Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Nabór na wolne stanowiska pracy w Kuratorium > Archiwum 2016 - 2017 > Oferty pracy z dn. 13 i 27.02 2017 Dziś jest 25.09.2022

Data ostatniej aktualizacji 24.01.2022
Liczba odwiedzin 4033213
  Oferty pracy z dn. 13 i 27.02 2017

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej
wymiar etatu: 1
stanowiska: 1
ogłoszenie o naborze nr 8818

Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Praca na parterze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów),
Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
Bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy,
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
Brak oznaczeń dla osób niewidomych,
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
 2. Prowadzenie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro,
 3. Tworzenie rocznych planów zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wraz z szacunkiem,
 4. Przygotowywanie umów dla pracowników Kuratorium w zakresie powierzonego mienia,
 5. Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i nietrwałych z wyłączeniem infrastruktury informatycznej.
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. staż pracy: 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 3. Znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej;
 4. Umiejętność analitycznego myślenia;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 07 marca 2017 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej"

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy (zakres zamówień publicznych i ustawy o służbie cywilnej).
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie oraz pocztą email o terminie przeprowadzenia testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej .

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 27.02.2017
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 27.02.2017

Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
inspektor
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
wymiar etatu: 1/2
stanowiska: 1
ogłoszenie o naborze nr 8389

Miejsce wykonywania pracy:
Słupsk
Delegatura Kuratorium Oświaty w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na V piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (jest podjazd i winda).
Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe.

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących, w tym obsługa poczty elektronicznej;
 2. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu i dekretacji dyrektora Delegatury;
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału pracowników nadzoru pedagogicznego w kontrolach planowych i doraźnych oraz ewaluacjach;
 4. Prowadzenie terminarza spotkań dyrektora Delegatury;
 5. Archiwizowanie i przekazywanie do archiwum akta spraw Delegatury;
 6. Udzielanie wstępnych informacji interesantom z zakresu działania Delegatury
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie
 2. doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-organizacyjną
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 3. znajomość ustawy Karta Nauczyciela,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć do: 22 lutego 2017 r.
 2. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku"

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich "Dokumentów i oświadczeń niezbędnych" nie podlegają rozpatrzeniu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy (zakres ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela).

Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie oraz pocztą email o terminie przeprowadzenia testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej .

Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/powiadamiani.

W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty-Monika Kończyk, 13.02.2017
Treść wytworzyła st. inspektor Emilia Pawłowska, 13.02.2017

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Oferty pracy z dn. 13 i 27.02 2017”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska23.03.2017, 07:53 CETaktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.