Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2014-2015 > Oferta pracy z dnia 10.12.2014 Dziś jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4319047
  Oferta pracy z dnia 10.12.2014

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko
inspektor
w Zespole Finansowo-Księgowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sporządzanie planu budżetu w układzie zadaniowym , dekretowanie dokumentów księgowych w układzie zadaniowym, monitorowanie realizacji budżetu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 3. Prowadzenie księgowości analitycznej kont środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,
 4. Sporządzanie wyciągów bankowych, kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie kompletności dokumentów księgowych przed oddaniem do księgowania,
 5. Obsługa programu TREZOR - Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, w celu bieżącego przekazywania informacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
Sporadyczna konieczność wyjazdów służbowych, głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
Stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego, wejście po schodach (brak windy),
Urząd nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości
 2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 1. znajomość programu komputerowego finansowo – księgowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 2. oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. kopie dokumentów i świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji publicznej.
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).

Termin składania dokumentów:
20-12-2014

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 322-29-22.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Elżbieta Wasilenko, 10.12.2014
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 10.12.2014

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferta pracy z dnia 10.12.2014”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska30.12.2014, 08:29 CETAktualizacja treści
Małgorzata Kaczorowska30.12.2014, 08:22 CETprzeniesienie do archiwum

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.