłyby już zrealizowane, nie mogą zostać dofinansowane. W takich przypadkach umowa nie będzie zawarta.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.),
 3. Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r.w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
I. Postanowienia ogólne
 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wsparcia, wymagany jest finansowy wkład własny wynoszący min. 65% kosztów zadania, w tym:
a/ środki finansowe własne i/lub pochodzące z innych źródeł, b/ świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (jeśli organizator wypoczynku prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową), c/ wkład niefinansowy - osobowy (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy). Wyklucza się możliwość wyceny wkładu rzeczowego.
 1. Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2020 r. w II turze przeznacza się środki finansowe w wysokości 465 984 zł.
W roku 2019 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z województwa pomorskiego wydatkowano kwotę w wysokości 702 700,20 zł., dofinansowaniem objęto 71 form wypoczynku, w których brało udział 4 359 uczniów.
 1. Dofinansowaniem objęte zostaną formy wypoczynku zorganizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzeniu MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452) oraz zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. (Oświadczenie – Załącznik nr 2).
 2. Pomorski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie w sytuacji zdarzeń i okoliczności, na które organizator konkursu nie miał wpływu i wiedzy w chwili ogłaszania konkursu, w tym m.in. z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego COVID-19.
II. Warunki przyznawania dotacji
 1. Dotacja może być udzielona na max. 10 dni wypoczynku zorganizowanego w okresie ferii letnich tj. od 26 czerwca 2020 r. (od godzin popołudniowych) do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości:
- 15 zł/osobodzień - wypoczynek w miejscu zamieszkania trwający min. 5 dni, - 20 zł/osobodzień – wypoczynek wyjazdowy trwający min. 7 dni. W przypadku formy wypoczynku trwającej dłużej niż 10 dni, należy wskazać konkretny termin podlegający dofinansowaniu. Sposób wyliczenia wysokości przyznawanej dotacji (C): C = L x D x S L – liczba uczestników D – liczba dni S – stawka osobodnia w złotych
 1. Na każde zadanie Oferent składa jedną ofertę. Przez zadanie należy rozumieć wypoczynek organizowany w jednym miejscu i w jednym terminie dla danej grupy uczestników.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Oferenta wynosi 250 000 zł (jest to suma dotacji ze wszystkich złożonych ofert przez podmiot posługujący się jednym dokumentem rejestrowym).
 3. Dofinansowanie nie może być udzielone na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody Pomorskiego z innego tytułu.
 4. Priorytetowo traktowany będzie wypoczynek: 1) uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, związane z kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” oraz ustanowienia przez Sejm roku 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci papieża Polaka, 2) promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, 3) wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu, 4) integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne, 5) promujący postawę prozdrowotną, w tym ukierunkowany na utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej przez udział dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach praktycznych. 6) realizujący profilaktykę uzależnień, 7) organizowany poza terenem województwa pomorskiego.
 1. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki i zamieszkała w województwie pomorskim. W przypadku osób niepełnosprawnych dofinansowaniem może być objęta młodzież do 24 roku życia.
III. Podmioty uprawnione do składania ofert
 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także wobec których nie jest prowadzona egzekucja sądowa i administracyjna. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
 2. W przypadku składania oferty przez oddziały terenowe, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, wymaganym dokumentem jest aktualne pełnomocnictwo do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.
IV. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 r., poz. 2057).
Uwaga! W ofertach należy obowiązkowo określić miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), dokładny termin wypoczynku (w przypadku wypoczynku trwającego powyżej 10 dni należy wskazać konkretne terminy podlegające dofinansowaniu) oraz dokładną liczbę uczestników.
