Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Skargi, wnioski i petycje > Archiwum-Analiza skarg i wniosków > Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Dziś jest 02.10.2023

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4206345
  Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.

ANALIZA
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2010 roku

 1. Informacje ogólne

  Analiza została opracowana na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej przez wydziały i delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

  Analiza obejmuje skargi i wnioski składane i rozpatrywane w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

  W 2010 roku Pomorski Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium Oświaty przyjęli 260 interesantów w sprawie skarg i wniosków, w tym 8 interwencji odnotowano na organizację wypoczynku. W centralnym rejestrze skarg i wniosków zostało zarejestrowanych 18 skarg.

  Szczegółowe informacje dotyczące danych liczbowych rozpatrzonych skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gdańsku przedstawia załącznik nr 1.

  Rozpatrzone w 2010 r. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku skargi i wnioski zostały poddane analizie według następujących kryteriów:

  • tematyki rozpatrywanych spraw,

  • przyczyn składania skarg i wniosków oraz sposobów ich załatwiania,

  • terminowości załatwiania spraw.

 2. Tematyka rozpatrywanych skarg i wniosków

  Skargi i wnioski rozpatrzone w 2010 r. (zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków) w Kuratorium dotyczyły następujących grup tematycznych:

  1) Tok nauczania w szkołach
     (regulamin oceniania)

  - 2 skargi, tj. 11,11%

  2) Sprawy wychowawcze uczniów
     - metody wychowawcze nauczycieli

  - 9 skarg, tj. 50,00%

  3) Stosunki międzyludzkie,
     atmosfera pracy

  - 4 skargi, tj. 22,22%

  4) Różne

  - 3 skargi, tj. 16,67%

  Najwięcej skarg i wniosków rozpatrzonych w 2010 r. dotyczyło drugiej grupy tematycznej czyli spraw wychowawczych uczniów - metod wychowawczych nauczycieli. W tym obszarze zgłaszano przede wszystkim problemy dotyczące:

  • użycia przemocy przez nauczyciela wychowania fizycznego wobec ucznia,

  • znęcania się nad uczniem przez wychowawcę klasy,

  • postępowania dyrektora szkoły, psychologa szkolnego i wychowawcy klasy,

  • niewłaściwego zachowania pracownika obsługi przedszkola wobec dziecka,

  • fizycznego i psychicznego maltretowania ucznia,

  • zastrzeżeń do pracy dyrektora szkoły,

  • przemocy fizycznej zastosowanej wobec podopiecznego,

  • nieprzestrzegania przepisów prawa zawartych w Karcie Nauczyciela przez nauczyciela,

  • niewłaściwego postępowania dyrektora szkoły - wezwanie policji do szkoły z powodu uderzenia nauczyciela przez ucznia.

  Skargi i wnioski dotyczące stosunków międzyludzkich i atmosfery pracy dotyczyły:

  • poniżania i atakowania słuchacza przez dyrekcję szkoły i opiekuna roku,

  • niewłaściwego zachowania dyrektora szkoły i nauczyciela wobec uczniów,

  • zastrzeżeń wobec postępowania dyrektora szkoły m. in. stosowania mobbingu,

  • niewłaściwego postępowania dyrektora szkoły wobec innych nauczycieli.

  Wpływające do Kuratorium skargi i wnioski zaliczone do grupy tematycznej tok nauczania w szkołach (regulamin oceniania) dotyczyły przede wszystkim:

  • uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczyciela języka angielskiego w sprawie oceniania ucznia,

  • otrzymania przez ucznia oceny nieodpowiedniej zachowania niezgodnie z przepisami prawa.

  Skargi i wnioski, których nie uwzględniono do w/w grup tematycznych zakwalifikowano do grupy tematycznej różne i dotyczyły one:

  • skreślenia z listy uczniów z przedszkola bez podania jakiejkolwiek przyczyny,

  • nieprawidłowości w funkcjonowaniu specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego,

  • odmowy dyrektora szkoły zorganizowania w szkole spotkania z uczniami, poświęconego edukacji morskiej i wykonywania zawodów związanych z morzem.

  Załącznik nr 2 przedstawia zestawienie ogólne sposobu załatwiania skarg i wniosków przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 2010 r.

 3. Przyczyny składania skarg i wniosków oraz sposoby ich załatwiania

  Za główne przyczyny powstawania skarg w 2010 r. uznano:

  • nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów,

  • naruszanie praw dziecka i rodzica,

  • nieznajomość prawa oświatowego przez rodziców,

  • przemoc w szkole,

  • naruszanie postanowień Statutu szkoły,

  • brak dyscypliny ze strony pracowników szkoły,

  • zła komunikacja na drodze: szkoła - rodzic - organ prowadzący,

  • konflikty: nauczyciel - dyrektor - rodzic,

  • brak wnikliwego zbadania problemu przez pierwszą instancję.

  Skargi i wnioski skarżących były załatwiane w następujący sposób:

  • ustalano stan faktyczny,

  • przeprowadzono czynności wyjaśniające,

  • udzielono szczegółowych wyjaśnień drogą listową i telefoniczną,

  • wydano zalecenia pokontrolne dla dyrektora szkoły,

  • przeprowadzono kontrole doraźne,

  • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówkami użyteczności publicznej,

  • podejmowano działania dyscyplinujące.

 4. Terminowość udzielania odpowiedzi

  W 2010 r. w Kuratorium Oświaty w Gdańsku nie załatwiono w terminie 7 skarg tj. około 38,89% ogółu skarg i wniosków zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
  W zakresie terminowości udzielania odpowiedzi skarżącym nastąpiło znaczne pogorszenie (z 6,67% spraw przeterminowanych w 2009 r. do 38,89% w roku 2010, co przedstawia załącznik nr 3). Przyczyną nieterminowego załatwiania skarg było:

  • konieczność wnikliwego zbadania spraw,

  • badanie społeczności szkolnej.

 5. Podsumowanie i wnioski

  W 2010 r., tak jak w latach ubiegłych, skargi były rozpatrywane przez Wydziały/Delegatury Kuratorium lub przekazywane do rozpatrzenia właściwym organom.
  Wszystkie sprawy skargowe skierowane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku należały do kompetencji Kuratorium.
  Analiza rozpatrywanych skarg i wniosków potwierdza, że najczęstsze przyczyny składania skarg wynikają ze słabej znajomości obowiązującego prawa oświatowego przez skarżących.
  Liczba skarg i wniosków, które wpłynęły do Kuratorium i zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków w latach 2010 i 2009 znacznie się zmniejszyła o około 6% w porównaniu z latami 2007 i 2008.
  Załącznik nr 4 przedstawia analizę porównawczą w zakresie liczby rozpatrzonych skarg i wniosków w Kuratorium w latach 2007 - 2010.

Opracowanie:
Alicja Maciejewska
starszy inspektor
Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej

Zatwierdził:         
Pomorski Kurator Oświaty
Zdzisław Szudrowicz   lp.załącznik:
1Zalacznik nr 1-skargi i wnioski.xls
2Zalacznik nr 2-skargi i wnioski.xls
3Zalacznik nr 3-skargi i wnioski.doc
4Zalacznik nr 4-skargi i wnioski.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska06.12.2013, 10:57 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska06.12.2013, 10:50 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska06.12.2013, 10:49 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.