Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Załatwianie spraw > Rodzaje i procedury załatwiania spraw > Stypendium Prezesa Rady Ministrów Dziś jest 18.03.2018

Data ostatniej aktualizacji 15.03.2018
Liczba odwiedzin 2770597
  Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do ww. stypendium zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zamieszczonymi poniżej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.
W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  1. otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Samorządy uczniowskie lub komisje, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, przedstawiają radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, wnioski w terminie do 24 czerwca br.
Każda szkoła dla młodzieży, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, ma prawo wytypowania jednego kandydata. W tym celu należy złożyć odpowiedni Wniosek (Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony wyłącznie pismem komputerowym. Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mailowy tomasz.kakol@kuratorium.gda.pl następujących dokumentów (bez podpisów i pieczątek):

  1. Wniosku o przyznanie stypendium PRM (Załącznik nr 1);
  2. Danych kandydata wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 w programie EXCEL);
    lub
  3. Informacji zawierającej uzasadnienie przyczyn braku kandydata (Załącznik nr 3 wypełniają tylko szkoły, które nie wytypowały kandydata do stypendium PRM).

W terminie do 11 lipca 2016 r. prosimy o przesłanie tradycyjną pocztą oryginałów ww. dokumentów (podpisanych przez dyrektora szkoły) na adres Kuratorium Oświaty, Wydział Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium Premiera" oraz podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 4).
Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Edukacji, ul. Legionów 130 w Gdyni koordynuje starszy wizytator Tomasz Kąkol, e-mail tomasz.kakol@kuratorium.gda.pl, tel. 58 669 34 32.lp.załącznik:
1Zalacznik Nr 1 Wniosek PRM.doc
2Zalacznik Nr 2 - Stypendium PRM_wzor tabeli_2016.xls
3Zalacznik Nr 3. Informacja szkol-ktore nie wytypowały kandydata do stypendium PRM.doc
4Oswiadczenie o ochronie danych osobowych.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Stypendium Prezesa Rady Ministrów”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska27.07.2016, 08:49 CESTdodanie nowej sprawy

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.