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem usługi pocztowej na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Koperta powinna zawierać opis: Konkurs ofert 2020 – wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Do oferty należy dołączyć załączniki:
1) kopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby, 2) aktualny odpis z rejestru lub kopia wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (wystawiony/pobrany w 2020 roku), 3) w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej a wpisany do właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu (udzielone w 2020 roku), 4) oświadczenie o liczbie uczestników wypoczynku uprawnionych do pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków publicznych zgodnie art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty tj.: - dzieci objętych pieczą zastępczą; - dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: a/ rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, b/ samotnie wychowywanych, o których mowa w art. 4 pkt 43 ustawy; - z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkującymi w środowisku ekologicznie zagrożonym, 5) oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a także, że wobec których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
V. Kryteria wyboru ofert
 1. Oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu ich składania. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna ofert polegać będzie na sprawdzeniu:
1) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu, 2) czy oferta została złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, 3) czy oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona (wypełnienie wymaganych pól, skreślenia oraz czy jest podpisana przez uprawnione osoby – wymienione w KRS/innym rejestrze lub posiadające uprawnienia wynikające z pełnomocnictw/innych dokumentów), Uwaga! W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię, nazwisko i pełnioną funkcję w podmiocie składającym ofertę. 4) czy oferent jest uprawniony do złożenia oferty, prowadzi działalność na obszarze obejmującym województwo pomorskie, a jednym z celów oferenta jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 5) czy do oferty dołączono wymagane załączniki, 6) czy wysokość dofinansowania nie przekracza 35% całkowitych kosztów zadania a oferent gwarantuje min. 65% wkładu własnego, w tym: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wkład osobowy, 7) czy kalkulacja kosztów została prawidłowo wypełniona, jest spójna i nie zawiera błędów, 8) czy Oferent podał w ofercie adres i termin planowanego wypoczynku, okres objęty dofinansowaniem oraz planowaną liczbę uczestników, 9) czy sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego w roku 2019 w ramach umowy zawartej z Pomorskim Kuratorem Oświaty, zostało złożone przez Oferenta po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – jeśli zadanie publiczne było realizowane przez Oferenta. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Wykaz tych ofert zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją o przyczynie odrzucenia oferty. W przypadku składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta można dołączyć jeden komplet załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby (w oddzielnej kopercie). Kryteria merytoryczne:
Lp. Kryterium Punktacja
1) Udział w wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem dzieci i młodzieży będących sierotami oraz uczniów funkcjonujących z systemie pieczy zastępczej, o których mowa w art. 92b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty 10
2) Program wypoczynku i sposób jego realizacji, w tym atrakcyjność, różnorodność i realność wykonania, jakość zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy wskazać miejsce realizacji zadania (adres wypoczynku), czas trwania wypoczynku (każdego turnusu, w przypadku turnusu trwającego powyżej 10 dni należy dodatkowo wskazać konkretny termin podlegający dofinansowaniu) oraz dokładną liczbę uczestników (w każdym turnusie). 0-30
3) Uwzględnienie w programie priorytetów wymienionych w pkt II.5 - za każdy priorytet max 3 pkt 0-21
4) Kwalifikacje kadry niezbędnej do realizacji zadania, w tym wolontariuszy. 0-30
5) Posiadane zasoby lokalowe oraz rzeczowe umożliwiające realizację zadania. 0-20
6) Wypoczynek organizowany poza terenem województwa pomorskiego 9
7) Zasadność planowanych kosztów w stosunku do planowanych działań i założonych celów, czytelność sporządzenia kalkulacji kosztów zadania, w tym: kwalifikowalność kosztów, udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkład osobowy. 0-20
8) Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w roku 2019. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, organizacja otrzyma punkty ujemne. minus 30
Łącznie 140
 
 1. Dofinansowanie zostanie przyznane oferentom na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert, kolejno według uzyskanej liczby punktów przyznanych przez Komisję, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania. Oferty, które uzyskają mniej niż 40 punktów nie zostaną rekomendowane do wsparcia realizacji zadania.
 2. W przypadku uwolnienia środków finansowych wynikającego z rezygnacji Oferenta z całości lub części przyznanej dotacji zadania, które otrzymało dofinansowanie, lub odmowy podpisania umowy, o której mowa w pkt. VI.2., propozycję podpisania umowy otrzymuje kolejny z listy oferent, którego oferta została oceniona pozytywnie (uzyskała co najmniej 40 punktów) a zadanie nie zostało dofinansowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych.
 3. W przypadku oferenta, którego dotyczyć będzie ograniczenie, o którym mowa w pkt. II.3 środki finansowe przyznawane będą kolejno według uzyskanych punktów, aż do wyczerpania maksymalnych środków przeznaczonych dla jednego podmiotu (250 000 zł.).
 4. Opiniowanie ofert nastąpi do 10 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości na stronie www.kuratorium.gda.pl w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie do 5 dni po zakończeniu prac Komisji i zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
VI. Termin i warunki realizacji zadań publicznych
 1. Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie będą zobowiązane do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) - (Załącznik nr 4).
 2. Przed podpisaniem umowy Oferenci zakwalifikowanych do dofinansowania ofert mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie (Załącznik nr 5) potwierdzające realizację zadania zgodnie ze złożoną ofertą, dane osób uprawnionych do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego, nazwę i numer rachunku bankowego Oferenta.
