Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2011-2013 > Oferta z dnia 13.07.2012 Dziś jest 14.06.2021

Data ostatniej aktualizacji 11.06.2021
Liczba odwiedzin 3753324
  Oferta z dnia 13.07.2012

Ogłoszenie nr: 144707
Data ukazania się ogłoszenia: 13 lipca 2012 r.

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
wizytatora
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
      Liczba stanowisk pracy: 1.

Adres urzędu
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      ul. Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
      Kościerzyna
      Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
      ul. Sikorskiego 1 C
      83-400 Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa oraz w celu podnoszenia jakości ich pracy poprzez kontrole planowe i doraźne,
 2. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki poprzez opiniowanie przekształcania i likwidacji szkół, uzgodnienia oceny pracy dyrektorów, udział w komisjach konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu stwierdzenia zasadności skarg i wniosków kierowanych do Pomorskiego Kuratora Oświaty, postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 4. Wykonywanie zadań i czynności spoza nadzoru pedagogicznego określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2-13 ustawy o systemie oświaty.

Warunki pracy

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
  Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu.
  Częste wyjazdy służbowe, związane z realizowanymi obowiązkami.
  Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  Praca przy monitorze ekranowym.
  Stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
  Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, nie przystosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (brak windy i podjazdu).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 2. pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) w przypadku nauczyciela
  • co najmniej 5 - letni staż pracy pedagogicznej,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
  • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • 2) w przypadku nauczyciela akademickiego:
  • co najmniej 5 - letni staż pracy w szkole wyższej,
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
  • znajomość przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e:

 1. posiadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. znajomość problemów z zakresu polityki oświatowej państwa,
 3. znajomość zagadnień ewaluacji i kontroli szkół i placówek,
 4. umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu MS Office,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność,
 6. dobra komunikacja interpersonalna,
 7. umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
 3. kopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, posiadane kwalifikacje,
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu.

Termin składania dokumentów:
      20-08-2012

Miejsce składania dokumentów:
      Kuratorium Oświaty w Gdańsku
      Wały Jagiellońskie 24
      80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty można odbierać w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej w terminie 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 13.07.2012
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 13.07.2012

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta z dnia 13.07.2012”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska04.09.2012, 12:36 CESTAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska04.09.2012, 12:35 CESTDodanie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.