Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2017 Dziś jest 19.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4280050
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2017

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2017 r.
1. 04.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
2. 05.01.2017 r. w sprawie wprowadzenie Procedury wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty
3. 05.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2016 PKO z dnia 9.08.2016 r. w sprawie powoływania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
4. 05.01.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 51/2013 PKO z dnia 7.10.2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym komputery stacjonarne, którym lekarz okulista w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zleci potrzebę ich stosowania
5. 13.01.2017 r. w sprawie wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
6. 24.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
7. 24.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
8. 25.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
9. 25.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Treść zarządzenia
Plan nadzoru pedagogicznego
10. 27.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie pomorskim
11. 07.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe
12. 10.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko radcy prawnego w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku
13. 23.02.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
14. 28.02.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
15. 03.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 03.03.2017 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczącego powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe.
17. 06.03.2017 r. W sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty.
18. 06.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
19. 07.03.2017 r. W sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2017 r.
20. 08.03.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 39/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
21. 10.03.2017 r. W sprawie określenia zadań Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
22. 13.03.2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia: 8818 (miejsce pracy: Gdańsk) oraz wolne stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (0,5 etatu) nr ogłoszenia: 8389 (miejsce pracy: Słupsk).
23. 20.03.2017 r. w sprawie: procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego
Procedura postępowania w przypadku składania wniosku
Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia eksperymentu
Załącznik nr 2. Arkusz analizy formalnej
24. 13.04.2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
25. 20.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 
26. 25.04.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
27. 25.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
28. 25.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
29. 26.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności w związku z przetargiem na sprzedaż środków trwałych, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 1200 zł
30. 04.05.2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
31. 04.05.2017 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie
32. 05.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Regulamin - treść
33. 04.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
34. 11.05.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Treść zarządzenia
35. 12.05.2017 r. W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018
Treść zarządzenia
36. 15.05.2017 r. W sprawie powołania Zespołu Oceniającego od rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Starogardzie Gdańskim
37. 25.05.2017 r. W sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018
39. 01.06.2017 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2017 r.
40. 01.06.2017 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
41. 01.06.2017 W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 r. na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2017 r.
42. 01.06.2017 W sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydatów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznej.
43. 05.06.2017 W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
44. 06.06.2017 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie pomorskim.
45. 07.06.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym, w siedzibie urzędu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 11006 (miejsce pracy: Gdańsk).
46. 14.06.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym, w siedzibie urzędu na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat) nr ogłoszenia BIP KPRM 11225 oraz wolne stanowisko inspektora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie ( 1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM 11498.
47. 19.06.2017 W sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie
48. 28.06.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 11938.
49. 03.07.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi społeczne na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym2017/18
Treść zarządzenia
50. 24.07.2017 W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego
51. 25.08.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP KPRM w BIP Kuratorium Oświaty oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko: wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (2 etaty) nr ogłoszenia w BIP KPRM:12359 z dnia 25 czerwca 2017 r. i 13416 z dnia 22.07.2017 r. oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 13419 z dnia 22.07.2017 r.
52. 25.08.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie - nr ref. OI.210.19.2017 oraz stanowisko dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku – nr ref. OI.210.20.2017
53. 31.08.2017 W sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018
54. 01.09.2017 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
55. 08.09.2017 W sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2017 dla nauczycieli województwa pomorskiego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
56. 12.09.2017 W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego.
57. 18.09.2017 W sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018
58. 20.09.2017 W sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych
59. 20.09.2017 W sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych Treść zarządzenia
60. 04.10.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP KPRM, w BIP Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko: wizytatora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (2 etaty) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 14885 i 14886, wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 14836, wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenie w BIP KPRM: 14837 oraz wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1etat) nr ogłoszenie w BIP KPRM: 14527.
61. 13.10.2017 W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w BIP KPRM, w BIP Kuratorium oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat – ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej) nr ogłoszenia: 16568 (miejsce pracy: Gdańsk).
62. 20.10.2017 W sprawie ustalenia w 2017 roku dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
63. 27.10.2017 W sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2017/2018
64. 22.11.2017 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
65. 30.11.2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania zespołów spisowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
66. 04.12.2017 W sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach
67. 07.12.2017 Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
68. 11.12.2017 W sprawie ustalenia w 2018 r. dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
69. 18.12.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w planie nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.
70. 21.12.2017 W sprawie wprowadzenia regulaminu funduszu premiowego dla pracowników obsługi Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
71. 21.12.2017 W sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2018 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

09.01.2018
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2017”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska09.01.2018, 10:57 CETaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska22.12.2017, 11:53 CETaktualizacja
Małgorzata Kaczorowska22.12.2017, 11:52 CETaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.