 3. Oferent złoży oświadczenie, że podmiot dokona weryfikacji osób, przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na okoliczność zamieszczenia ich danych w rejestrze z dostępem ograniczonym, o sprawcach przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 152). i żadna z osób nie figuruje we wskazanym rejestrze (Załącznik nr 3).
 4. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nie przekraczającej 5% wartości poszczególnych pozycji kosztów, przy czym przesunięcie to nie może spowodować zmniejszenia wydatków na realizację programu (wymagany jest aneks do umowy).
 5. Pomorski Kurator Oświaty może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy oferent zgłosi znaczące zmiany merytoryczne, w tym finansowe z zakresu realizacji zadania w stosunku do ocenionej oferty.
Za znaczące zmiany należy uznać zmiany danych w zakresie kryteriów podlegających ocenie wymienionych, w szczególności: 1) zmiana miejsca wypoczynku, jeśli ta modyfikacja jest związana z obniżeniem wartości programu wypoczynku, jego atrakcyjności i obniżeniem możliwości realizacji zakładanych wcześniej celów zadania publicznego, 2) zmiana miejsca wypoczynku, jeśli ta modyfikacja jest związana z obniżeniem jakości bazy noclegowej i warunków pobytu uczestników, w tym jakości wyżywienia i warunków spożywania posiłków, 3) Zmiana procentowego udziału kwoty dotacji, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania i wkładu osobowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania. W przypadku nieotrzymania środków finansowych z innych źródeł publicznych lub pozostałych środków finansowych wyklucza się możliwość pokrywania kosztów ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
 1. Termin realizacji zadań publicznych określa się od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia dotowanego wypoczynku. Przyznane środki finansowe z dotacji oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Oferent jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego wskazanego w umowie. Środki finansowe zadania nie mogą być wykorzystane na zobowiązania powstałe poza terminem realizacji zadania publicznego.
 2. Środki pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane na:
1) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku, 2) transport uczestników, 3) realizację programu wypoczynku (koszty związane z organizowaniem wycieczek, imprez sportowych, zajęć terenowych, zajęć świetlicowych, koszty organizacji konkursów, turniejów, warsztatów, itp.), 4) wynagrodzenie kadry wypoczynku.
 1. Zleceniodawca ma prawo żądać przedstawienie faktur i innej dokumentacji zarówno w czasie trwania wypoczynku, jak i do 5 lat po jego zakończeniu.
VII. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie (Załącznik nr 4), o której mowa w pkt. VI.1. należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Do sprawozdania należy dołączyć podpisane przez Zleceniobiorcę zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego w wersji papierowej z dołączonymi kopiami faktur (Załącznik nr 7), zestawienie należy dodatkowo przesłać do Kuratorium Oświaty w Gdańsku drogą elektroniczną. Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 2. Za złożenie sprawozdania po terminie określonym w umowie, a także za złożenie sprawozdania w terminie, które zawiera błędy skutkujące koniecznością zwrotu dotacji, organizacja otrzyma punkty ujemne ubiegając się o dotację w kolejnym roku. Jeżeli sprawozdanie zostanie złożone po upływie 30 dni od daty określonej jako termin złożenia sprawozdania – oferent nie będzie mógł ubiegać się o dotację w konkursach ofert w 2021 r.
 3. Pomorski Kurator Oświaty ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Danych jest Pomorski Kurator Oświaty, adres: ul. Wały Jagiellońskie 24; 80 – 853 Gdańsk. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku: iod@kuratorium.gda.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/ .
 1. Wzór „Oferta realizacji zadania publicznego” - Załącznik nr 1 - 115KB
 2. Oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży - Załącznik nr 2 - doc 27KB
 3. Oświadczenie o dokonaniu weryfikacji osób mających kontakt z uczestnikami wypoczynku - Załącznik nr 3 - doc 27KB
 4. Wzór „Umowa o realizację zadania publicznego” - Załącznik nr 4 - doc 85KB
 5. Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 5 - doc 31KB
 6. Wzór „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 6 - doc 100KB
 7. Zestawienie dokumentów księgowych w wersji papierowej wraz z kopiami faktur oraz zestawienie w wersji elektronicznej - Załącznik nr 7 - xls 36KB
Informacji o konkursie ofert udziela: Joanna Kaczorowska
e- mail: joanna.kaczorowska@kuratorium.gda.pl

Gdańsk, 8 lipca 2020 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang, 08.07.2020 r.
Treść wytworzyła z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Iwona Tanewska, 08.07.2020 r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „POMORSKI KURATOR OŚWIATY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorski”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz17.07.2020, 13:42 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz17.07.2020, 13:40 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz08.07.2020, 15:21 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.