Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Stypendium Prezesa Rady Ministrów Dziś jest 16.10.2018

Data ostatniej aktualizacji 12.10.2018
Liczba odwiedzin 2939621
  Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) i ww. rozporządzeniem.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny, zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

• otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
• wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

W związku z zakończeniem, w bieżącym roku szkolnym, rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2017 r. proszę, by samorządy uczniowskie lub komisje, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski w terminie do 20 czerwca br.

Każda szkoła dla młodzieży, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania jednego kandydata. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek (Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym.

Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ewa.halas@kuratorium.gda.pl następujących dokumentów (bez podpisów i pieczątek):

• wniosku o przyznanie stypendium PRM (Załącznik nr 1);
• danych kandydata wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 w programie EXCEL); lub
• informacji zawierającej uzasadnienie przyczyn braku kandydata (Załącznik nr 3 wypełniają tylko szkoły, które nie wytypowały kandydata do stypendium PRM).

W terminie do 10 lipca 2018 r. prosimy o przesłanie tradycyjną pocztą oryginałów ww. dokumentów (podpisanych przez dyrektora szkoły) na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Premiera” oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata (Załącznik nr 4).

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów koordynuje w Kuratorium Oświaty w Gdańsku starszy wizytator Ewa Hałas z Delegatury w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1; e-mail: ewa.halas@kuratorium.gda.pl; tel. 59/822 21 11 lub 59/842 39 81 (sekretariat).Załączniki:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów
  2. Dane kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów (Excel)
  3. Informacja szkół, które nie wytypowały kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Stypendium Prezesa Rady Ministrów”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska06.06.2018, 11:31 CESTaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska22.03.2018, 13:23 CETaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska22.03.2018, 13:21 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.