Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne-usługi społeczne > WOJEWÓDZKIE ZADANIA EDUKACYJNE - 2018 > Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r. Dziś jest 27.05.2020

Data ostatniej aktualizacji 27.05.2020
Liczba odwiedzin 3397485
  Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r.

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Ogłasza postępowanie na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Zarządzenie nr 32 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2017 r.)
W przetargu mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, instytucje i stowarzyszenia, które prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem dofinansowania są szkolenia doskonalące dla nauczycieli pracujących na terenie województwa pomorskiego. Kod CPV 80500000-9.
Przewiduje się przeszkolenie 2 590 nauczycieli, w tym co najmniej 40 % pracujących na obszarach wiejskich i miastach do 5 000 mieszkańców. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - każdy temat stanowi część zamówienia.

Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie zaadresowanej: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk z dopiskiem:
„Wojewódzkie zadania edukacyjne, temat szkolenia/warsztatu ……… część ………. zamówienia. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 (parter), do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24, sala konferencyjna (parter) – dnia 18 maja 2018 r. o godz. 10.30.

Załączniki do pobrania
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Opis zgłoszenia karty projektu – Załącznik A
3. Plan szkoleń/warsztatów wraz z parametrami – Załącznik B
4. Karta zgłoszenia projektu wraz z kosztorysem – Załącznik nr 1 i nr 1a
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2
6. Oświadczenie o niewykluczeniu – Załącznik nr 3
7. Projekt umowy


Autor dokumentu Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, 12.04.2018
Treść wytworzyła z-ca dyr OI Iwona Tanewska, 12.04.2018
lp.załącznik:
1SIWZ - ogloszenie.pdf
2Opis karty zgloszenia projektu - zal A do siwz.pdf
3Plan szkolen- zal. B do SIWZ.pdf
4Karta zgłoszenia projektu wraz z kosztorysem - zał. nr 1 i 1a.doc
5Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow-zalacznik nr 2.doc
6Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia - załacznik nr 3.docx
7Wzor umowy.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Pomorski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska18.04.2018, 09:36 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.